La­e­rer­strid må ik­ke lam­me Dan­mark

Berlingske Tidende - - OPINION -

Man­ge me­di­er har un­der­vejs i de of­fent­li­ge overenskomst­for­hand­lin­ger bragt må­lin­ger, som vi­ser fol­ke­lig op­bak­ning til fag­be­va­e­gel­sens si­de. Der er ik­ke mindst sym­pa­ti for kra­vet om me­re i løn til of­fent­ligt an­sat­te som f.eks. sy­geple­jer­sker og so­ci­al- og sund­heds­as­si­sten­ter, og det kan man me­ne om, hvad man vil. Ek­sem­pel­vis at en dy­re­re of­fent­lig ser­vi­ce ik­ke er lig med en bed­re ser­vi­ce for de bor­ge­re, der skal be­ta­le of­fent­ligt an­sat­tes løn via skat­ter­ne. Men det er umu­ligt at lø­be fra, at det ge­ne­relt er lyk­ke­des for fag­be­va­e­gel­sen at skaf­fe støt­te til sin sag un­der dis­se overenskomst­for­hand­lin­ger. Det pres­ser na­tur­lig­vis ar­bejds­gi­ver­ne – sta­ten, re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, hvor langt sym­pa­tien stra­ek­ker. Tak­ket va­e­re mu­sketére­den mel­lem samt­li­ge in­vol­ve­re­de fag­for­bund un­der de tre for­hand­lings­for­løb, kan Dan­mark en­de i en si­tu­a­tion, hvor ar­bejds­tids­for­hol­de­ne for én ene­ste fag­grup­pe, de kom­mu­nalt an­sat­te la­e­re­re, en­der med at lam­me he­le den of­fent­li­ge sek­tor i en stor­kon­flikt.

Det vil i gi­vet fald va­e­re hidtil uhørt. Og det bør få fag­for­bun­de­nes for­hand­le­re til at over­ve­je klog­ska­ben i at hol­de fast i mu­sketére­den i den sid­ste fa­se af for­hand­lin­ger­ne i for­ligsin­sti­tu­tio­nen.

Iføl­ge de op­lys­nin­ger, der er si­vet ud fra for­hand­lin­ger­ne, er man ta­et på hin­an­den i for­hold til løn­nen. Sam­ti­dig for­ly­der det, at der er be­va­e­gel­se i for­hold til strids­punk­tet om den be­tal­te frokost­pau­se på det stats­li­ge om­rå­de. Til­ba­ge af de vir­ke­ligt kon­flikt­fyld­te for­hand­lings­te­ma­er er la­e­rer­nes ar­bejds­tid.

Der er in­gen tvivl om, at for­hi­sto­ri­en gør net­op dét punkt ek­stra be­ta­endt. Po­li­tisk har der bredt sig en er­ken­del­se af, at for­lø­bet om­kring fol­ke­sko­le­kon­flik­ten, lo­c­k­u­ten og det ef­ter­føl­gen­de lovind­greb i 2013 ik­ke er en mo­del til ef­ter­føl­gel­se. Uan­set hvor ko­or­di­ne­ret for­lø­bet re­elt var mel­lem den da­va­e­ren­de SRSF-re­ge­ring og KL, stod lan­dets la­e­rer­stand ef­ter­føl­gen­de til­ba­ge med den op­fat­tel­se, at man hav­de va­e­ret ud­sat for et af­ta­le­ma­es­sigt over­greb.

Det har gjort det sva­e­re­re at få fol­ke­sko­lere­for­men til at bli­ve en suc­ces i prak­sis. Og det har ef­ter­ladt en dol­ke­støds­le­gen­de, som Dan­marks La­e­rer­for­e­ning si­den har haft rig lej­lig­hed til at fin­dyr­ke og bru­ge mak­si­malt. Nu og­så til po­ten­ti­elt set at kun­ne frem­pro­vo­ke­re en si­tu­a­tion, der lam­mer sto­re de­le af det dan­ske sam­fund, her­un­der bør­ne­ha­ver, vug­ge­stu­er, den of­fent­li­ge trans­port og de­le af sy­ge­hus­va­e­se­net.

Det er helt uri­me­ligt. Det kan be­folk­nin­gen ik­ke va­e­re tjent med. Spørgs­må­let om la­e­rer­nes ar­bejds­tid bør ik­ke kun­ne sa­et­te Dan­mark i stå. Det må iso­le­res, i vir­ke­lig­he­den og­så for at kun­ne sik­re, at der bli­ver løst op for de trau­mer, 2013-for­lø­bet af­sted­kom. Mens der bre­der sig en po­li­tisk er­ken­del­se af, at kon­flik­ten i 2013 ik­ke sco­rer højt på den kunst­ne­ri­ske ska­la, bør la­e­rer­ne og de­res for­mand og­så er­ken­de, at de­res egen man­gel på flek­si­bi­li­tet og kom­pro­misvil­je var med­vir­ken­de til, at la­e­rer­nes ar­bejds­tid end­te med at bli­ve de­fi­ne­ret i et lovind­greb.

Og de bør af­stå fra at ta­ge he­le Dan­mark som gids­lel i en strid og et ef­ter­føl­gen­de per­son­ligt nag, som ik­ke må gø­re va­rig ska­de på sam­fun­det og den dan­ske mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.