»Vi har slup­pet lands­bytos­ser og voldspsy­ko­pa­ter løs iblandt os«

Ud­vik­lin­gen på so­ci­a­le me­di­er er be­kym­ren­de og tru­er i sid­ste en­de sel­ve de­mo­kra­ti­et, me­ner ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Sø­ren Pind, der i går var va­ert for en kon­fe­ren­ce om ud­for­drin­gen. For hvad ske­te der li­ge med tos­se­de Bent, der ple­je­de at sid­de og rå­be op?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Sø­ren Do­mi­no sdo@ber­ling­s­ke.dk

Det be­gynd­te som ren og ska­er be­gej­string. Sø­ren Pind (V) hu­sker det sta­dig, for han blev selv ramt – af en be­ru­sel­se over de so­ci­a­le me­di­ers na­e­sten ua­ne­de mu­lig­he­der på ryg­gen af et vildt­vok­sen­de in­ter­net.

In­for­ma­tio­ners til­ga­en­ge­lig­hed koblet med men­ne­ske­lig sam­men­flet­ning blev af de mest be­gej­stre­de li­ge­frem be­teg­net som de­mo­kra­ti i nye kla­e­der.

I dag er Sø­ren Pinds be­ru­sel­se kraf­tigt af­ta­get og af­løst af en art tøm­mer­ma­end.

»Vi må i hvert fald kon­sta­te­re, at den uskyld, vi har haft over for det her fa­eno­men, kan vi ik­ke på­reg­ne skal fort­sa­et­te. Et el­ler an­det må gø­res,« si­ger Sø­ren Pind om ud­vik­lin­gen på de so­ci­a­le me­di­er.

For i be­gej­strin­gen over al­le for­de­le­ne har vi glemt, at der føl­ger plig­ter med.

»Ud­for­drin­gen er, at man­ge af plig­ter­ne er vi ik­ke klar over, at vi skal va­re­ta­ge. En ra­ek­ke af de ting, vi bli­ver pra­e­sen­te­ret for på de so­ci­a­le me­di­er, bli­ver vi pra­e­sen­te­ret for at frem­me­de mag­ter, der vil os det ondt,« si­ger Sø­ren Pind:

»Sam­ti­dig ser vi, at der del­ta­ger et stort an­tal men­ne­sker, der ik­ke er pra­e­get af frem­me­de mag­ter, men som fo­re­tra­ek­ker at se vo­res sam­fund bra­en­de sam­men og be­gyn­de for­fra med no­get an­det, for­di man ik­ke øn­sker at ac­cep­te­re fa­el­les­ska­bets be­slut­nin­ger.«

I går var Sø­ren Pind som ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster me­d­ar­ran­gør af den in­ter­na­tio­na­le kon­fe­ren­ce »Sind og de­mo­kra­ti i so­ci­a­le me­di­ers tidsal­der« om brug og mis­brug af so­ci­a­le me­di­er i et de­mo­kra­ti.

Ik­ke kun Pu­tin – dan­ske­re kan og­så

Mi­ni­ste­rens be­kym­ring er vok­set si­de­lø­ben­de med hi­sto­ri­er om, hvor­dan ek­sem­pel­vis Vla­di­mir Pu­tins så­kald­te trol­de­fa­brik­ker an­gi­ve­ligt har pro­du­ce­ret fal­ske nyhe­der på sam­lebånd i den rus­si­ske pra­esi­dents tje­ne­ste. Fa­brik­ker, der un­der­sø­ges for at ha­ve for­søgt at udø­ve ind­fly­del­se på den ame­ri­kan­ske valg­kamp i 2016.

Tro­en på kon­spira­tions­te­o­ri­er og ly­sten til at spre­de fal­ske nyhe­der er imid­ler­tid og­så ud­bredt i den dan­ske be­folk­ning, vi­ser ny forsk­ning ud­ført af pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen, der for­sker sa­er­ligt i po­li­tisk psy­ko­lo­gi. Og det slut­ter ik­ke nød­ven­dig­vis dér. Søn­dag for­tal­te Ber­ling­s­ke, hvor­dan Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen som en del af sin forsk­ning har fo­re­ta­get en re­pra­e­sen­ta­tiv spør­ge­un­der­sø­gel­se, hvori hver tien­de dan­sker på so­ci­a­le me­di­er sva­rer, at de er vil­li­ge til at spre­de fa­ke news.

Grup­pen er des­u­den til­truk­ket af at om­styr­te sam­fun­det med li­ge de­le vold og fa­ke news, vi­ser forsk­nin­gen.

»Nog­le ma­end vil ba­re se ver­den bra­en­de,« som Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen ud­tryk­te det.

Iføl­ge Sø­ren Pind er det ik­ke la­en­ge­re et spørgs­mål om, at ud­vik­lin­gen kan lø­be løbsk. Det er al­le­re­de sket, og det tru­er vo­res sty­re­form, me­ner han.

»Vi har gi­vet lands­bytos­ser og voldspsy­ko­pa­ter frit løb iblandt os uden rig­tigt at ta­en­ke over, at det har vi fak­tisk gjort. I he­le den de­mo­kra­ti­ske gla­e­de, der spred­te sig over de so­ci­a­le me­di­er, har man ba­re li­ge glemt, at det og­så har gi­vet kra­ef­ter, som vi over­ho­ve­det ik­ke bry­der os om, lej­lig­hed til at sam­le sig og kon­cen­tre­re sig. Det må vi for­hol­de os til, når vi dis­ku­te­rer, hvor­dan det mo­der­ne de­mo­kra­ti skal ind­ret­tes.«

Ra­di­ka­li­se­re­de kra­ef­ter

Der­for fo­re­står der et stort ar­bej­de med fol­ke­op­lys­ning, må man for­stå, me­ner Pind.

Men det er må­ske ik­ke til­stra­ek­ke­ligt. Er du vil­lig til me­re hånd­fast re­gu­le­ring?

»Fol­ke­sty­ret kan bå­de op­ly­se og re­gu­le­re. Jeg af­vi­ser in­gen af de­le­ne. Men som li­be­ralt sin­det men­ne­ske er jeg nødt til at ha­ve en klar­hed over pro­ble­met, før jeg la­eg­ger mig helt fast på, hvad der skal ske.«

Sø­ren Pind for­sø­ger ik­ke at skju­le sin angst for, at et de­mo­kra­tisk valg i Dan­mark i frem­ti­den kan bli­ve på­vir­ket – må­ske af­gjort – af ra­di­ka­li­se­re­de kra­ef­ter på so­ci­a­le me­di­er.

»Det re­pra­e­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti er ik­ke byg­get på di­gi­ta­li­se­ring. Da jeg tal­te i OECD, hu­sker jeg, at der stod skre­vet, at alt, hvad der ik­ke er byg­get på di­gi­ta­li­se­ring, vil bry­de sam­men. Jeg ser en re­el ri­si­ko for et så­dan sam­men­brud i for­hold til kra­ve­ne til ha­stig­hed og fol­ke­stem­ning, hvor gan­ske få sa­ger op til et fol­ke­tings­valg bli­ver af­gø­ren­de.«

I det mo­der­ne de­mo­kra­ti på so­ci­a­le me­di­er va­eg­ter hver en stem­me li­ge me­get. Så­dan var det ik­ke en­gang.

»Hjem­me i lands­by­en vid­ste man godt, at Bent råb­te og skreg og sag­de ma­er­ke­li­ge ting. Det be­tød ik­ke så me­get, for vi kend­te godt Bent. I dag ken­der vi dem ik­ke, i dag er de an­sigts­lø­se, og det er vir­ke­ligt be­kym­ren­de,« si­ger Sø­ren Pind.

Har du ik­ke selv et an­svar, hvad med din egen rol­le som po­li­ti­ker?

»Den bli­ver man og­så nødt til at gen­ta­en­ke. Man kan ik­ke ba­re be­de an­dre udø­ve an­svar­lig­hed. Det si­ger jeg vel­vi­den­de, at man vil fal­de i igen og igen. Dilem­ma­et er jo, at folk he­le ti­den si­ger, at du er da og­så grim på net­tet. Ja, det er jeg da nog­le gan­ge. Jeg går ind for en karsk of­fent­lig de­bat, men jeg går ik­ke ind for en de­bat, der un­der­støt­ter to­ta­li­ta­e­re sty­re­for­mer.«

Sam­men med pro­fes­sor Mo­gens Høgh Jen­sen og lek­tor Jo­a­chim Mat­hie­sen fra Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet skal Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen nu for­sø­ge at kort­la­eg­ge spred­nin­gen af fa­ke news på so­ci­a­le me­di­er.

Det re­pra­e­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti er ik­ke byg­get på di­gi­ta­li­se­ring. Sø­ren Pind

Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab samt Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et hav­de ar­ran­ge­ret gårs­da­gens kon­fe­ren­ce om vo­res de­mo­kra­ti­ske frem­tid. Fo­to: Lin­da Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.