Min­dre dansk ma­elk øger driv­hus­gas­sen

Berlingske Tidende - - OPINION -

Det fo­re­kom­mer ik­ke gen­nem­ta­enkt, når po­li­ti­ke­re og nu Gre­en­pea­ce gen­nem de­mon­stra­tion imod land­ma­end og kø­er øn­sker, at Dan­mark nedsa­et­ter ma­el­ke­pro­duk­tio­nen.

Det er rig­tigt, at de dan­ske mal­ke­kø­er pro­du­ce­rer ca. syv pct. af Dan­marks driv­hus­ga­spro­duk­tion. Ved at re­du­ce­re ma­el­ke­pro­duk­tio­nen vil der i Dan­mark pro­du­ce­res min­dre driv­hus­gas, og vi kan let­te­re over­hol­de vo­res in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. Men da Dan­marks kø­er pro­du­ce­rer 1.000 li­ter ma­elk per dan­sker per år, eks­por­te­res selvsagt det me­ste til an­dre lan­de.

Den­ne dansk pro­du­ce­re­de ma­elk – el­ler ma­el­ke­pro­duk­ter – er­stat­ter ma­elk, som el­lers skul­le pro­du­ce­res i an­dre lan­de, da ef­ter­spørgs­len ef­ter ma­elk glo­balt ik­ke er af­ha­en­gig af, om vi pro­du­ce­rer ma­elk i Dan­mark, el­ler vi re­du­ce­rer ma­el­ke­pro­duk­tio­nen.

Re­sul­ta­tet af en re­du­ce­ret dansk ma­el­ke­pro­duk­tion er så­le­des, at an­dre lan­de skal pro­du­ce­re den ma­elk, som ik­ke eks­por­te­res fra Dan­mark. Skal ma­el­ken pro­du­ce­res i Ki­na, Viet­nam, Thailand, In­do­nesi­en el­ler et afri­kansk el­ler sy­da­me­ri­kansk land, er der in­tet sted, hvor pro­duk­tio­nen af en li­ter ma­elk ik­ke mindst for­dob­ler pro­duk­tio­nen af driv­hus­gas!

Det­te skyl­des at selv de go­de kø­er i dis­se lan­de ik­ke pro­du­ce­rer me­re end ca. syv li­ter ma­elk pr. ko pr. dag, hvor kø­er­ne i Dan­mark pro­du­ce­rer ca. 30 li­ter pr. ko pr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.