Syv års ulyk­ke og nu en tur på vand og brød

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Pe­ter Sup­pli Ben­son er er­hvervs­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke PE­TER SUP­PLI BEN­SON

Det er to uad­skil­li­ge stør­rel­ser. Bil­fa­brik­ken VW og den ty­ske by Wol­fsburg. By­en har vok­set sig stor rundt om fa­briks­hal­ler­ne, hvor VW si­den An­den Ver­denskrig har vok­set sig stør­re og stør­re og nu i fle­re år har va­e­ret ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent.

Men virk­som­he­den står ved en skil­le­vej, hvor me­get – om ik­ke alt – som har ken­de­teg­net kon­cer­nen, nu skal la­ves om. Helt om.

Der­for er det sym­bolsk ud over al­le gra­en­ser, at VW og by­rå­det i Wol­fsburg i dis­se da­ge dis­ku­te­rer etab­le­ring af et helt nyt di­gi­talt bo­lig- og er­hvervskvar­ter langs en af by­ens cen­tra­le ve­je, He­in­ri­chNord­hoff-Straße.

Vej­en er opkaldt ef­ter He­in­rich Nord­hoff, der over­tog le­del­sen af VW ef­ter kri­gen, da fa­brik­ken lå i ru­i­ner. Han lag­de fun­da­men­tet til den enor­me kon­cern, som VW har ud­vik­let sig til.

VW er gå­et ind i pro­jek­tet, der skal en­de med etab­le­ring af et helt nyt kvar­ter i by­en for at byg­ge bro til frem­ti­den.

Det ly­der na­e­sten som et even­tyr, men helt så en­kel er vir­ke­lig­he­den selv­føl­ge­lig ik­ke.

For lå VW fy­sisk i ru­i­ner ef­ter An­den Ver­denskrig, så lig­ger virk­som­he­den på nog­le må­der i ru­i­ner i dag.

År­sa­gen er selv­føl­ge­lig di­e­sel­ga­te.

Og vi har jo for­talt stol­pe op og ned om kri­sen, som brød ud i ef­ter­å­ret 2015, da VW blev af­slø­ret i at ha­ve in­stal­le­ret sny­desoftwa­re i man­ge af si­ne di­e­sel­mo­del­ler, som gjor­de, at det så ud til, at bi­ler­ne ud­led­te fa­er­re ska­de­li­ge stof­fer, end de gjor­de i vir­ke­lig­he­den.

Si­den røg en stri­be di­rek­tø­rer, kul­mi­ne­ren­de med den øver­ste af dem al­le, kon­cer­n­chef Mar­tin Win­ter­korn.

VW har er­kendt skyld i bl.a. USA og ind­vil­li­get i at be­ta­le mil­li­ar­der i er­stat­ning for at slip­pe for, at de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der tog sa­gen end­nu la­en­ge­re ind i det ame­ri­kan­ske rets­sy­stem – og så kun­ne re­sten va­e­re hi­sto­rie. Men det er det slet ik­ke.

Jeg har fle­re gan­ge skre­vet – og­så den­gang – at kri­sen først li­ge var be­gyndt, og at den vil­le ud­vik­le sig dy­be­re og dyb­de­re.

Det har si­den vist sig at hol­de stik, og i den­ne uge har den ta­get et nyt skridt mod dy­bet.

For­kla­rin­gen skal fin­des i en rets­sal i den ame­ri­kan­ske bil­by De­troit. Her blev ty­ske Oli­ver Sch­midt, tid­li­ge­re le­den­de me­d­ar­bej­der i VWs ame­ri­kan­ske af­de­ling, for­le­den idømt syv års fa­engsel og bø­de­straf for sin le­den­de rol­le i bru­gen af sny­desoftwa­re.

Tid­li­ge­re er en VW-in­ge­ni­ør idømt fa­engsel i USA, og i hvert fald yder­li­ge­re seks VW-me­d­ar­bej­de­re er til­talt i USA, men me­nes at put­te sig i Tys­kland.

Det er end­nu en fo­re­lø­big kul­mi­na­tion på to tur­bu­len­te år for VW. For én ting er bø­de­r­ne, fy­rin­ger­ne og fa­engs­lin­ger­ne. En an­den er, at VW står midt i en om­byg­ning af sig selv, som kan en­de som en re­gu­la­er in­tern re­vo­lu­tion.

VW-le­del­sen har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan man vil re­for­me­re kon­cer­nen og un­der­vejs i pro­ces­sen for­la­de for­bra­en­dings­mo­to­rer­ne, i hvert fald del­vist.

Frem­ti­den bli­ver bl.a. elek­trisk, og man er langt med am­bi­tiø­se pla­ner.

I dis­se må­ne­der er man i gang med at ta­ge nye skridt. Bl.a. for at om­stil­le pro­duk­tio­nen til el- og hy­brid­bi­ler.

Det er en pro­ces. der ven­tes at vil­le ko­ste fy­rin­ger – hvor man­ge vi­des ik­ke.

Men for VW er det trods alt en min­dre ting i en tid, hvor man sta­dig ik­ke ved, hvor hårdt ef­ter­døn­nin­ger­ne fra di­e­sel­ga­te vil ram­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.