Ube­ha­ge­ligt sig­nal fra Claus Hjort

Berlingske Tidende - - OPINION -

Claus Hjort Fre­de­rik­sen kund­gjor­de i søn­dags, at han sy­nes, at Rigs­re­vi­sio­nen blan­der sig i alt for me­get, og ik­ke mindst i de ind imel­lem ufor­stå­e­li­ge øko­no­mi­ske aspek­ter ved ud­flyt­nin­gen af sta­tens in­sti­tu­tio­ner. Når en mu­lig­vis dår­lig økonomisk dis­po­si­tion er en be­vidst del af re­ge­rin­gens politik, skal Rigs­re­vi­sio­nen ba­re hol­de sig va­ek, får vi at vi­de.

Det­te, sam­men med den åben­ly­se sta­ek­kel­se af Vis­mand­s­in­sti­tu­tio­nen, som ud­flyt­nin­gen har med­ført, sen­der et me­get ube­ha­ge­ligt sig­nal om en re­ge­ring, der åben­bart ik­ke øn­sker at bli­ve kig­get i kor­te­ne, selv af et par af ri­gets mest respek­te­re­de in­sti­tu­tio­ner.

Jeg ved ik­ke, om den­ne egen­ma­eg­ti­ge hold­ning er ge­ne­rel i re­ge­rin­gen, men den fo­re­kom­mer over­ra­sken­de kort­sig­tet og respekt­løs, og uden me­gen tan­ke på , at der er en frem­tid. Og her­u­d­over, at re­ge­rin­gen trods alt er en min­dre­tals­re­ge­ring. MIKAEL IBSEN, KGS. LYNG­BY de­mo­kra­ti­et ken­des på, hvor­dan det be­hand­ler min­dre­tal­let og dem, der er an­der­le­des. Det er der­for, vi har grund­love. Men dem er hun til­sy­ne­la­den­de og­så imod.

Hvor­dan kan et in­tel­li­gent men­ne­ske skri­de ud i så tan­ke­lø­se hold­nin­ger? BERTEL HAARDER, MF (V) OG FHV. MI­NI­STER dag. En re­duk­tion af Dan­marks ma­el­ke­pro­duk­tion vil så­le­des glo­balt øge driv­hus­ga­spro­duk­tio­nen. Hvis vi re­elt og ef­fek­tivt vil re­du­ce­re driv­hus­ga­spro­duk­tio­nen ved at re­du­ce­re ma­el­ke­pro­duk­tio­nen og ok­se­kød­pro­duk­tio­nen, skal man må­l­ret­te sin op­lys­ning og pro­pa­gan­da mod for­bru­ger­ne og ik­ke mod de dan­ske pro­du­cen­ter af ok­se­kød og ma­elk. JØR­GEN MADSEN, PENSIONERET PRO­FES­SOR, LIC. OG DR.AGRO, JYLLINGE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.