Lav­t­løn­ne­de som pen­sions mil­li­on ae rer

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Jan Ol­sen kø­rer truck fi­re na­et­ter om ugen, og det har han gjort i 20 år. I end­nu la­en­ge­re tid har han ind­be­talt til sin ob­liga­to­ri­ske ar­bejds­mar­keds­pen­sion–i be­gyn­del­sen 0,9 pct. af ind­ta­eg­ten.

»Jeg syn­tes, det var me­get, vi skul­le be­ta­le den­gang«, si­ger han. I dag er Jan Ol­sen dog til­freds med re­sul­ta­tet – al­le­re­de for fle­re år si­den kun ne­den 62-åri­ge last­bil­chauf­før kal­desi g pen­sions mil­li­on aer.

Det er han ik­ke ale­ne om. Nye tal fra Na­tio­nal­ban­ken, som Pen­sionDan­mark har ana­ly­se­ret, vi­ser, at det gen­nem­snit­li­ge med­lem hos Pen­sionDan­mark er pen­sions mil­li­on aer in­den pen­sions­al­de­ren, når med­lem­mets pen­sions­op­spa­ring eri an­dre sel­ska­ber plus ATP la­eg­ges sam­men, skri­ver Po­li­ti­ken.

Pen­sionDan­mark, hvis med­lem­mer ar­bej­der in­den for re­la­tivt lav­t­løn­ne­de bran­cher som byg­ge- og an­la­eg, ho­tel- og re­stau­ra­tion og ren­gø­rings­bran­chen, er godt til­freds med at ha­ve få­et kon­kre­te tal på med­lem­mer­nes for­mu­er.

»Det gla­e­der os, at den sam­le­de op­spa­ring er så be­ty­de­lig«, si­ger Tor­ben Mö­ger Pe­der­sen, di­rek­tør for Pen­sionDan­mark.

20 års nat­te­kør­sel har skabt en pen­sions­for­mue på over en mil­li­on. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.