Min­dre fup med dan­ske net­adres­ser

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Der er kom­met fa­er­re fup­bu­tik­ker med dan­ske in­ter­ne­tadres­ser, ef­ter at kon­trol­len med ejer­ne er ble­vet ska­er­pet.

Det kon­sta­te­rer DK-Host­ma­ster, som har an­sva­ret for al­le in­ter­ne­tadres­ser med ».dk« som ef­ter­navn.

Li­ge nu skøn­ner DK-Host­ma­ster, at an­tal­let af for­mode­de fup­bu­tik­ker, som ty­pisk sa­el­ger ulov­li­ge ko­pi­pro­duk­ter, med en . dk-adres­se er ne­de på 475, hvor det i novem­ber 2017 var 3.075.

Det er et fald på 85 pro­cent og skyl­des, at DK-Host­ma­ster for snart to år si­den ind­før­te en sk aer pel­se af iden­ti­tets­kon­trol­len, når man kø­ber ret­tig­he­den til at bru­ge en be­stemt in­ter­ne­tadres­se og se­ne­re år­ligt skal for­ny den­ne ret­tig­hed.

Nu skal der bru­ges NemID, hvis man er dan­sker, mens uden­land­ske kun­der un­der­la­eg­ges en så­kaldt» ri­si­ko be­tragt­ning «. Det har iføl­ge Jakob Bring Tru­el­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Dansk In­ter­net­forum, som ejer DKHost­ma­ster, be­ty­det, at der er ble­vet luk­ket for ad­gan­gen til de dan­ske net­adres­ser, hvor per­so­nen bag ik­ke har kun­net el­ler vil­let til­ken­de­gi­ve sin iden­ti­tet ved at ind­sen­de f.eks. ko­pi af pas el­ler kø­re­kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.