Kul­tur­kamp på net­tet i det mo­der­ne Ki­na

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Det be­gynd­te må­ske som en pro­vo­ka­tion, men det eska­le­re­de hur­tigt til en min­dre kul­tur­kamp, der si­ger et og an­det om da­gens Ki­na.

Fre­dag med­del­te et af Ki­nas stør­ste so­ci­a­le me­di­er, Si­na Wei­bo, at det i de na­e­ste tre må­ne­der vil­le fjer­ne alt ind­hold »med po­r­no­gra­fi­ske an­tyd­nin­ger, frem­me af blo­dig vold og hen­vis­nin­ger til ho­mo­seksu­a­li­tet«. Det skul­le ska­be et me­re »op­løf­ten­de og har­monisk« mil­jø på in­ter­net­tet, hed det iføl­ge South China Mor­ning Post. Re­ak­tio­ner­ne lod imid­ler­tid ik­ke ven­te på sig: I lø­bet af we­e­ken­den va­el­te­de det ind med kri­tik fra det ho­mo­seksu­el­le mil­jø, hvor man var for­tør­net over at bli­ve li­ge­stil­let med po­r­no­gra­fi og vol­de­li­ge man­ga­film.

Fol­kets Dag­blad op­for­dre­de søn­dag til to­le­ran­ce over for ho­mo­seksu­el­le,og man­dag gav Si­na Wei­bo så ef­ter: Opryd­nin­gen på me­di­ets hjem­mesi­de vil­le ik­ke om­fat­te ho­mo­seksu­elt ind­hold.

kvist

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.