Eva Sels­ing Pa­pes put­tepo­li­ti

Berlingske Tidende - - OPINION -

Mens den no­mi­nelt kon­ser­va­ti­ve ju­stits­mi­ni­ster har travlt med at over­la­de ter­ri­to­ri­er til ban­der­ne, er der hyg­ge­ligt nyt fra po­li­ti­et. Mi­ni­ste­ren har lagt en vi­deo op på sin face­book­va­eg, hvor man ser to be­tjen­te spil­le fod­bold med et par børn i Blå­gårds­ga­de. Og det er be­stemt sødt. Et lil­le, velan­bragt styk­ke spin fra Pa­pes sa­er­li­ge rå­d­gi­ver, der blev hen­tet ind fra Sy­ste­met Po­li­ti­ken til at hja­el­pe med at få det par­ti­kon­ser­va­ti­ve bud­skab godt ud. Og til det for­mål skal man alt­så ik­ke ha­en­ge sig i, at dan­sker­ne ser en sva­ge­lig or­dens­magt i de­fen­si­ven: Fo­kusér De blot på den kul­tur­ra­di­ka­le varm­luft, som mi­ni­ste­ren dyg­tigt suf­f­le­res til at yt­re om stort og småt. Pa­pe skri­ver så­le­des i en kom­men­tar til vi­deo­en, at »vi skal slå hårdt ned på de nu­va­e­ren­de ban­de­kri­mi­nel­le, men sam­ti­dig skal vi vi­se den na­e­ste ge­ne­ra­tion, at der er en an­den vej, og at myn­dig­he­der­ne er til for at hja­el­pe og støt­te dem«.

Mon vi an­dre mon får sam­me na­er­va­er fra dis­se myn­dig­he­der en dag?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.