Ram­bølls nor­ske in­nova­tions­ja­e­ger

Berlingske Tidende - - BUSINESS GOSSIP - Af Pe­ter Sup­pli Ben­son pe­be@ber­ling­s­ke.dk

Di­strup­tion. Di­gi­tal om­stil­ling. Ka­ert barn har man­ge nav­ne.

Sik­kert er det kun, at hvis man som virk­som­hed står stil­le, så er man for­tid li­ge om lidt.

Der­for er den di­gi­ta­le om­stil­ling he­vet helt frem på sce­ne­kan­ten, når top­che­fer­ne i de sto­re virk­som­he­der pra­e­di­ker for me­d­ar­bej­der­ne.

Det har va­e­ret ty­de­ligt at no­te­re, at man­ge top­che­fer i de stør­ste dan­ske virk­som­he­der har va­e­ret på kur­sus – dels for at for­stå dyb­den af di­gi­ta­li­se­rin­gens kon­se­kven­ser, dels for at la­e­re at ta­le det rig­ti­ge sprog.

I Ram­bøll får de nu en norsk kvin­de til at spar­ke liv i den sto­re in­ge­ni­ør- og rå­d­giv­nings­kon­cern. Hil­de Ton­ne var el­lers kom­met til Dan­mark for at la­eg­ge Te­lia og Te­lenor sam­men, men det for­pur­re­de kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne.

Nu får Ram­bøll så gla­e­den af Hil­de Ton­ne, som bli­ver in­nova­tions- og di­gi­ta­li­se­rings­di­rek­tør og skal spar­ke liv i for­an­drings­pro­ces­sen i virk­som­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.