Ny ope­ra­tion fjer­ner di­a­be­tes – fo­re­lø­big er suc­ces­ra­ten 100 pct.

Claus Brøn­dum stak sig selv ti gan­ge dag­ligt og brug­te 20 ti­mer om ugen i di­a­ly­se, ind­til ny ty­pe ope­ra­tion, som gi­ver pa­tien­ter bå­de ny ny­re og bugs­pyt­kir­tel, fjer­ne­de hans suk­ker­sy­ge.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ag­ne­te Sol­vej Chri­sti­an­sen agch@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Der er en enorm byr­de, der er ble­vet let­tet. (...) Jeg op­le­ver en helt ny form for fri­hed.

Claus Brøn­dum stak sig selv op til ti gan­ge om da­gen. Han må­l­te sit blod­suk­ker og tog in­sulin. Da hans syg­dom var va­erst, brug­te han 20 ti­mer om ugen i di­a­ly­se, for­di hans ny­rer hav­de svig­tet.

»Syg­dom­men fyld­te rig­tigt me­get i min hver­dag. Det kra­e­ve­de me­get tid – og­så rent tan­ke­ma­es­sigt,« si­ger Claus Brøn­dum.

I dag har han det va­e­sent­ligt bed­re. Han er nem­lig en af de 19 dan­ske­re, som har få­et en dob­belt trans­plan­ta­tion. Det har gi­vet ham en vel­fun­ge­ren­de ny­re og en bugs­pyt­kir­tel, der kan pro­du­ce­re in­sulin. For Claus Brøn­dum be­ty­der det, at han er slup­pet af med den di­a­be­tes, som han har lidt af i 40 år.

»Det er fan­ta­stisk ik­ke at ha­ve ty­pe 1 di­a­be­tes. Der er en enorm byr­de, der er ble­vet let­tet. Jeg skal ik­ke ta­en­ke på, hvor­dan jeg spi­ser, og hvor­dan mit blod­suk­ker er. Jeg op­le­ver en helt ny form for fri­hed,« si­ger Claus Brøn­dum. Van­ske­lig ope­ra­tion En bugs­pyt­kir­tel er på stør­rel­se med en ba­nan og lig­ger gemt bag bug­hu­len. Det er et skrø­be­ligt or­gan, og i en år­ra­ek­ke var trans­plan­ta­tion af bugs­pyt­kir­t­len for­bun­det med sto­re kom­pli­ka­tio­ner. Der­for holdt man og­så med at trans­plan­te­re or­ga­net i be­gyn­del­sen af 90er­ne. De re­sul­ta­ter, man op­nå­e­de ved ope­ra­tio­ner­ne, var sim­pelt­hen ik­ke go­de nok.

»Man var ik­ke i na­er­he­den af at ha­ve en 100 pro­cent suc­ces­ra­te, men man vid­ste hel­ler ik­ke så me­get, som vi gør i dag, og man hav­de ten­dens til at trans­plan­te­re nog­le, der var for syge,« si­ger Al­lan Ras­mus­sen, kirurg og over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­let.

En ge­val­dig til­la­egs­ge­vinst

I 2015 genop­tog man trans­plan­ta­tio­ner­ne på Rigs­ho­spi­ta­let og har i den­ne om­gang gen­nem­ført 19 ope­ra­tio­ner – al­le er gå­et godt.

»Ope­ra­tions­tek­nisk er vi ble­vet dyg­ti­ge­re, og me­di­ci­nen, som man gi­ver for und­gå af­stød­nin­ger, er ble­vet bed­re,« si­ger Al­lan Ras­mus­sen.

Pa­tien­ter­ne, der har få­et trans­plan­ta­tio­nen, er al­le gå­et fra at va­e­re al­vor­ligt syge til at bli­ve ra­ske.

»Vi hø­rer fra pa­tien­ter­ne, at det er me­get over­va­el­den­de at få et liv uden syg­dom,« si­ger Al­lan Ras­mus­sen.

For at kom­me i be­tragt­ning til ope­ra­tio­nen skal man va­e­re så ny­re­syg, at man har brug for di­a­ly­se, men må omvendt ik­ke va­e­re ble­vet så syg, at ens blod­kar har ta­get ska­de. For­an­drin­ger i blod­kar­re­ne vil nem­lig med­fø­re, at ens øv­ri­ge or­ga­ner ta­ger ska­de.

»Den ide­el­le pa­tient er må­ske i slut­nin­gen af 20er­ne el­ler be­gyn­del­sen af 30er­ne, som har va­e­ret uhel­dig at få øde­lagt sin ny­re, men som el­lers har et fint kar­sy­stem,« si­ger Al­lan Ras­mus­sen, der forta­el­ler, at pa­tien­ter, der får trans­plan­ta­tio­nen, kom­mer til at le­ve et nor­malt liv.

»De skal ta­ge me­di­cin for at for­hin­dre af­stød­ning af de­res or­ga­ner, men der­u­d­over bli­ver de helt ra­ske,« si­ger han.

På Rigs­ho­spi­ta­let, der er det ene­ste ho­spi­tal i lan­det, der ud­fø­rer trans­plan­ta­tio­nen, reg­ner man med at fo­re­ta­ge 20 trans­plan­ta­tio­ner om året. På nu­va­e­ren­de tids­punkt står fem per­so­ner på ven­te­li­ste til at få en trans­plan­ta­tion, og dem reg­ner man med at ope­re­re in­den la­en­ge. Bugs­pyt­kir­t­ler er der nem­lig i mod­sa­et­ning til an­dre or­ga­ner ik­ke man­gel på. For­må­let med at trans­plan­te­re en bugs­pyt­kir­tel er, at pa­tien­ter­nes nye ny­re ik­ke ta­ger ska­de.

»Det al­ler­vig­tig­ste ved trans­plan­ta­tio­nen er at sør­ge for, at den nye ny­re, som pa­tien­ten får, fun­ge­rer godt og så la­en­ge som mu­ligt, men det jo en ge­val­dig til­la­egs­ge­vinst, at man kom­mer af med sin suk­ker­sy­ge,« si­ger Al­lan Ras­mus­sen.

Claus Brøn­dum kal­der det »alt­af­gø­ren­de«, at han nu kan le­ve et liv uden di­a­be­tes og di­a­ly­se.

»Jeg har slet ik­ke vidst, hvor ha­em­met jeg var af syg­dom­men. Jeg har jo haft syg­dom­men ta­et in­de på li­vet, si­den jeg var halvan­det år gam­mel, så det er fak­tisk først nu, at jeg er ble­vet op­ma­er­k­som på, hvor be­gra­en­set jeg har va­e­ret af den,« si­ger Claus Brøn­dum.

Sa­er­ligt på ét punkt har den vel­lyk­ke­de trans­plan­ta­tion haft be­tyd­ning for Claus Brøn­dums liv. Han er ble­vet far.

»Nu har jeg tvil­lin­gepi­ger. Det tror jeg ik­ke, jeg hav­de haft, hvis ik­ke jeg var ble­vet trans­plan­te­ret. Jeg har et me­get stør­re over­skud, når jeg ik­ke skal bru­ge 20 ti­mer om ugen på di­a­ly­se,« si­ger han.

Claus Brøn­dum, trans­plan­te­ret

Claus Brøn­dum er en af de dan­ske­re, der har få­et trans­plan­te­ret bå­de ny­re og bugs­pyt­kir­tel. Nu er han slup­pet af med sin suk­ker­sy­ge. Fo­to: So­fie Mat­hi­as­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.