SÅ­DAN SPAENDTE DR BEN FOR SIN EGEN JU­LE­KA­LEN­DER

Et va­eld af mel­lem­le­de­re var in­de over DRs ju­le­ka­len­der til ra­dio­en, »Jul i Re­pu­blik­ken«. Al­li­ge­vel blev pro­duk­tio­nen skrot­tet. Vi har re­kon­stru­e­ret, hvad der ske­te.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Sa­rah Iben Alm­b­jerg saal@ber­ling­s­ke.dk og Sø­ren Schau­ser shx@ber­ling­s­ke.dk

Ju­len er ik­ke langt va­ek, da in­struk­tø­ren Lot­te Svend­sen bli­ver bedt om at in­stru­e­re en ju­le­ka­len­der til DR P1. Ma­nuskrip­tet er al­le­re­de skre­vet af Flem­m­ing Klem, kendt som skri­bent på lø­di­ge bør­ne­ud­sen­del­ser som TV 2s ak­tu­el­le »Tinkas Jul« – men ik­ke som spe­ci­elt rød i po­li­tisk for­stand.

Lot­te Svend­sen har til gen­ga­eld al­drig lagt skjul på sit po­li­ti­ske stå­sted. Da hun bli­ver kon­tak­tet i be­gyn­del­sen af ok­to­ber, får hun at vi­de, at hun vil va­e­re den ret­te per­son til at løf­te det na­e­sten fa­er­di­ge pro­jekt. In­struk­tø­ren skal ba­re li­ge la­ve nog­le en­kel­te ret­tel­ser i ma­nus. Alt lig­ger el­lers klar.

Lot­te Svend­sen si­ger ja. Det sa­ti­ri­ske ma­nuskript får og­så hen­de til at gri­ne: Kon­ge­hu­set ned­la­eg­ges, de tid­li­ge­re roy­a­le flyt­ter til Ur­ban­pla­nen på Ama­ger, Kron­prin­sen kom­mer i ar­bejds­prøv­ning, og Dron­nin­gen selv skal la­e­re at tan­ke op på sit rej­se­kort.

Kun én ting fal­der hen­de for bry­stet. Det er et af­snit om Prins­ge­ma­len, der le­der ef­ter et nyt grav­sted. »Kan vi la­ve det uden at be­gå ma­jesta­ets­for­na­er­mel­se?« ta­en­ker Lot­te Svend­sen. Men da mel­din­ger­ne fra DR er po­si­ti­ve, gi­ver hun den gas.

Så vidt, så godt. Gen­nem ok­to­ber la­ver Lot­te Svend­sen nog­le en­kel­te ret­tel­ser i ma­nuskrip­tet og kon­tak­ter de folk, hun ger­ne vil ha­ve med. Cla­es Bang bli­ver ca­stet som Kron­prin­sen, Met­te Horn som dron­ning Mar­gret­he, Sti­ne Schrø­der som Mary.

I be­gyn­del­sen af novem­ber mø­des hol­det til den før­ste la­e­se­prø­ve. På det tids­punkt står Jo­han­ne Smith-Ni­el­sen fra En­heds­li­sten og­så som en fik­tiv pra­esi­dent i ma­nuskrip­tet. Lot­te Svend­sen har des­u­den hy­ret Ge­org Metz som den forta­el­ler, der la­ver ka­len­de­rens in­tro­er og re­sumé. Pri­ma­ert, for­di han er hen­des gam­le la­e­rer i re­to­rik på Film­sko­len, hvor han har la­ert hen­de om stem­mer og forta­el­ling. Han kan no­get med spro­get og op­la­es­ning og vir­ker som det op­lag­te valg.

Lot­te Svend­sen får ide­en om at hy­re den rig­ti­ge Jo­han­ne Smith-Ni­el­sen til rol­len som sig selv.

»Det får du da al­drig lov til,« ly­der po­li­ti­ke­rens re­ak­tion, da Lot­te Svend­sen kon­tak­ter hen­de. Hvor­til in­struk­tø­ren sva­rer: »De ved det godt.«

Op­ta­gel­ser­ne går i gang 14. novem­ber. Der er ge­ne­rel be­gej­string blandt pro­du­ce­re og DR­che­fer, hu­sker Lot­te Svend­sen i dag.

»Jeg er me­re skep­tisk. Er det sjovt nok? Og kan vi ska­er­pe tek­sten?« hu­sker Lot­te Svend­sen i et se­ne­re in­ter­view med ra­diopro­gram­met AK24­syv. Men al­le i DR er gla­de.

Det aen­drer sig 24. novem­ber, hvor in­struk­tø­ren mod­ta­ger en mail fra en mel­lem­le­der. Be­sken­de er klar: DRs le­del­se vil ha­ve Jo­han­ne Smith-Ni­el­sen ud af pro­gram­met. Lan­dets navn­giv­ne pra­esi­dent skal i ste­det va­e­re en neut­ral em­beds­mand. Pro­ble­met er til­sy­ne­la­den­de, at det bli­ver for me­get med to ven­stre­o­ri­en­te­re­de – bå­de Ge­org Metz og Jo­han­ne Smith-Ni­el­sen – i sam­me ju­le­ka­len­der.

Et par da­ge ef­ter – 29. novem­ber – mod­ta­ger Lot­te Svend­sen end­nu en mail. Den­ne gang er af­sen­de­ren af­de­lin­gens pro­du­cer. Prins Hen­rik skal fjer­nes i slut­nin­gen af af­snit ni, hed­der det i mai­len. Le­del­sen bry­der sig ik­ke om, at Prins­ge­ma­len går rundt med en sko­vl og le­der ef­ter et grav­sted, der kan af­lø­se sarko­fa­gen i Roskil­de Dom­kir­ke.

Én dag til de­ad­li­ne. Lot­te Svend­sen står nu med et kraf­tigt be­skå­ret af­snit.

Al­li­ge­vel er der god stem­ning, da Cla­es Bang og Met­te Horn går i stu­di­et tors­dag 30. novem­ber. De la­ver en for­tolk­ning af Ro­ck­ers by Choi­ce-san­gen »Amar er #1« og kom­mer ud med sto­re smil og rø­de kin­der. På gan­gen står fle­re re­pra­e­sen­tan­ter fra DR.

Ju­le­ka­len­de­ren bli­ver lagt ned, ly­der mel­din­gen. Selv om de an­sat­te får løn to uger frem, er de frit­stil­let. Be­grun­del­sen: Ud­sen­del­sen er ik­ke god nok. Kva­li­te­ten er for lav.

Lot­te Svend­sen rin­ger se­ne­re til Cla­es Bang og si­ger, »at hun har få­et be­sked på, at no­gen i DR – jeg tror ho­ved­sa­ge­ligt Ti­ne Sme­de­gaard An­der­sen – har få­et kol­de fød­der,« si­ger Cla­es Bang. »Hun har få­et at vi­de, at ju­le­ka­len­de­ren er så dår­lig, at hun ik­ke kan sen­de den.«

Sam­me mel­ding går sam­me dag til Flem­m­ing Klem: Han får at vi­de, »at ni­veau­et ik­ke var højt nok, og det un­drer mig,« si­ger ma­nuskript­for­fat­te­ren.

Kul­tur­di­rek­tør Ti­ne Sme­de­gaard An­der­sen er i P1 Mor­gen man­dag den 4. de­cem­ber og for­kla­rer sig. »Jeg tror, at al­le, der ar­bej­der med kre­a­ti­ve pro­ces­ser, ved, at det er en dy­na­misk stør­rel­se, og at man som­me­ti­der ik­ke op­når det, man vil­le,« si­ger hun.

Di­rek­tør for Ave­ny-T Jon Step­hen­sen er­kla­e­rer sig ons­dag 6. de­cem­ber util­freds med DRs be­slut­ning og går i for­hand­ling med Lot­te Svend­sen om mu­lig­he­der­ne for en te­a­ter­ma­es­sig op­sa­et­ning.

»Det lø­ber mig lidt koldt ned ad ryg­gen, når jeg hø­rer, at der ik­ke må va­e­re to ven­stre ori­en­te­re­de i et styk­ke satire,« si­ger han. »Hvis kun­sten får be­skå­ret si­ne mu­lig­he­der, er der sket et skred.«

Re­kon­struk­tio­nen byg­ger på in­ter­view i pro­gram­mer­ne »Ak24­syv« samt »Cor­dua og Steno« på Ra­dio24­syv samt fle­re ar­tik­ler i Ek­stra Bla­det, BT og Ber­ling­s­ke.

Lot­te Svend­sen får ide­en om at hy­re den rig­ti­ge Jo­han­ne Smit­hNi­el­sen til rol­len som sig selv. »Det får du da al­drig lov til,« ly­der po­li­ti­ke­rens re­ak­tion, da Lot­te Svend­sen kon­tak­ter hen­de. Hvor­til in­struk­tø­ren sva­rer: »De ved det godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.