Alt el­ler in­tet for A.P. Møl­ler – Ma­ersk

Det ty­ske re­de­ri Ham­burg Süd er net­op ble­vet over­ta­get som før­ste skridt på vej­en mod frem­ti­dens A.P. Møl­ler – Ma­ersk. Ber­ling­s­ke be­skri­ver her det stra­te­gi­ske ar­bej­de, der kan af­gø­re, om Ma­ersk om ti år vil kon­kur­re­re med Ama­zon om ver­dens­han­de­len el­ler

Berlingske Tidende - - BUSINESS STRATEGI - Af Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke.dk

Sø­ren Skou vir­ke­de som en travl mand, da han i sep­tem­ber 2016 sat­te sig ned for at hol­de A.P. Møl­ler – Ma­er­sks før­ste pres­se­mø­de no­gen­sin­de. I ka­el­de­ren un­der ho­ved­kon­to­ret på Es­pla­na­den for­tal­te han for før­ste gang me­di­er­ne om pla­ner­ne om at split­te den en­gang så do­mi­ne­ren­de dan­ske virk­som­hed op i fle­re de­le.

Bag­ef­ter for­lod Sø­ren Skou hur­tigt mø­det og over­lod det til da­va­e­ren­de besty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen at ta­le med jour­na­li­ster­ne. For Skou hav­de sat gang i en pro­ces, som ik­ke ba­re skul­le sa­el­ge en ra­ek­ke virk­som­he­der. Nej, det, han og be­sty­rel­sen ar­bej­de­de på, var en langt me­re am­bi­tiøs plan, som vil få be­tyd­ning for virk­som­he­den og dansk er­hvervs­liv man­ge år ud i frem­ti­den. Og der­for vil­le han i gang hur­tigt.

»Der er nog­le tids­pe­ri­o­der, der har stør­re be­tyd­ning end an­dre, og Ma­ersk er i øje­blik­ket in­de i en vig­tig for­ma­tiv pe­ri­o­de. De be­slut­nin­ger, de tra­ef­fer nu, vil ha­ve af­gø­ren­de be­tyd­ning langt ud i frem­ti­den,« si­ger Mar­tin Jes Iver­sen, lek­tor i øko­no­misk hi­sto­rie ved CBS.

Op­de­lin­gen i frem­tid og for­tid

De før­ste op­ga­ver var de me­re tra­di­tio­nel­le. Sø­ren Skou skul­le de­le virk­som­he­den i to. En trans­port- og lo­gi­stik­virk­som­hed, hvor frem­ti­den lå. Og en ener­gi­del, hvor for­ti­den lå. Nu me­re end et år ef­ter pres­se­mø­det er det sto­re olie­sel­skab Ma­ersk Oil solgt, og Ma­ersk-fa­mi­li­en har selv købt tank­re­de­ri­et Ma­ersk Tan­kers fra 1928. Snart vil de sid­ste ener­gi­de­le sand­syn­lig­vis bli­ve solgt, og før­ste del af stra­te­gi­en, hvor og­så Nils Sme­de­gaard An­der­sen stop­pe­de som top­chef, er over­stå­et.

Men én ting er at sa­el­ge fra. Na­e­ste fa­se i stra­te­gi­en teg­ner me­re kom­pli­ce­ret for Sø­ren Skou. Han skal ind­ret­te trans­port­de­len til en frem­tid, der er me­get langt fra den ver­den, som A.P. Møl­ler – Ma­ersk blev skabt i til­ba­ge i 1904. Det er et con­tai­ner­trans­port­mar­ked, som op­le­ver mas­si­ve for­an­drin­ger, og hvor kon­kur­ren­cen frem­over kan kom­me fra Ama­zon og an­dre, som ta­en­ker helt an­der­le­des end de re­de­ri­er, Ma­ersk har ka­em­pet med i me­re end 100 år.

»Den op­ga­ve, som Sø­ren Skou og Jim Ha­ge­mann Sna­be (besty­rel­ses­for­mand, red.) står over for, er den stør­ste le­del­ses­ud­for­dring i dansk er­hvervs­liv i øje­blik­ket. Det er dybt kom­pli­ce­ret og en me­get spa­en­den­de pro­ces,« si­ger Mar­tin Jes Iver­sen.

Igen et va­ekst­sel­skab

Før­ste of­fen­si­ve tra­ek kom i sid­ste uge, da A.P. Møl­ler – Ma­ersk fik den en­de­li­ge til­la­del­se til at kø­be det sto­re con­tai­ner­re­de­ri Ham­burg Süd.

»Vi vil va­e­re et va­ekst­sel­skab igen, og ved at af­slut­te hand­len med Ham­burg Süd ta­ger vi et me­get vig­tigt skridt på den vej,« si­ger Sø­ren Toft, ope­ra­tiv di­rek­tør i Ma­ersk Li­ne, til Ber­ling­s­ke.

Toft vil ik­ke si­ge me­get om de stra­te­gi­ske for­an­drin­ger, som den dan­ske virk­som­hed i øje­blik­ket går igen­nem. Og i det he­le ta­get er den dan­ske virk­som­hed me­get til­luk­ket om pro­ces­sen. Bå­de Sø­ren Skou, besty­rel­ses­for­mand Jim Sna­be Ha­ge­mann og Ro­bert Ug­g­la, bar­ne­barn af Ma­ersk Mc-Kin­ney Møl­ler, har gen­tag­ne gan­ge af­vist al­le fo­re­spørgs­ler om in­ter­view om pro­ces­sen, der åben­bart er så hem­me­lig, at of­fent­lig­he­den ik­ke må vi­de no­get end­nu.

Men i sid­ste må­ned åb­ne­de Sø­ren Skou al­li­ge­vel lidt for po­sen. Skou tal­te på CBS i an­led­ning af den kø­ben­havn­ske han­dels­højsko­les 100-års fød­sels­dag. Her spurg­te en stu­de­ren­de om, hvor­dan den dan­ske virk­som­hed vil se ud om ti år, og sva­ret gav det før­ste ind­blik i, hvor han hå­ber, den sto­re dan­ske virk­som­hed er på vej hen.

»Om ti år har vi gjort det li­ge så sim­pelt at af­ski­be con­tai­ne­re fra Kø­ben­havn til New York som at sen­de en pak­ke med UPS (ame­ri­kansk trans­port­kon­cern, red.). Alt, hvad der skal til for, at det kan ske, kan vo­res kun­der kø­be hos os,« sag­de Skou.

De har truf­fet det mo­di­ge og am­bi­tiø­se valg ved at si­ge, at de vil ska­be nye sy­ner­gi­er og der­med po­ten­ti­elt aen­dre mar­ke­det på en må­de, som ik­ke er set før. Mar­tin Jes Iver­sen, lek­tor i øko­no­misk hi­sto­rie, CBS

Det er en am­bi­tiøs plan. Den helt cen­tra­le plads på mar­ke­det for trans­port drøm­mer an­dre nem­lig og­så om at ero­bre, for­di det kan vi­se sig at va­e­re en me­get lu­kra­tiv for­ret­ning i frem­ti­den. De an­dre con­tai­ner­re­de­ri­er kan nok se for­an­drin­ger­ne for­u­de, men ind­til nu ta­ler det me­ste for, at Ma­ersk er la­en­ge­re frem­me med de di­gi­ta­le for­an­drin­ger end de tra­di­tio­nel­le kon­kur­ren­ter. Langt stør­re ud­for­drin­ger kan kom­me fra dem, som er vok­set op med di­gi­ta­li­se­rin­gen. Her bli­ver Ama­zon of­te na­evnt, for­di den ame­ri­kan­ske gi­gant har ud­pe­get ship­ping og trans­port til et af si­ne frem­ti­di­ge mar­ke­der. Men man­ge an­dre virk­som­he­der ud­vik­let i den di­gi­ta­le tid trip­per og­så for at fin­de den na­e­ste mu­lig­hed.

Over­ra­sken­de am­bi­tiøst

Mar­tin Jes Iver­sen me­ner, at le­del­sen i A.P. Møl­ler – Ma­ersk har ka­stet sig over over­ra­sken­de am­bi­tiø­se pla­ner.

»Den na­er­lig­gen­de løs­ning hav­de va­e­ret blot at dri­ve APM Ter­mi­nals, Ma­ersk Li­ne og de an­dre de­le som selv­sta­en­di­ge virk­som­he­der. Men de har truf­fet det mo­di­ge og am­bi­tiø­se valg ved at si­ge, at de vil ska­be nye sy­ner­gi­er og der­med po­ten­ti­elt aen­dre mar­ke­det på en må­de, som ik­ke er set før,« si­ger Mar­tin Iver­sen.

Han si­ger, at han er for­sig­tig op­ti­mist på A.P. Møl­ler – Ma­er­sks veg­ne, men at der og­så lig­ger me­get sto­re ud­for­drin­ger for­u­de.

»Hvis de kan få en unik po­si­tion, som skil­ler sig ud fra kon­kur­ren­ter­ne, er der et enormt po­ten­ti­a­le. På den an­den si­de er det me­get ri­si­ko­fyldt, for­di der bag ved det glo­ba­le mar­ked for trans­port og lo­gi­stik fin­des nog­le sto­re struk­tu­rel­le ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel ro­bot­tek­no­lo­gi­er­ne, hvor man kan pro­du­ce­re ta­et­te­re på mar­ke­det,« si­ger Mar­tin Jes Iver­sen.

Men mø­det med Ama­zon og de an­dre virk­som­he­der op­byg­get i den di­gi­ta­le tidsal­der er ik­ke nød­ven­dig­vis en uli­ge kamp. Jim Ha­ge­mann Sna­be, den nye for­mand i A.P. Møl­ler – Ma­ersk, sag­de på CBS’ fød­sels­dag, at de gam­le virk­som­he­der trods alt har no­get med i ba­ga­gen, når de mø­der de nye ud­for­dre­re. For ek­sem­pel er Goog­le og Ama­zon nødt til at la­e­re at for­stå bi­lin­du­stri­en li­ge så hur­tigt, som Fol­ke­vogn el­ler BMW skal la­e­re at for­stå di­gi­ta­li­se­rin­gen. De, der kom­mer først ind på mid­ten, kom­mer til at frem­stil­le frem­ti­dens bi­ler, og iføl­ge Ha­ge­mann kan det li­ge så godt bli­ve de sid­ste som de før­ste.

»Det er en kamp om, hvem der først kan beg­ge de­le, og dem, der kan det først, vil op­le­ve en eks­po­nen­ti­el kur­ve. Der er helt sik­kert li­ge nu en ka­em­pe mu­lig­hed for dem, som flyt­ter sig hur­tigt nok og ud­for­drer de­res nu­va­e­ren­de an­ta­gel­ser,« sag­de Jim Ha­ge­mann Sna­be, der blandt an­det har le­det den ty­ske softwa­re­virk­som­hed SAP. Han me­ner, at va­ek­sten ik­ke lig­ger i den gam­le tra­di­tio­nel­le for­ret­ning, hvor con­tai­ner­re­de­ri­er­ne har kon­kur­re­ret hin­an­den syn­der og sam­men ved at ska­e­re i om­kost­nin­ger­ne på et mar­ked, der har va­e­ret over­fyldt af ski­be.

Se på pa­pir­ar­bej­det

»Man kan ik­ke la­en­ge­re op­ti­me­re det at flyt­te en con­tai­ner. Men der er rig­tigt me­get op­ti­me­ring i en trans­portva­er­di­ka­e­de. In­den for vis­se ty­per af trans­port bru­ger man to en­halv gang så me­get på pa­pir­ar­bej­de som på at flyt­te con­tai­ne­re. Kan man di­gi­ta­li­se­re det, vil der ske rig­tigt me­get,« sag­de Ha­ge­mann.

I før­ste om­gang skal re­de­ri­et Ham­burg Süd in­te­gre­res med den dan­ske virk­som­hed. Op­kø­bet af Ham­burg Süd faldt en­de­ligt på plads fre­dag, ef­ter at al­le myn­dig­he­der hav­de god­kendt hand­len. Med de ty­ske ski­be ce­men­te­rer Ma­ersk Li­ne sin po­si­tion som ver­dens stør­ste con­tai­ner­re­de­ri med en mar­keds­an­del på na­e­sten 20 pct.

Han­de­len er et led i de for­an­drin­ger, som vil pres­se con­tai­ner­re­de­ri­er­ne sam­men til stør­re en­he­der, me­ner Ja­mes Ba­ker, che­fre­dak­tør for det an­er­kend­te bran­che­tids­skrift Con­tai­ne­ri­sa­tion In­ter­na­tio­nal.

»Mar­keds­an­de­len vil i sti­gen­de grad bli­ve kon­cen­tre­ret om de seks-syv stør­ste re­de­ri­er i de kom­men­de år. Spørgs­må­let er, om de sto­re spil­le­re igen vil be­gyn­de med priskrig for at vin­de an­de­le. I øje­blik­ket hol­der de di­sci­pli­nen,« si­ger Ja­mes Ba­ker til Ber­ling­s­ke.

Mens mens le­de­len i A.P Møl­ler - Ma­ersk ar­bej­der vi­de­re med at for­an­dre den 113 år gam­le virk­som­hed, har den nye for­mand og­så en an­den po­in­te, som rum­mer mu­lig­he­der, men og­så gør det stra­te­gi­ske ar­bej­de i Ma­ersk ek­stra kom­pli­ce­ret. Ha­ge­mann me­ner, at ver­den aen­drer sig så hur­tigt i øje­blik­ket, at de lan­ge stra­te­gi­ske for­ret­nings­pla­ner til en vis grad hø­rer for­ti­den til.

»Det gi­ver ik­ke la­en­ge­re me­ning at ha­ve en for­ret­nings­plan, hvis man ik­ke ved, hvad der kom­mer til at ske. Når ver­den er så eks­po­nen­ti­el, kan vi ik­ke plan­la­eg­ge på sam­me må­de,« sag­de Ha­ge­mann.

Hol­der den ana­ly­se, kan det pa­ra­doksalt nok over­flø­dig­gø­re no­get af det ar­bej­de, der fo­re­går i øje­blik­ket på Es­pla­na­den. For hvem ved, hvor­dan ver­dens­han­de­len fun­ge­rer om ti år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.