Dan­mark klar til fle­re sank­tio­ner mod Rusland

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Dan­mark er klar til at se på, om ti­den er in­de til at ind­fø­re fle­re sank­tio­ner mod Rusland.

Så­dan lød mel­din­gen man­dag fra uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) ved an­kom­sten til EUs uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Luxem­bourg.

»Vi er åb­ne over for at kig­ge på, hvad der kan gø­res yder­li­ge­re, sag­de Samu­el­sen.

På mø­det i Luxem­bourg skal de eu­ro­pa­ei­ske uden­rigs­mi­ni­stre blandt an­det dis­ku­te­re si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en og for­hol­det til Rusland.

An­ders Samu­el­sen sag­de, at »det er vig­tigt, at rus­ser­ne kom­mer ind på det ret­te spor og ik­ke er en »ga­me spoi­ler« i in­ter­na­tio­nal politik. Desva­er­re spil­ler rus­ser­ne en ne­ga­tiv rol­le i øje­blik­ket,« sag­de han.

USA er på vej med nye sank­tio­ner mod Rusland som straf for den rus­si­ske støt­te til pra­esi­dent Bas­har al-As­sads sty­re i Sy­ri­en.

An­ders Samu­el­sen sag­de, at han li­ge nu ik­ke har no­get bud på, hvil­ke nye eu­ro­pa­ei­ske sank­tio­ner der i gi­vet fald kan kom­me på ta­le.

»Vi er åb­ne over for at kig­ge på, hvad der kom­mer af bud fra ame­ri­ka­ner­nes si­de,« sag­de han.

An­ders Samu­el­sen vil­le dog ik­ke før EU-mø­det i Luxem­bourg spå om, hvor­vidt der kan ska­bes eu­ro­pa­ei­sk enig­hed om nye skridt mod Rusland.

Ritzau

Uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen del­ta­ger i EUs uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Luxem­bourg i dis­se da­ge. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.