Trump ri­si­ke­rer at ta­be alt i Mel­le­mø­sten

Berlingske Tidende - - OPINION -

Der er kom­met man­ge for­ar­ge­de re­ak­tio­ner på USAs pra­esi­dent Trumps be­slut­ning om at an­er­ken­de Jerus­a­lem som Is­ra­els ho­ved­stad. Det kan der va­e­re go­de grun­de til, men man må og­så si­ge, at pa­la­esti­nen­ser­ne lig­ger, som de har redt li­ge si­den Yas­ser Ara­fat hop­pe­de fra den ene freds­for­hand­ling ef­ter den an­den. Det var så­le­des helt ufor­klar­ligt, at Ara­fat be­gik sit livs brø­ler og sag­de nej til den en­de­li­ge freds­plan i 2001, ef­ter at han var gå­et he­le vej­en og hav­de un­der­skre­vet Oslo-af­ta­ler­ne.

Det er det ta­et­te­ste, pa­la­esti­nen­ser­ne har va­e­ret på en egent­lig selv­sta­en­dig stat, ef­ter at Ara­fat og den da­va­e­ren­de is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Yitzhak Ra­bin, hav­de for­hand­let en freds­af­ta­le i 1990er­ne. Nu skri­ver vi 2017, og der er in­tet sket si­den, ud­over at is­ra­e­ler­ne lang­somt, men sik­kert, har fort­sat de­res ulov­li­ge bosa­et­tel­ses­po­li­tik i de is­ra­elsk be­sat­te om­rå­der ef­ter 1967-kri­gen. Der­med er der skabt de re­a­li­te­ter, vi ser i dag. Jerus­a­lem er ik­ke la­en­ge­re delt i et over­ve­jen­de jø­disk Ve­stjerus­a­lem og et alt­over­ve­jen­de pa­la­esti­nen­sisk Østjerus­a­lem. By­en er en hel­hed, og is­ra­e­ler­ne sty­rer ef­ter­hån­den det me­ste af om­rå­det.

Det er på den bag­grund, at USAs pra­esi­dent Do­nald Trump har truf­fet sin be­slut­ning. Den er hver­ken klog el­ler vi­sio­na­er. Den er far­lig, for­di pra­esi­den­ten gam­b­ler med vir­ke­lig­he­den. Og vir­ke­lig­he­den er, at Mel­le­mø­sten er in­de i en na­e­sten me­re af­gø­ren­de fa­se end no­gen­sin­de tid­li­ge­re. I Sau­di-Ara­bi­en ka­em­per til­sy­ne­la­den­de mo­de­ra­te magt­ha­ve­re en kamp mod or­to­dok­se re­li­gi­øse kra­ef­ter.

Spa­en­din­ger­ne mel­lem sun­ni- og shi­amus­lim­ske grup­pe­rin­ger ska­ber død og øde­la­eg­gel­se i Irak og Sy­ri­en. Jor­dans kong Ab­dul­lah ha­en­ger fast i sit has­he­mi­ti­ske kon­ge­døm­me med det yder­ste af neg­le­ne hårdt pres­set af sy­ri­ske flygt­nin­ge og ud­for­dret af en sti­gen­de ra­di­ka­li­se­ring i kon­ge­døm­met. Og mod syd – i Egyp­ten – eks­plo­de­rer ter­r­or­bom­ber­ne bå­de mod krist­ne kop­te­re og mod mo­ske­er. Det ara­bi­ske for­år er et fjer­nt min­de. Og så er der Iran med lan­dets ter­r­or­for­bin­del­ser og am­bi­tio­ner om at sty­re si­tu­a­tio­nen i Irak og i Sy­ri­en.

Trumps ud­mel­ding var dob­belt­ty­dig. På den ene si­de er­kla­e­re­de han Jerus­a­lem (uden und­ta­gel­ser) for Is­ra­els ho­ved­stad. På den an­den si­de lod han sidst i ta­len for­stå, at hvis par­ter­ne bli­ver eni­ge om en gra­en­sed­rag­ning, der de­ler Jerus­a­lem, er det og­så i or­den. Man kun­ne na­e­sten si­ge, selv­føl­ge­lig er det det. For det er trods alt ik­ke USA, der be­stem­mer, hvor gra­en­ser­ne går. Det gør par­ter­ne selv.

Der­med er vi in­de ved ker­nen. Hvis man skal va­e­re ven­lig over for Trumps ud­spil, så gør han det, der skul­le va­e­re sket for la­en­ge si­den. Kra­e­ver, at par­ter­ne selv ta­ger an­svar og ik­ke over­la­der alt til tred­je­par­ter som USA, EU el­ler den ara­bi­ske ver­den. De ara­bi­ske lan­de er selv skyld i en stor del af den­ne kon­flikt ved – med få und­ta­gel­ser – ik­ke at an­er­ken­de Is­ra­els ube­tin­ge­de ret til at ek­si­ste­re. Isa­er har der på den pa­la­esti­nen­si­ske si­de mang­let le­de­re med for­mat. Ara­fat var et sym­bol, ik­ke en po­li­ti­ker.

Nu har USA truf­fet et valg. Ti­m­in­gen er for­kert. For Trump var ved at op­byg­ge nye al­li­an­cer i Mel­le­mø­sten. Han ri­si­ke­rer at sa­et­te det he­le over styr, for hvis man ta­ber i Mel­le­mø­sten, så ta­ber man alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.