Bestem jer nu, Coop: Fore­ning el­ler for­ret­ning?

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Lasse Bo­lan­der trod­se­de mod­vin­den og op­rø­rer­ne i bag­lan­det, der for­søg­te at va­el­te ham, og er fort­sat for­mand for Coop, der om­sa­et­ter for 45 mil­li­ar­der kr. år­ligt. Det har va­e­ret en uvant åben og of­fent­lig kamp om for­mand­spo­sten i så stort et sel­skab.

Nok er det in­ter­es­sant for al­le os an­dre, at magt­kam­pe af den­ne ka­rak­ter fo­re­går ude i det åb­ne rum. Magt­kam­pe med kni­ve i ryg­gen på mod­stan­de­re og hef­tig in­tern ue­nig­hed, som ple­jer at bli­ve af­vik­let i kulis­sen skjult for of­fent­lig­he­den.

Men for Coop selv har det en høj pris. De helt grund­la­eg­gen­de, in­ter­ne ue­nig­he­der om Coops iden­ti­tet for­svin­der ik­ke ved, at for­mandsval­get er over­stå­et. De står fort­sat ly­sen­de kla­re, ef­ter at der ble­vet råbt højt i må­neds­vis un­der den nu af­slut­te­de valg­kamp. Og med en sna­e­ver valgsejr til Bo­lan­der står Coop me­re split­tet end no­gen­sin­de.

Coop slås på et ben­hårdt de­tail­mar­ked, hvor der na­e­sten ka­em­pes fra hus til hus om de dan­ske for­bru­ge­re på et dag­lig­va­re­mar­ked, der over­ho­ve­det ik­ke vok­ser, men tva­er­ti­mod står stil­le. Der­for skal man ta­ge kun­der fra kon­kur­ren­ter­ne for at øge sin om­sa­et­ning og helst og­så tje­ne fle­re penge.

Her sva­ek­ker det na­tur­lig­vis Coop, at der bru­ges så man­ge kra­ef­ter på in­ter­ne kam­pe.

For at stå sta­er­kt udadtil skal man be­gyn­de med at va­e­re enig om, hvad man selv er, ly­der et klas­sisk le­del­ses­man­tra.

Her skal Coop be­gyn­de. Og selv om spørgs­må­let ly­der sim­pelt, er det langt fra til­fa­el­det for Coop.

Det pres­se­ren­de spørgs­mål er: Er Coop en for­ret­ning, el­ler er Coop en fore­ning?

Det­te ek­si­sten­ti­el­le pro­blem har la­en­ge pla­get Coop og har og­så den­ne gang va­e­ret med til at af­gø­re for­mandsval­get. Sø­ren Tang Sø­ren­sen, tals­mand for de 345 selv­sta­en­di­ge brugs­for­e­nin­ger un­der Coop, for­tal­te for­le­den til Ber­ling­s­ke om, hvor­for det ik­ke lyk­ke­des den sta­er­ke­ste mod­kan­di­dat, Lars Four­nais, at va­el­te Bo­lan­der:

»Vi har i valg­kam­pen lagt me­get va­egt på at for­bed­re øko­no­mi­en. Og jeg tror, at lands­rå­ds­med­lem­mer­ne var ban­ge for, at Four­nais vil­le ned­pri­o­ri­te­re de øv­ri­ge ting, som Coop står for, som sam­funds­ansvar, sun­de mad­va­ner og ak­ti­vi­te­ter for med­lem­mer­ne.«

Lars Four­nais’ kan­di­da­tur hand­le­de el­lers om at imø­de­kom­me de pres­se­de bu­tik­ker ude i lan­det, som ik­ke me­ner, at de kan over­le­ve ved at pra­e­di­ke bed­re mad­va­ner for de dan­ske for­bru­ge­re. For dan­sker­ne ta­en­ker på pri­sen og går i ste­det i Net­to el­ler Re­ma1000. Så­dan har op­le­vel­sen va­e­ret i man­ge små brug­ser ude i lan­det.

Men i sid­ste en­de tur­de Coops lands rå­ds­med­lem­mer ik­ke sat­se på op­rø­rer­ne og valg­te at gå med det sik­re, nem­lig Lasse Bo­lan­der.

Dob­belt­he­den har al­tid va­e­ret en del af Coops iden­ti­tet. Og­så den­gang Coop hed FDB, som an­del­s­eks­pert Mads Mord­s­horst for­le­den sag­de til Kri­ste­ligt Dag­blad med hen­vis­ning til den »dob­belt­hed i, at man på den ene si­de var en fore­ning, der øn­ske­de at ska­be det ide­el­le, uto­pi­ske Dan­mark. På den an­den si­de vil­le man og­så tje­ne penge«.

Coop har va­e­ret en del af dansk de­tail­han­del i me­re end 150 år. Li­ge så la­en­ge har virk­som­he­den va­e­ret i en el­ler an­den form for iden­ti­tetskri­se. Må­ske var det tid til at va­el­ge si­de en gang for al­le?

Spørgs­må­let er, om Coop kan det med Las­seBo­lan­der som for­mand. Og med den ud­ska­eld­te Pe­ter Høg­sted som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

Det er tvivl­s­omt, om Bo­lan­der/ Høg­sted-al­li­an­cen med et for­ny­et man­dat kan imø­de­kom­me de kri­ti­ske brugs­for­e­nin­ger ude i lan­det. Og om de over­ho­ve­det vil det. De har ik­ke hidtil ud­vist stor for­stå­el­se for de øn­sker

Til gen­ga­eld er det sik­kert, at fun­da­men­tet i Coop vil fort­sa­et­te med at slå rev­ner.

Jes­per Kongskov er virk­som­heds­re­dak­tør og sous­chef på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.