Hvem ku? – Alku!

Fi­nans. Tryg har købt for­sik­rings­sel­ska­bet Alka for svim­len­de 8,2 mia. kro­ner. Tryg er ble­vet stør­re, for­sik­rings­kun­der­ne har mi­stet et al­ter­na­tiv til de kom­merci­el­le sel­ska­ber, og Alkas ak­tio­na­e­rer – fag­be­va­e­gel­sen – er ble­vet for­gyldt.

Berlingske Tidende - - BUSINESS OPINION -

Tryg har de se­ne­re år haft sva­ert ved at hol­de ba­lan­cen. Pra­e­mie­ind­ta­eg­ter­ne har va­e­ret vi­gen­de. Den or­ga­ni­ske va­ekst er ude­ble­vet. Tryg har måt­tet kø­be sig til va­ekst. Det er na­er­lig­gen­de at se de vi­gen­de pra­e­mie­ind­ta­eg­ter i ly­set af en ag­gres­siv ta­ri­fe­ring og en me­get am­bi­tiøs over­skuds­målsa­et­ning.

Tryg, der of­fent­ligt be­ken­der sig til et mål om et af­kast på 23 pct. af egen­ka­pi­ta­len, hav­de i fjor et af­kast på im­po­ne­ren­de 26 pct. Ef­ter kø­bet af Alka har Tryg kloge­ligt re­du­ce­ret si­ne for­vent­nin­ger til af­ka­stet. Der for­ven­tes nu be­sked­ne 21 pct.

Det er med en mar­keds­ren­te på nul fort­sat et eksor­bi­tant af­kast, som vid­ner om en util­stra­ek­ke­lig kon­kur­ren­ce i for­sik­rings­mar­ke­det. Det er en kon­kur­ren­ce, som vil bli­ve yder­li­ge­re sva­ek­ket, når Alka, et ef­fek­tivt lav­pris­sel­skab, nu bli­ver ae­dt af fø­rer­hund­en, Tryg.

Tryg op­ly­ser, at Alka skal fort­sa­et­te som et selv­sta­en­digt brand. Alt skal for­bli­ve, som det er, og bli­ve, som det var, for­sik­rer Dupond og Dupont – und­skyld, di­rek­tø­rer­ne Mor­ten Hüb­be og Hen­rik Grøn­borg – som med én mund.

Men er det nu sand­syn­ligt? Alka op­ly­ser, at sel­ska­bet ik­ke fo­ku­se­rer på over­skud­det. »Det er nem­lig ik­ke Alka, men der­i­mod vo­re kun­der, der skal ha­ve fortje­ne­sten af at va­e­re hos Alka,« hed­der det. Mon ik­ke koo­pe­ra­tio­nen kom­mer til at dan­se avet om med ka­pi­ta­len?

Tryg be­ta­ler 8,2 mia. kr. for et sel­skab, som over de se­ne­ste fem år har haft et over­skud på 325 mio. kr. i gen­nem­snit. Alka for­ren­ter Trygs in­ve­ste­ring med fi­re pct. p.a. Der er langt til 21 pct. Tryg har be­talt 25 kro­ner for en over­skud­skro­ne i Alka. I dag be­ta­ler in­ve­sto­rer i Tryg 18 kro­ner for en over­skud­skro­ne. Ik­ke de­sto min­dre er in­ve­sto­rer­ne vil­de med Trygs køb af Alka, op­ly­ser en af de man­ge ak­tie­a­na­ly­ti­ke­re, som det­te land er så rig på. Man un­drer sig over, hvor al den vild­skab dog kom­mer fra.

Nok op­ly­ser Hüb­be, at Tryg for­ven­ter at kun­ne hø­ste sy­ner­gi til en va­er­di af 300 mio. kr. om året, når fu­sio­nen er ind­fa­set i 2021. Nu er der 625 mio.kr. til at for­ren­te in­ve­ste­rin­gen på 8,2 mia. kr. Et af­kast på 7,6 pct. kan det bli­ve til.

Der skal fle­re ge­va­er­greb til, hvis in­ve­sto­rer­ne ik­ke skal kom­me ef­ter Hüb­be.

Tryg ag­ter at fi­nan­si­e­re en del af kø­bet ved en ak­tie­e­mis­sion. Hüb­be får brug for at hol­de tun­gen li­ge i mun­den, når han skal skri­ve prospek­tet.

På den ene si­de skal han over­be­vi­se ak­tio­na­e­rer­ne om, at de står over for en løf­te­rig in­ve­ste­ring; på den an­den si­de går det ik­ke an at for­s­kra­ek­ke kun­der­ne i Alka, som er ble­vet lo­vet, at sal­get ik­ke får ind­fly­del­se på de­res for­sik­rings­for­hold.

Ifem år vil pra­e­mi­er­ne på kun­der­nes for­sik­rin­ger ik­ke sti­ge me­re end pris- og ska­de­ud­vik­lin­gen el­ler in­di­vi­du­el­le for­hold til­si­ger, for­sik­rer Alkas for­mand. Tja. Men hvor­dan vil Tryg sik­re, at kun­der­ne kom­mer rig­tigt i bås og ik­ke for­fal­der til kon­cer­nin­tern ar­bi­tra­ge? Det skal nok gi­ve an­led­ning til tu­mult. Ta­enk blot på Nykre­dits be­sva­er med at få gen­net kun­der­ne over i To­tal­kre­dit, hvor der var en fri­e­re ad­gang til at ha­e­ve bi­drags­sat­ser­ne end i Nykre­dit.

Har de reg­net for­kert i Tryg? Sik­kert ik­ke. Tryg og kol­le­ger­ne – und­skyld, kon­kur­ren­ter­ne – er slup­pet af med en af de ra­ske dren­ge i klas­sen. Sam­men med GF For­sik­ring di­stan­ce­rer Alka de kom­merci­el­le sel­ska­ber med fle­re la­eng­der med hen­syn til til kun­de­loy­a­li­tet og -til­freds­hed.

Uden Alka bli­ver det let­te­re at fast­hol­de et højt pra­e­mi­e­ni­veau.

Alka-di­rek­tør Hen­rik Grøn­borg sam­men med Tryg-che­fen, Mor­ten Hüb­be (th.), på pres­se­mø­det 4. de­cem­ber om den sto­re for­sik­rings­han­del. Fo­to: So­fie Mat­hi­as­sen

Af Jørn Astrup Han­sen. tid­li­ge­re bank­di­rek­tør, cand. oecon

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.