Fag­be­va­e­gel­sen bør ta­en­ke me­re på pa­tien­ter­ne end på fa­el­les løn

Berlingske Tidende - - OPINION - May Bjer­re Ei­by

Når syste­met smadres af nul-driv­kraft, går det ud over den 86-åri­ge akut syge og dø­en­de kvin­de med de­mens.

Vi har med overenskomst­kon­flik­ten få­et det en­de­li­ge be­vis på, at fag­be­va­e­gel­sen ik­ke går op i fa­get.

Må­ske skal vi be­na­ev­ne den helt an­der­le­des. Jeg ved ba­re ik­ke hvad, for vi kan ik­ke en­gang kal­de den per­so­na­le­be­va­e­gel­sen. Hvis de­res or­ga­ni­sa­tion gik op i at ka­em­pe for fa­get, vil­le per­so­na­let nem­lig be­gyn­de at gå op i an­dre – og for sam­fun­dets syge bor­ge­re vig­ti­ge­re ting. Det vil­le og­så med­fø­re en løn­stig­ning og bed­re ar­bejds­for­hold. Nå ja, hvis det alt­så var i den pri­va­te ver­den, hvor løn af­ha­en­ger af virk­som­he­dens suc­ces.

I den of­fent­li­ge sek­tor, som al­tid er til ste­de uan­set suc­ces, kan man ik­ke be­løn­ne. Man kan dår­ligt op­si­ge me­d­ar­bej­de­re, som ik­ke pas­ser de­res ar­bej­de, og den halv­go­de me­d­ar­bej­der af­løn­nes på li­ge fod med stjer­ne­me­d­ar­bej­de­ren. Så vi kan ik­ke ho­no­re­re de ef­fek­ti­ve me­d­ar­bej­de­re pga. hen­syn­ta­gen til de in­ef­fek­ti­ve.

Man­gel på driv­kraft

Det er op­skrif­ten på en virk­som­hed i dyb apa­ti. Som lang­somt ru­ster og af­skal­ler, for­di der ik­ke er mu­lig­hed for at op­ti­me­re hver­ken på løn el­ler kva­li­tet af det, som le­ve­res. Nu ly­der det som om, jeg ta­ler om en fa­brik, men det hand­ler om men­ne­skers ve og vel.

Når syste­met smadres af nul-driv­kraft, går det ud over den 86-åri­ge akut syge og dø­en­de kvin­de med de­mens. Hun par­ke­res i al sin smer­te og angst på gan­gen un­der et lys­stof­rør på aku­taf­de­lin­gen – og jeg kan med­dele, at det sid­ste nye er, at be­kym­re­de på­rø­ren­de op­ly­ses om, at »her på af­de­lin­gen ple­jer vi ik­ke pa­tien­ter­ne. Her be­hand­ler vi kun.« Et af man­ge ae­g­te ek­semp­ler, hvor der tra­e­des på de sva­ge­ste men­ne­sker i vo­res sam­fund og på de­res fa­mi­li­er.

Fag­be­va­e­gel­sen vil me­ne, at det li­ge net­op er pga. det­te pres­se­de sund­heds­va­e­sen, at vi skal ha­e­ve løn­nen, og at den skal va­e­re li­ge for al­le. Så per­so­na­let i flok an­er­ken­des som fortjent og der­med bed­re kan ta­ge sig af de syge i en sam­let styr­ke. Men jeg sav­ner et svar på, hvor­dan det ha­en­ger sam­men. Hvor­dan gi­ver det penge til en bed­re nor­me­ring?

Hvor er om­sor­gen?

Sva­ret kun­ne f.eks. va­e­re fra FOAs Den­nis Kri­sten­sen, som la­der til at va­e­re skråsik­ker på over­be­vis­nin­gen. Han kan må­ske sam­ti­dig sva­re på, hvor­for han me­ner, at vi ba­re skal over­la­de dis­se syge gam­le men­ne­sker til sig selv på ho­spi­ta­let, hvis han ik­ke får sin vil­je? Hvor­dan en­der hans lig­ning i me­re om­sorg?

Må­ske vil han si­ge, at hø­je­re løn vil med­fø­re fa­er­re sy­ge­da­ge hos per­so­na­let. Men det hand­ler ik­ke om løn. Må­ske bør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.