Stjer­ne­krig på vej mod den mør­ke si­de

Star Wars Batt­le­front II

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Hel­dig­vis går det en del bed­re, når du bli­ver ka­stet ud i spil­lets on­li­ne-del. »Star Wars Batt­le­front«-se­ri­en har al­tid hand­let om at gi­ve man­ge spil­le­re chan­cen for at ka­em­pe i Stjer­ne­kri­gen, sam­men og mod hin­an­den, og det får du rig lej­lig­hed til. Spe­ci­elt den nye spil­form kal­det »Ga­la­ctic As­sault« er li­ge de­le hek­tisk og episk at spil­le. Op til 40 spil­le­re med 20 på hvert hold går i kø­det på hin­an­den i stor­slå­e­de kam­pe mel­lem den mør­ke og ly­se si­de, og her vi­ser »Batt­le­front II« sin styr­ke – bå­de visu­elt og un­der­hold­nings­ma­es­sigt.

Et af høj­de­punk­ter­ne ved at spil­le on­li­ne er, at du un­der­vejs i en kamp kan op­tje­ne po­int nok til at spil­le som en af de helt sto­re hel­te i et be­gra­en­set styk­ke tid. Som Yo­da el­ler Darth Va­der får du enor­me kra­ef­ter, og det er gan­ske sim­pelt fortra­ef­fe­ligt sjovt at ham­re rundt og ud­de­le bøl­le­bank, mens mod­stan­der­ne ban­der og svov­ler i ren og fry­de­fuld af­magt. Li­ge dér fø­les det me­get ta­et på, at den klas­si­ske dren­gedrøm om selv at spil­le ho­ved­rol­len i Star Wars bli­ver ud­le­vet.

Der er desva­er­re og­så en slan­ge i dét pa­ra­dis. EA har nem­lig valgt at ind­fø­re ek­stra bru­ger­be­ta­ling på nog­le af dis­se hel­te, så du bli­ver nødt til at pun­ge ud, hvis du vil kun­ne spil­le som dem al­le. Det har med­ført så stor util­freds­hed blandt spil­le­re ver­den over, at EA få da­ge ef­ter spil­lets lan­ce­ring sat­te pri­sen ned med 75 pro­cent, men det er sta­dig et yderst ir­ri­te­ren­de ele­ment, der lug­ter fa­elt af grisk ky­nis­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.