Nyt ener­gi­ud­spil skal gø­re din el­reg­ning min­dre

En va­e­sent­lig del af re­ge­rin­gens ud­spil til et kom­men­de ener­gi­for­lig vil va­e­re en mar­kant sa­en­kel­se af el­af­gif­ten. Det vil bå­de gø­re det bil­li­ge­re at va­e­re dan­sker og hja­el­pe den grøn­ne om­stil­ling, si­ger skat­te­mi­ni­ster.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Sø­ren Do­mi­no sdo@ber­ling­s­ke.dk og David Rue Ho­noré davh@ber­ling­s­ke.dk

Det skal frem­over va­e­re bil­li­ge­re for dan­sker­ne at be­ta­le de­res el­reg­ning.

Re­ge­rin­gen vil i sit kom­men­de ener­gi­ud­spil la­eg­ge op til »en mar­kant sa­en­kel­se« af el­af­gif­ten, op­ly­ser skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) til Ber­ling­s­ke.

Ma­nøv­ren i sig selv sy­nes på for­hånd at ha­ve et fler­tal bag sig, mens den po­li­ti­ske dis­kus­sion kan op­stå om fi­nan­si­e­rin­gen af en sa­en­ket el­af­gift, der ven­tes at ind­brin­ge sta­ten knap 13 mil­li­ar­der kro­ner i år.

Re­ge­rin­gen spil­ler i lø­bet af de kom­men­de uger ud med sit bud på frem­ti­dens ener­gipo­li­tik i Dan­mark, som blandt an­det skal ud­stik­ke ret­nin­gen for en re­duk­tion af CO2-ud­led­nin­gen frem mod 2030. På for­hånd har der va­e­ret spe­ku­le­ret i ud­spil­lets ind­hold – her­un­der en even­tu­el sa­en­kel­se af el­af­gif­ten.

Som en for­lø­ber til de po­li­ti­ske for­hand­lin­ger mel­der Kar­sten Lauritzen nu for før­ste gang ud, at re­ge­rin­gen som en va­e­sent­lig del af sit ener­gi­ud­spil øn­sker at sa­en­ke el­af­gif­ten.

»Man kan gi­ve dan­sker­ne en va­e­sent­lig let­tel­se i de­res el­reg­ning, sam­ti­dig med at man kan un­der­støt­te den grøn­ne om­stil­ling, og man kan gø­re det re­la­tivt bil­ligt,« si­ger han.

Dan­sker­ne be­ta­ler i dag Eu­ro­pas hø­je­ste el­af­gift iføl­ge EU-agen­tu­ret ACER, men mod­sat tid­li­ge­re har de hø­je af­gif­ter ik­ke sam­me po­si­ti­ve ef­fekt på ener­gi og kli­ma, vi­ser de så­kald­te af­gifts- og til­skud­s­an­ly­ser.

»Vi pro­du­ce­rer en stor an­del af vo­res elek­tri­ci­tet som ved­va­ren­de, og der­for vil no­gen og­så si­ge, at den hø­je af­gift er en af­gift på den grøn­ne om­stil­ling. Man kan i hvert fald si­ge, at det er en el­af­gift, der er så høj, at den er med til at hol­de igen på den grøn­ne om­stil­ling,« si­ger skat­te­mi­ni­ste­ren.

Der­til kom­mer iføl­ge Kar­sten Lauritzen, at de hø­je af­gif­ter gør, at elek­tri­ci­tet ik­ke er kon­kur­ren­ce­dyg­tigt sam­men­lig­net med an­dre ener­gi­for­mer.

»For nog­le kan det bed­re kan be­ta­le sig at fy­re med olie­fyr end at ta­en­de for de­res var­me­pum­pe el­ler el­ra­di­a­tor. Det skyl­des ik­ke pri­sen på el, men det skyl­des der­i­mod vo­res re­kord­hø­je af­gif­ter,« si­ger han.

In­di­rek­te skat­te­let­tel­ser?

Di­rek­te ads­purgt øn­sker skat­te­mi­ni­ste­ren ik­ke at op­ly­se, hvor me­get re­ge­rin­gen kon­kret i ud­spil­let plan­la­eg­ger at sa­en­ke el­af­gif­ten med.

De øko­no­mi­ske vis­ma­end har tid­li­ge­re fo­re­slå­et at re­du­ce­re el­af­gif­ter­ne med 4,8 mil­li­ar­der kro­ner.

En lem­pel­se af el­af­gif­ten vil ha­ve en selv­fi­nan­si­e­rings­grad på 40-50 pro­cent, hvil­ket be­ty­der, at om­trent halv­de­len af en lem­pel­se vil tje­ne sig selv ind igen.

Der er dem, der vil me­ne, at det hand­ler om in­di­rek­te skat­te­let­tel­ser på be­kost­ning af den grøn­ne om­stil­ling. Hvad vil du si­ge til dem?

»Det, me­ner jeg, sim­pelt­hen ik­ke er rig­tigt. Det vil net­op un­der­støt­te, at grøn ved­va­ren­de ener­gi, som vi ger­ne vil ha­ve, kan kon­kur­re­re på mar­keds­vil­kår.«

Kar­sten Lauritzen øn­sker på nu­va­e­ren­de tids­punkt hel­ler ik­ke at op­ly­se om pen­ge­ne til en sa­en­kel­se af el­af­gif­ten skal hen­tes fra mil­li­ar­der­ne i af­ta­len om en af­skaf­fel­se af PSODen af­gif­ten i 2016 el­ler fra det øko­no­mi­ske rå­de­rum.

Han af­vi­ser, at det er pla­nen af ha­e­ve af­gif­ter­ne for er­hvervs­li­vet.

»Re­ge­rin­gen har et skat­te­stop, og det be­ty­der, at vi ik­ke sa­et­ter skat­ter og af­gif­ter op,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

DF, R og S er med på ide­en

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig for­ud for for­hand­lin­ger­ne et bredt fler­tal for at sa­en­ke el­af­gif­ten.

Selv om det er en in­di­rek­te skat­te­let­tel­se, af­vi­ser Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer, René Chri­sten­sen, ik­ke tan­ken.

»Det er jo ik­ke en ska­ev må­de at la­ve let­tel­ser på, for vi bru­ger al­le­sam­men el. Den po­li­ti­ske del pas­ser så­dan set fint i for­hold til no­get, vi kan se os selv i,« si­ger han.

sva­e­re del bli­ver fi­nan­si­e­rin­gen, på­pe­ger René Chri­sten­sen. Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker så­le­des at hen­te pen­ge­ne via be­spa­rel­ser på sta­tens ud­gif­ter for­bun­det med ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dre­re, som Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et se­ne­st har op­gjort til 36 mil­li­ar­der kro­ner.

Hel­ler ik­ke So­ci­al­de­mo­kra­tiets fi­nansord­fø­rer, Ben­ny En­gel­bre­cht, er på for­hånd af­vi­sen­de.

»Vi har i ud­gangs­punk­tet in­tet imod at bru­ge af­gift­s­e­le­men­ter til at frem­me den grøn­ne om­stil­ling og til at frem­me elek­tri­fi­ce­rin­gen af Dan­mark. Det skal ba­re sam­let set gi­ve en ge­vinst. Der kan og­så va­e­re ste­der, hvor det kan gi­ve me­ning at ju­ste­re af­gif­ter i op­ad­gå­en­de ret­ning, hvil­ket kan fi­nan­si­e­re sa­en­kel­ser af an­dre af­gif­ter,« si­ger han. Lig­nen­de to­ner kom­mer fra de Ra­di­ka­le. »Vi vil ger­ne va­e­re med til at sa­en­ke af­gif­ter­ne dér, hvor vi er helt sik­re på, at det er må­l­ret­tet den grøn­ne om­stil­ling,« si­ger par­tiets ener­gi­o­rd­fø­rer, Ida Auken.

Pro­fes­sor i mil­jøø­ko­no­mi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Lars Gårn Han­sen, pe­ger på, at en af­giftsa­en­kel­se iføl­ge be­reg­nin­ger vil ha­ve »en be­ty­de­lig sam­fund­s­ø­ko­no­misk ge­vinst«.

Sam­ti­dig gi­ver ini­ti­a­ti­vet me­ning i for­hold til mil­jø- og ener­gi­hen­syn, me­ner han.

»Hvis det skal ses som et in­stru­ment til om­kost­nings­ef­fek­tivt at nå mil­jø­målsa­et­nin­ger, så er af­gif­ten for høj, og det er en god grund til at nedsa­et­te den,« si­ger Lars Gårn Han­sen.

Re­ge­rin­gens over­ord­ne­de målsa­et­ning er, at halv­de­len af ener­gi­for­bru­get i 2030 skal kom­me fra ved­va­ren­de ener­gi.

El skal frem­over va­e­re bil­li­ge­re, hvis det står til re­ge­rin­gen. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.