Bil, cy­kel el­ler tog. Hvem kom­mer hur­tigst på ar­bej­de?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jo­nas Sten­ba­ek Chri­stof­fer­sen joch@ber­ling­s­ke.dk, Lars Hen­rik Aa­gaard lha@ber­ling­s­ke.dk og Pe­ter Bur­høi pbu@ber­ling­s­ke.dk

Tre Ber­ling­s­ke-jour­na­li­ster har te­stet, hvor­dan man egent­lig kom­mer hur­tigst på ar­bej­de fra en stil­le vil­la­vej 500 me­ter fra Van­ge­de Sta­tion til Ber­ling­s­kes adres­se i Pi­le­stra­e­de i hjer­tet af Kø­ben­havn.

Én tog cyk­len, én tog bi­len og den sid­ste sat­te sin lid til den of­fent­li­ge trans­port og S-togs­netva­er­ket. Klok­ken 8.00 ons­dag mor­gen i den­ne uge sat­te vi sto­pu­ret i gang og drog af sted i vo­res nor­ma­le tem­po. Og nej, den vi­den­ska­be­li­ge ver­den an­er­ken­der sik­kert ik­ke me­to­den og vil­le med ret­te nok kal­de det en gim­mi­ck. Men her er re­sul­ta­tet.

Bron­ze­me­dalj­en: S-togs­pend­le­ren 40 mi­nut­ter og 38 se­kun­der.

Rej­se­pla­nen si­ger 38 mi­nut­ter, så på vej mod Van­ge­de Sta­tion går jeg al­le­re­de og fan­ta­se­rer om punk­te­rin­ger, rødt lys og mod­vind på cy­kel­stien – for der skal held til, hvis jeg skal slå de to an­dre og und­gå at en­de sidst i vo­res lil­le trio. Jeg ram­mer per­ron­en klok­ken 8.08 til be­ske­den om, at S-to­ge­ne er ramt af ur­e­gel­ma­es­sig­he­der, og at »I må desva­er­re for­ven­te lidt la­en­ge­re rej­se­tid her til mor­gen,« som stem­men i højta­le­ren si­ger.

To­ge­ne kø­rer kun hvert 20. mi­nut, men na­e­sten til nor­mal tid an­kom­mer linje A. Jeg tra­e­der ind i S-to­get klok­ken 8.15, hvor der dog kun er stå­plad­ser til­ba­ge. Ind mod Nør­report Sta­tion gli­der det fak­tisk fint, og da jeg an­kom­mer til sta­tio­nen i cen­trum, er jeg hå­be­fuld. Naivt hå­be­fuld. Ned mod Pi­le­stra­e­de be­ka­em­per jeg en sta­erk trang til at lø­be, men går rask til. Li­ge lidt hja­el­per det. Da jeg an­kom­mer til Ber­ling­s­ke, kan jeg se de to an­dre. In­den­for. Smi­len­de. Ir­ri­te­ren­de smi­len­de.

Sølv­me­dalj­en: Bi­li­sten 33 mi­nut­ter og 31 se­kun­der.

Jeg kom­mer godt fra start, og på vej i bil ind ad Lyng­by-mo­tor­vej­en er jeg ik­ke i tvivl: Jeg vin­der! Tra­fik­ken gli­der, in­gen kø­dan­nel­se på Lyng­by­vej og ef­ter knap fi­re mi­nut­ter til­ba­gelagt su­ser jeg over Jagt­vej. Men så går det galt. Jeg lan­der som sid­ste bil i en kø på Nør­re Al­lé og ser langt frem­me, at blot en seks-syv bi­ler slip­per med over for hver grøn pil. Ti mi­nut­ter se­ne­re be­gyn­der jeg nervøst at kig­ge i høj­re si­despejl ef­ter min kol­le­ga Lars Hen­rik på cy­kel. Men han kom­mer ik­ke.

Vi­de­re for­bi Pa­num på Ta­gens­vej, over Fre­dens­bro, for­bi Kon­gens Ha­ve og til høj­re ad Kron­prin­ses­se­ga­de. Her er al­tid kø, og den slår hel­ler ik­ke fejl i dag. Jeg kig­ger ef­ter Lars Hen­rik. Han er sat af. Jeg hol­der mig til stra­te­gi­en og par­ke­rer på før­ste og bed­ste plads, for­di det er hur­ti­ge­re at gå end at kø­re i Kø­ben­havn K. Jeg be­ta­ler en P-bil­let på ap­pen, mens jeg små­lø­ber mod Pi­le­stra­e­de. Dér står Lars Hen­rik.

Guld­me­dalj­en: Cyk­li­sten 28 mi­nut­ter og 50 se­kun­der.

På vej­en ind ad den så­kald­te su­per­cy­kel­sti langs Lyng­by­vej­en ae­r­grer jeg mig over, hvor godt bil­tra­fik­ken fly­der ude på sel­ve mo­tor­vej­en. Jeg må in­di­mel­lem hol­de for rødt, og en hård vind ryk­ker i cyk­len. Men ef­ter Vi­bens­hus Rund­del kom­mer gla­e­den ved pe­dal­kraft op i mig. Bi­ler­ne hol­der i kø på Nør­re Al­lé, og jeg er hel­dig med lys­kryd­se­ne. Kun hul­ler­ne i cy­kel­stien ud for Eg­mont Kol­le­gi­et va­ek­ker ir­ri­ta­tion.

Fra Pa­num-byg­nin­gen på Ta­gens­vej vok­ser cy­kel­tra­fik­ken imid­ler­tid vold­somt, og jeg må til­pas­se far­ten ef­ter lan­ge slan­ger af cyk­li­ster. Men bil­tra­fik­ken er fort­sat ta­et, og på det sid­ste styk­ke ad Kron­prin­ses­se­ga­de ind mod Ber­ling­s­ke ser jeg til min sto­re for­nø­jel­se kol­le­ga Pe­ter med utå­l­mo­di­ge fin­gre på rat­tet i sin tom­gangs­gå­en­de Opel Astra. 8,4 ki­lo­me­ter er til­ba­gelagt, og fløjten­de tril­ler jeg jern­he­sten ned i per­so­na­lets cy­kelka­el­der. Jeg er som den før­ste af os frem­me ved avi­sens ho­ve­d­ind­gang og kan i fin stil nå re­dak­tio­nens mor­gen­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.