Vik­tor Fi­s­cher sag­de undskyld til FCK-fans

FCK-stjer­nen var på vej hjem, da han be­slut­te­de sig for at kø­re for­bi en fan-pub og si­ge undskyld.

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@spor­ten.dk

Der er spil­le­re, der ta­ger di­rek­te hjem ef­ter et ne­der­lag og gra­em­mer sig, og så er der Vik­tor Fi­s­cher. Den nye pu­bli­kums­dar­ling i FC Kø­ben­havn har på re­kord­tid få­et spil­let sig ind i hjer­ter­ne af sin nye klubs fans, og søn­dag af­ten gjor­de han sig end­nu me­re po­pu­la­er, da han ef­ter ne­der­la­get til Brønd­by tog for­bi en fyldt FCK-bar på Fre­de­riks­berg for at si­ge »undskyld« for den tab­te kamp. Det be­kra­ef­ter FC Kø­ben­havns pres­se­chef, Jes Mor­ten­sen.

»Det er vist rig­tigt. Jeg send­te ham en SMS, da jeg hør­te om det. Og han skrev, at han på vej hjem fra kam­pen be­slut­te­de li­ge at kø­re for­bi ba­ren. Det var der vist man­ge fans, der var gla­de for,« si­ger Jes Mor­ten­sen.

En af dem, der var var på ba­ren og fik ta­get et bil­le­de med Vik­tor Fi­s­cher, var Sa­s­cha Ly­dik Kor­nerupKoch, der på sin In­s­ta­gram skri­ver:

»KLAS­SE!!! Sim­pelt­hen klas­se af Vik­tor Fi­s­cher at kom­me for­bi og spør­ge os om kam­pen samt kom­me med en »und­skyld­ning« for re­sul­ta­tet.«

Ef­ter kam­pen på Brønd­by Sta­dion for­kla­re­de Vik­tor Fi­s­cher, at ne­der­la­get gjor­de ondt. Det var det an­det i tra­ek ef­ter sid­ste we­e­kends ne­der­lag til FC Midtjyl­land.

»Det er tomt li­ge nu. Det er rig­tigt, rig­tigt tomt,« sag­de lands­holds­spil­le­ren og til­fø­je­de:

»Vi spil­ler en kamp i Midtjyl­land, hvor vi er bed­re, sy­nes jeg, men hvor vi ta­ber på nog­le dum­me fejl. Jeg sy­nes, at Brønd­by spil­ler godt i dag (søn­dag, red.). De spil­ler god fod­bold. De har en plan, og det er go­de spil­le­re, som spil­ler bol­den hur­tigt. De er go­de til at ven­de med bol­den og fin­de rum­me­ne in­de på mid­ten, og man kom­mer til at lø­be me­get bag­ud, hvis man mi­ster bol­den, som vi i pe­ri­o­der gør i dag. Vi var lidt for dår­li­ge i nog­le si­tu­a­tio­ner til at tra­ef­fe de rig­ti­ge valg,« sag­de han og pe­ge­de på, at mar­gi­na­ler­ne er imod hol­det for øje­blik­ket. Som da Ro­bert Skov i an­den halv­leg ved stil­lin­gen 1-0 til ude­hol­det bra­end­te straf­fes­par­ket.

Ondt i fo­den

»Det er symp­to­ma­tisk for Brønd­by og Midtjyl­land, som lig­ger og jag­ter guld. Og symp­to­ma­tisk for os, som desva­er­re ik­ke jag­ter det sam­me, som de gør. Men vi fort­sa­et­ter og kig­ger fremad mod hver ene­ste kamp for at for­bed­re os, og det kom­mer vi og­så til at gø­re. Vi har al­le­re­de for­bed­ret os, selv om vi har tabt to kam­pe i streg. Vi kig­ger fremad mod vo­res nye op­ga­ver og vil løf­te os så me­get som mu­ligt,« sag­de han og for­kla­re­de, hvor­for han ik­ke tog det straf­fes­park, han selv blev til­kendt, da Fre­de­rik Røn­now fe­je­de be­net va­ek un­der ham.

»Jeg hav­de ondt i fo­den og lå og fik be­hand­ling, og jeg vur­de­re­de, at det var lidt for ri­si­ka­belt at hum­pe hen til bol­den og så se, hvad jeg kun­ne gø­re. Og Ro­bert vi­ser sig som en ung, sta­erk spil­ler, som stil­ler op til den. Han ram­mer den så på un­der­si­den af over­lig­ge­ren, og den kun­ne li­ge så godt va­e­re gå­et ind. Jeg har stor respekt for, at han tog den bold. Det vi­ser ba­re, at han er en sta­erk og god, ung spil­ler. Jeg sy­nes, det er sta­er­kt, at han stil­ler op til den.«

På sam­me må­de stil­le­de Vik­tor Fi­s­cher sig til rå­dig­hed for en mas­se skuf­fe­de fans, der trods alt fik et smil og et godt min­de med hjem.

Sim­pelt­hen klas­se af Vik­tor Fi­s­cher at kom­me for­bi og spør­ge os om kam­pen. Sa­s­cha Ly­dik Kor­nerup-Koch, FCK-fan

Vik­tor Fi­s­cher vi­ste over­skud trods FC Kø­ben­havns ne­der­lag til Brønd­by. Fo­to: An­ders Kja­er­bye/Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.