De­mo­kra­ti­et blom­strer i Un­garn, El­le­mann

Berlingske Tidende - - OPINION - Da­ni­el Fa­bri­ci­us Da­ni­el Fa­bri­ci­us er dansk-un­ga­rer og ci­vilø­ko­nom.

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen ud­tryk­te be­kym­ring over for de­mo­kra­tiets til­stand her i avi­sen for­le­den.

Som den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster vil jeg ger­ne si­ge, at EU bør stop­pe med at va­e­re ned­la­den­de og bed­re­vi­den­de over for bl.a Un­garn. Det er ik­ke kun EU, der skal stop­pe med det.

Man kan ik­ke ta­ge dan­ske bril­ler på, og ap­pli­ce­re struk­tur og sa­ed­va­ner på Un­garn, så­vel som man ik­ke kan ta­ge un­gar­ske bril­ler på den an­den vej.

Lad mig kom­me med to ek­semp­ler. I Un­garn er den po­li­ti­ske de­bat gan­ske dår­lig, hvil­ket be­ty­der, at man ik­ke kan sid­de fle­re ue­ni­ge par­ti­er, drik­ke en øl og kon­ver­se­re, selv om det vir­ker upro­ble­ma­tisk i Dan­mark.

På den an­den si­de, når jeg forta­el­ler un­ga­rer­ne, at man kun 1,5 ti­mer va­ek i fly fra Bu­da­pe­st, kan få juri­disk køns­skif­te via net­tet, så gri­ner de ad mig, da de tror, at jeg har op­fun­det en vit­tig­hed.

El­le­mann re­fe­re­rer til EUs Kø­ben­hav­n­er­kri­te­ri­er, hvil­ket er for­stå­e­ligt, som en af fad­der­ne bag. Un­garn på­stås at ik­ke va­e­re et li­be­ralt de­mo­kra­ti, men her er en ty­de­lig diskre­pans i or­dets an­ven­del­se.

Un­garn ER et de­mo­kra­ti

I Dan­mark be­ty­der li­be­ralt de­mo­kra­ti no­get struk­tu­relt, alt­så at lan­det har hhv. valg, valg med kon­kur­ren­ce og en rets­stat. Det har Un­garn. Un­garn er struk­tu­relt et li­be­ralt de­mo­kra­ti. Punk­tum.

Or­bán øn­sker ik­ke at fø­re li­be­ral politik, bl.a. ved at se den­nes føl­ger i ve­st­eu­ro­pa­ei­ske sam­fund, hvil­ket han kal­der il­li­be­ralt. Det har in­tet med den struk­tu­rel­le check­li­ste at gø­re, El­le­mann.

El­le­mann sprin­ger let hen over en af år­sa­ger­ne til, at Or­bán vandt jord­s­kreds­sej­ren i 2010, nem­lig en ka­ta­stro­fal re­ge­ring, hvor den fhv. pre­mi­er­mi­ni­ster på skjult ka­me­ra forta­el­ler at ha­ve lø­jet. El­le­mann na­ev­ner selv in­di­ka­to­rer på frem­gang i Un­garn ved en sta­erk økonomisk va­ekst, i BNP så­vel som re­al­løn, un­ga­rer­ne bli­ver ri­ge­re. Skat­ten sa­et­tes ned. Ar­bejds­løs­he­den er fal­det vold­somt. Gra­en­sen er kom­met un­der kon­trol. Fa­mi­li­en som in­sti­tu­tion støt­tes og respek­te­res. Kul­tu­rar­ven be­skyt­tes. Oven­stå­en­de har jeg sva­ert ved at kri­ti­se­re.

Jeg me­ner ik­ke, at El­le­mann har ret i, at Or­bán spil­ler på frem­med­frygt. Un­garn har qua sin hi­sto­rie, et an­det skjold over for frem­me­de mag­ters in­ter­ven­tion på un­garsk ter­ri­to­ri­um end dan­sker­ne. Det­te lig­ger dybt i un­ga­rer­ne i dag. Fra os­man­nisk be­sa­et­tel­se til to ver­denskri­ge og et halvt år­hund­re­de med kom­mu­nis­me. Der­for op­står en langt stør­re na­tur­lig frygt over for EU, der plud­se­lig over­trum­fer en de­mo­kra­tisk valgt un­garsk re­ge­ring, end i f.eks. Dan­mark.

Sidst til over­vej­el­se: Er dis­se Kø­ben­hav­n­er­kri­te­ri­er re­a­li­sti­ske? Har vi re­elt mag­tens tre­de­ling i Dan­mark? Er lob­byis­me ba­re et pa­ent ord for det, vi kal­der kor­rup­tion an­dre ste­der? Hvor er rets­sta­ten, når en fa­ed­re­grup­pe vin­der over po­li­ti­et og dom­sto­le­ne i at ska­be vå­ben­stil­stand mel­lem to ban­der?

Når jeg forta­el­ler un­ga­rer­ne, at man kun 1,5 ti­mer va­ek i fly fra Bu­da­pe­st, kan få juri­disk køns­skif­te via net­tet, så gri­ner de ad mig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.