CBS dyk­ker på uni­ver­si­te­ter­nes ver­dens­rang­li­ste

Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School er igen i år kom­met i fint sel­skab med en ra­ek­ke pro­mi­nen­te uni­ver­si­te­ter. Men den kø­ben­havn­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion fal­der ned ad li­sten over ver­dens bed­ste er­hverv­s­u­ni­ver­si­te­ter.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Sø­ren Mar­tin Ol­sen sren@ber­ling­s­ke.dk

Hvor i ver­den fin­der man det bed­ste er­hverv­s­u­ni­ver­si­tet? Sva­ret fin­der man i en ny op­gø­rel­se, som den an­er­kend­te bri­ti­ske in­sti­tu­tion Qu­a­cqua­rel­li Sy­monds (QS) står bag. På ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads in­den for fel­tet »Bu­si­ness & Ma­na­ge­ment Stu­di­es« lig­ger den be­røm­te Har­vard Bu­si­ness School i USA, mens det fran­ske INSEAD-uni­ver­si­tet sni­ger sig op på en flot an­den­plads. La­en­ge­re ne­de ad li­sten fin­der man Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), der i år er pla­ce­ret som num­mer 17 i ver­den in­den for Bu­si­ness & Ma­na­ge­ment.

»Vi er i et frem­ra­gen­de sel­skab, så vi er na­tur­lig­vis me­get stol­te over at va­e­re i top 20 blandt de bed­ste in­ter­na­tio­na­le bu­si­ness-sko­ler. De an­dre uni­ver­si­te­ter, vi er i sel­skab med, er al­le nog­le, vi respek­te­rer me­get højt for de­res forsk­ning og un­der­vis­ning,« si­ger Gre­gor Hal­ff, der er ud­dan­nel­ses­de­kan på CBS.

CBS er dog gå­et fi­re pla­ce­rin­ger til­ba­ge – fra en 13. plads – si­den sid­ste års må­ling. Og spo­ler man ti­den lidt la­en­ge­re til­ba­ge til 2015, ran­ge­re­de CBS som num­mer ti i ver­den. Iføl­ge Gre­gor Hal­ff ta­ger man fal­de­ne in­den for de se­ne­re år »al­vor­ligt«.

»Men man er og­så nødt til at se på den struk­tur, vi ar­bej­der in­den for. Man­ge af de uni­ver­si­te­ter, vi kon­kur­re­rer imod, er pri­va­te. Det be­ty­der, at de hur­ti­ge­re kan rej­se mid­ler til forsk­ning, end de of­fent­li­ge kan,« si­ger han og til­fø­jer:

»Som of­fent­ligt uni­ver­si­tet har vi og­så til op­ga­ve at tje­ne det dan­ske sam­fund i en bre­de­re for­stand. Vi skal ik­ke ba­re sør­ge for, at der er frem­ra­gen­de forsk­ning, vi har og­så for­plig­ti­gel­se til at in­ve­ste­re i at ska­be frem­ra­gen­de mu­lig­he­der for man­ge stu­de­ren­de i form af ad­gang til vi­den. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis en op­ga­ve, som al­le an­dre uni­ver­si­te­ter har.«

Re­ge­rin­gens spa­re­krav til de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser har be­ty­det, at CBS har skul­let spa­re 60 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt fra 2017 og frem. Kri­ti­ker­ne sag­de den­gang, at det vil­le gå ud over ud­dan­nel­ses­kva­li­te­ten.

»Vi er na­tur­lig­vis sa­er­de­les ke­de af at skul­le spa­re i en tid, hvor CBS’ ud­dan­nel­ser og forsk­ning er po­pu­la­e­re som al­drig før. Vi in­ve­ste­re­de i 2012 i en del ny­ansa­et­tel­ser af vi­den­ska­be­ligt per­so­na­le for at ha­e­ve kva­li­te­ten af vo­res ud­dan­nel­ser og forsk­ning, og vi nu er tvun­get til at brin­ge kva­li­te­ten til­ba­ge til ni­veau­et fra før 2012. En ra­ek­ke af de for­ud­sa­et­nin­ger, vi ba­se­re­de vo­res øko­no­mi på, er aen­dret,« lød det fra CBS-rek­tor Per Hol­tenAn­der­sen i 2014.

Gre­gor Hal­ff vur­de­rer dog ik­ke, at be­spa­rel­ser er di­rek­te skyld i rang­liste­fal­det.

»Jeg tror ik­ke, at be­spa­rel­ser­ne har en di­rek­te sam­men­ha­eng med den la­ve­re pla­ce­ring i år, men det si­ger sig selv, at bed­re fun­ding og­så gi­ver bed­re forsk­ning og ud­dan­nel­se,« si­ger Gre­gor Hal­ff.

Rankin­gen fra Qu­a­cqua­rel­li Sy­monds ta­ger ud­gangs­punkt i op­lys­nin­ger ind­sam­let fra over 75.000 uni­ver­si­tets­for­ske­re, ar­bejds­gi­ve­re og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.