Det af­gi­ven­de land må og­så be­ta­le SU

Berlingske Tidende - - OPINION -

I for­bin­del­se med om­ta­len af stu­di­elån, som ik­ke bli­ver til­ba­ge­be­talt af uden­land­ske stu­de­ren­de, vil jeg fo­re­slå, at de uden­land­ske stu­de­ren­de sø­ger stu­di­elån i de­res hjem­land. Det vir­ker gro­tesk, at de skal op­ta­ge en gra­tis stu­di­e­plads, mod­ta­ge SU, op­ta­ge lån og så ba­re si­ge far­vel og tak ef­ter endt stu­di­e­tid. Skal det af­gi­ven­de land slet in­tet be­ta­le? Det er da uret­fa­er­digt over for Dan­mark.

For en men­ne­ske­al­der si­den (1970) rej­ste jeg til Ja­pan og fik i den for­bin­del­se he­le årets SU ud­be­talt i USD-rej­se­checks. Jeg var selv over­ra­sket over, at det kun­ne la­de sig gø­re, men det blev mit start­skud til stu­di­er i Ja­pan uden no­gen an­den støt­te. Den­gang hav­de man in­gen for­vent­ning om, at an­dre skul­le be­ta­le, og da slet ik­ke Ja­pan. Jeg fandt mig hur­tigt et job og kla­re­de mig ved det og SU, så la­en­ge den va­re­de. Da jeg kom hjem, ta­enk­te jeg, at det bur­de al­le prø­ve, ba­re én gang i de­res liv. Der var ab­so­lut in­gen hja­elp at få. Man kun­ne rin­ge hjem til 25 kr. i mi­nut­tet , men det gjor­de jeg al­drig, og man kun­ne få sendt en check hjem­me­fra – det tog ca. fi­re uger, in­den den kun­ne bli­ve ud­be­talt.

Der er et el­ler an­det galt med, at al­le sy­nes, at Dan­mark skal de­le ud af alt, hvad vi ejer og har – har de an­dre slet ik­ke no­get, vi kan de­le hos dem? ANNELISE RAAHAUGE, FRE­DE­RIKS­BERG vil flyt­te USAs am­bas­sa­de fra Tel Aviv til Jerus­a­lem.

Det sid­ste har vakt umå­de­lig gla­e­de i Is­ra­el. Ét er imid­ler­tid sik­kert. Va­egtskå­len slår en­de­lig ud til mod­sat si­de.

Ef­ter Oba­mas åben­ly­se foragt for Is­ra­el, hans egen mu­lig­vis mus­lim­ske barn­dom, det fak­tum at han al­drig over­va­e­re­de en ju­le­g­ud­stje­ne­ste i Was­hin­g­tons dom­kir­ke – hvil­ket ame­ri­kan­ske pra­esi­den­ter al­tid har gjort – hans fra­va­er ved sym­pa­ti­mar­chen i Pa­ris ef­ter den sto­re ter­r­orak­tion, ef­ter hans ta­le på Cairos uni­ver­si­tet, og ik­ke mindst ef­ter Oba­mas svigt ef­ter løf­tet om den rø­de streg i Sy­ri­en, så ser det en­de­lig ud til, at USA med Trump ved ro­ret stil­ler op som Pu­tins li­ge­mand i den na­e­re ori­ent. HANS ELFELT BONNESEN, BIRKERØD trang til at vi­de­re­gi­ve som mod­va­egt:

Fra aku­t­mod­ta­gel­se på Hil­le­rød Sy­ge­hus, over ind­la­eg­gel­se på Neu­ro­lo­gisk Af­de­ling 0871, di­ver­se scan­nin­ger, over­før­sel til Rigs­ho­spi­ta­lets Kar­kirur­gisk Af­de­ling 3113 og ope­ra­tion, op­le­ve­de jeg kun ef­fek­ti­vi­tet, pro­fes­sio­na­lis­me, ven­lig­hed og be­ha­ge­lig at­mos­fa­e­re. Isa­er gjor­de det ind­tryk på mig, hvor­dan stort set en­hver fra de for­skel­li­ge fag­grup­per, jeg var i kon­takt med, var i stand til at bi­brin­ge den for­nem­mel­se, at jeg var no­get sa­er­ligt for dem, og at mit vel­fa­erd var de­res før­ste pri­o­ri­tet.

Flot! Hvor får de det over­skud fra? I det øv­ri­ge sam­fund skal man nok le­de et styk­ke tid, før man fin­der en til­sva­ren­de hold­ning og ad­fa­erd i stres­se­de jobs.

Det er mu­ligt, at det står skidt til i de­le af sund­heds­sy­ste­met, men her op­le­ve­de jeg alt­så, at det fun­ge­re­de ab­so­lut til­freds­stil­len­de. DAN ERIKSEN, RUNGSTED KYST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.