Klaus Kjøl­ler ELs nor­ma­li­se­ring

Berlingske Tidende - - OPINION -

En­heds­li­sten var et moralsk fyrtårn i dansk po­li­tiks prag­ma­ti­ske ro­de­bun­ke. Men nu har par­ti­et ret­tet et øde­la­eg­gen­de slag mod hjem­lø­se og af­vi­ste asylan­sø­ge­re. Par­ti­top­pen vil­le po­li­tisk kor­rekt ska­en­ke dis­se ud­sat­te grup­per 130.000 kr., som tid­li­ge­re borg­me­ster Mor­ten Ka­bell be­tal­te i par­tiskat af sit ef­ter­ve­der­lag på 501.896 kr., da han gik til et chefjob i det pri­va­te er­hvervs­liv. Men med­lem­mer­ne har nu be­stemt, at pen­ge­ne skal gå til »re­vo­lu­tio­na­ert ar­bej­de«, alt­så til par­ti­pam­per­ne. Og ik­ke nok med det. Pel­le Drag­sted for­sva­rer ELs fort­sat­te brug af mul­ti­na­tio­na­le, skat­te­ta­en­ken­de, ka­pi­ta­li­sti­ske Fa­ce­book med, at det ik­ke gør no­gen for­skel, om han og par­ti­et sluk­ker for Fa­ce­book. Hvis EL ik­ke me­re har fød­der­ne so­lidt plan­tet i ide­a­ler­nes tyn­de luft, så er vi man­ge, der helt mi­ster ori­en­te­rin­gen i dansk politik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.