Fød­sels­da­ge i mor­gen

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Koreo­graf, dan­ser Lou­i­se Mid­jord, 44. - Fhv. hånd­bold­spil­ler Lars Chri­sti­an­sen, 46. - MEP, adm. di­rek­tør, fhv. MF Jens Ro­h­de, 48.

Borg­me­ster Jørn Pe­der­sen, 50. - Pro­gram­di­rek­tør, fhv. ka­nal­chef Mai­ken Char­lot­te We­xø, 51. - CEO Git­te P. Aa­bo , 51. - Pro­fes­sor Klaus Møl­mer, 55. - Di­rek­tør, cand. sci­ent. Ja­cob Bregn­bal­le, 56. - Di­rek­tør Da­ni­el Thor­leif­sen, 56. - Ke­ra­mi­ker Ben­te Skjøtt­gaard, 57. - Gulds­med, de­sig­ner Li­na Chri­sten­sen, 57. - Gul­ven­tre­pre­nør Mi­cha­el Lund Kri­sten­sen, 58.

Sku­e­spil­ler Li­se-Lot­te Lo­h­mann, 62. - Kam­mer­her­re, oberst, fhv. chef for Den Kgl. Liv­gar­de, kom­man­dant i Kbh. Klavs Hen­rik Lawes, 62. - Di­rek­tør Ni­els Leth-Es­pen­sen, 64. - Land­mand Svend-Aa­ge Ste­en­holdt, 66. - Di­rek­tør Sven Buhr­kall, 69.

Sog­ne­pra­est Hans Pe­ter Eb­bens­gaard No­hns, 70. - Di­rek­tør Ni­els Mar­tin­sen, 70. - Teg­ner, over­sa­et­ter Fred­dy Milt­on, 70. - For­fat­ter, fa­mi­lie­te­ra­pe­ut Jes­per Juul, 70. Pro­fes­sor emer., dr.med. Jens Zim­mer Ras­mus­sen, 71. - Lek­tor, fhv. MF Sø­ren Ri­is­høj, 71. - Pro­fes­sor eme­ri­ta Lis Wag­ner, 71. - Adm. over­la­e­ge, dr.med. Ar­ne Høst, 72. - Fhv. adm. di­rek­tør Mo­gens Bra­brand Jen­sen, 72. - Lek­tor, ar­ki­tekt MAA Lars Gemzøe, 73. - Ar­ki­tekt MAA Hen­rik Hvidt, 73. - Over­la­e­ge, lek­tor, dr.med. Jo­hn Thy­ge­sen, 73. - Fhv. chef­kon­su­lent Ni­els Gud­mund Riska­er Sch­midt, 73. - Fhv. di­rek­tør Jør­gen Iver­sen, 73. - Hi­sto­ri­ker, for­fat­ter, fhv. forsk­nings­chef St­ef­fen Hei­berg, 73. - Land­skabs­ar­ki­tekt Svend Ki­er­ke­gaard, 74. - Ope­ra­san­ger Per M. Ri­is, 74. - Pro­fes­sor emer., spe­ci­al­la­e­ge­kon­su­lent Jør­gen Nord­ling, 75. - For­fat­ter, mag.art. Jet­te Kja­er­boe, 75. - Ar­ki­tekt, vi­ce­byg­nings­in­spek­tør Chri­sti­an Ei­fer, 76. - Jour­na­list, fhv. redaktør Ruth von Sper­ling, 76. - Fhv. dom­mer Lisa Die­trich, 76. - Kunst­ner Leif Syl­ve­ster Pe­ter­sen, 78. Fhv. di­rek­tør Tho­mas Jer­mi­in, 78. - Kgl. ka­pel­mu­si­kus Jo­han­nes Eska­er, 79. - Ke­ra­mi­ker Birgitte Börje­son, 79. - Fhv. di­rek­tør Pe­ter Lan­ga­ger, 79. - Pro­fes­sor emer. Bir­te Pra­hl, 79.

Fhv. bog­hand­ler Jo­han­nes Gre­en, 80. - Ci­vil­in­ge­ni­ør Erich Darr, 83. - Ad­vo­kat Flem­m­ing Theil, 85. - Di­rek­tør, fhv. stats­re­visor Hen­rik War­burg, 85. - Pro­fes­sor, ar­ki­tekt Nils Fa­ger­holt, 85. Forsk­nings­lek­tor, dr.med. Ei­vind B. Thor­ling, 86. - Over­la­e­ge, dr. med. Jens Pe­der­sen-Bjer­gaard, 86. - Fhv. di­rek­tør Eb­be Helm­gaard Kri­sti­an­sen, 87. - Pro­fes­sor emer. Egil Fi­vels­dal, 89.

Fhv. rek­tor, pro­fes­sor emer., dr.h.c. Ro­bert Pe­ter­sen, 90.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.