Fø­lel­ser spil­ler og­så en rol­le på top­pen

Berlingske Tidende - - BUSINESS GOSSIP -

Dan­ske top­che­fer skil­ter sja­el­dent med fø­lel­ser­ne.

Ik­ke at de er la­vet af jern, men po­sten som top­chef kra­e­ver, at man kan hol­de styr på fø­lel­ser­ne og hand­le ra­tio­nelt, når tin­ge­ne er sva­e­re.

Men at der gem­mer sig rig­ti­ge men­ne­sker af kød og blod med fø­lel­ser og hold­nin­ger bag det mør­ke tøj, blev be­kra­ef­tet i den­ne uge, med No­vo-forsk­nings­di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen som et me­get syn­ligt ek­sem­pel.

For den ame­ri­kan­ske god­ken­del­se af No­vo-hå­bet Ozem­pic fik bå­de ak­tie­kur­ser og Krogs­gaards hu­mør helt op i sky­er­ne.

Mads Krogs­gaard var ty­de­ligt emo­tio­nel – og tak for det – da han skul­le forta­el­le om en po­si­tiv mel­ding fra de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der.

Han holdt en la­en­ge­re Hol­lywood-eg­net tak­ket­a­le, og det var be­fri­en­de at for­nem­me, hvor glad og stolt han var, og hvor me­get sam­ar­bej­det bag pro­jek­tet hav­de be­ty­det for re­sul­ta­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.