Samu­el­sen: DR­ma­sto­dont er for do­mi­ne­ren­de

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Det dan­ske me­di­e­mar­ked har ik­ke godt af, at Dan­marks Ra­dio har den stør­rel­se, som me­die­kon­cer­nen har i dag. Det si­ger Li­be­ral Al­li­an­ces po­li­ti­ske le­der, uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen, til avi­sen Dan­mark.

»Der er brug for fle­re pri­va­te me­di­eud­by­de­re, som der hel­dig­vis kom­mer fle­re og fle­re af, så dan­sker­ne får me­re fri­hed til selv at va­el­ge de­res me­di­er,« si­ger An­ders Samu­el­sen i in­ter­viewet.

Re­ge­rin­gen er sam­men med Dansk Fol­ke­par­ti nå­et til enig­hed om, at DR skal mod­ta­ge 20 pro­cent min­dre i kro­ner og øre. Enig­he­den er op­nå­et for­ud for for­hand­lin­ger om et nyt me­di­eud­spil.

»Dan­marks Ra­dio kom­mer ik­ke til at lig­ge vin­ge­skudt til­ba­ge, for­di DR nu til­pas­ses en mo­der­ne me­di­e­vir­ke­lig­hed. Med den nye øko­no­mi­ske ram­me vil DR fort­sat ha­ve ik­ke min­dre end tre mil­li­ar­der kro­ner til rå­dig­hed hvert år. Det er alt­så al­li­ge­vel og­så en slat,« un­der­stre­ger uden­rigs­mi­ni­ste­ren.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.