Fy­ret Hum­mel-di­rek­tør må til lom­mer­ne ef­ter ha­e­vet rets­sag

Den tid­li­ge­re Hum­mel­di­rek­tør Sø­ren Schri­ver skal be­ta­le sagsom­kost­nin­ger­ne i en nu ha­e­vet sag, han selv hav­de an­lagt mod Sta­dil-fa­mi­li­en ef­ter sin dra­ma­ti­ske fy­ring fra Hum­mel. Po­li­ti­ef­ter­forsk­nin­gen er sta­dig i gang.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen mlau@ber­ling­s­ke.dk

Nok et lil­le ka­pi­tel kun­ne man­dag fø­jes til det sta­er­kt kulør­te og dra­ma­ti­ske op­gør mel­lem den tid­li­ge­re Hum­mel­di­rek­tør Sø­ren Schri­ver og hans tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re, fa­mi­li­en Sta­dil i skik­kel­se af Thor og Chri­sti­an Sta­dil. Rundt om­kring på re­dak­tio­ner­ne tik­ke­de – med Sta­dil-lej­ren som af­sen­der – man­dag mor­gen en pres­se­med­del­el­se ind, der hen­led­te op­ma­er­k­som­he­den på en af­gø­rel­se fra Søog Han­dels­ret­ten.

I af­gø­rel­sen hed­der det, at Sø­ren Schri­ver skal be­ta­le 200.000 kro­ner i sagsom­kost­nin­ger til Hum­mel i en sag, der al­drig kom for ret­ten.

Af­gø­rel­sen re­la­te­rer sig til en sta­ev­ning, som Sø­ren Schri­ver ind­gav ved ret­ten i et ci­vilt søgs­mål i april 2017, kort ef­ter at Sta­dil-fa­mi­li­en hav­de valgt at af­ske­di­ge den man­ge­åri­ge di­rek­tør un­der dra­ma­ti­ske om­sta­en­dig­he­der.

Sta­dil-fa­mi­li­en be­skyld­te Sø­ren Schri­ver for at ha­ve age­ret groft il­loy­alt og meld­te sam­ti­dig di­rek­tø­ren til po­li­ti­et. Sa­gen ef­ter­for­skes fort­sat af Østjyl­lands Po­li­ti.

Sø­ren Schri­ver tog dog til gen­ma­e­le med en sta­ev­ning for uret­ma­es­sig bort­vis­ning med et krav om to års løn og bonus. Den sag ha­e­ve­de Sø­ren Schri­ver dog igen i slut­nin­gen af fe­bru­ar tid­li­ge­re i år med den be­grun­del­se, at han nu hav­de få­et en bonus på fi­re mil­li­o­ner kro­ner ud­be­talt, som han op­ly­ste i en fa­el­les skri­vel­se til lan­dets me­di­er.

»Jeg an­lag­de er­stat­nings­sa­gen, for­di jeg på da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de he­le min bonus for 2016 til go­de, li­ge­som jeg i hen­hold til min kon­trakt hav­de krav på to års løn. Ef­ter sta­ev­nin­gen har Hum­mel ud­be­talt he­le min bonus,« op­ly­ste Sø­ren Schri­ver til­ba­ge i fe­bru­ar.

Sagsom­kost­nin­ger

På det tids­punkt hav­de beg­ge lej­re dog va­e­ret i fuld sving med at for­be­re­de en sag, og det er de om­kost­nin­ger, Sø­ren Schri­ver nu er ble­vet dømt til at be­ta­le. Det be­lø­ber sig i alt til 200.000 kro­ner.

I Sta­dil-lej­ren ser man af­gø­rel­sen som en »sejr« og ha­ef­ter sig ved, at Sø- og Han­dels­ret­ten om­ta­ler Sø­ren Schri­ver som den »ta­ben­de part«.

»Det er ik­ke ba­re for­ma­lia. Vi fø­ler, at ret­ten har be­kra­ef­tet os i, at det her søgs­mål var et me­di­estunt,« si­ger Thor Sta­dil, be­sty­rel­ses­for­mand i Thor­ni­co-kon­cer­nen, der blandt an­det ejer Hum­mel.

Thor Sta­dil hen­vi­ser til, at de fi­re mil­li­o­ner kro­ner, Sø­ren Schri­ver har få­et i bonus, er fra regn­skabsår­et 2016, og at de blev ud­be­talt i april 2017. Der­for un­drer det ham, at Sø­ren Schri­ver først drop­pe­de er­stat­nings­sa­gen ti må­ne­der ef­ter, at bonus­sen var ud­be­talt.

»Det har al­drig va­e­ret me­nin­gen, at den sag kom for ret­ten,« si­ger Thor Sta­dil.

Bonus blev ud­be­talt

Ber­ling­s­ke har få­et den­ne kom­men­tar fra Sø­ren Schri­vers ad­vo­kat, Finn Schwarz, ma­nag­ing part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Hor­ten

»Ret­tens af­gø­rel­se skal for­stås så­dan, at Sø­ren Schri­ver an­lag­de sa­gen og der­for og­så bli­ver på­lagt at be­ta­le sagsom­kost­nin­ger­ne, når det er ham, der tra­ek­ker den igen. Men den simp­le ho­ved­reg­ning si­ger, at Sø­ren Schri­ver fik sin bonus på fi­re mio. kr. ud­be­talt, ef­ter han hav­de an­lagt er­stat­nings­sa­gen. Det har ko­stet ham 200.000 kro­ner at få dis­se penge ud­be­talt. Så det er egent­lig OK. Mod­par­ten har for­søgt at få et be­ty­de­ligt hø­je­re be­løb i for­hold til sagsom­kost­nin­ger,« si­ger Finn Schwarz og for­kla­rer om bag­grun­den for, at Sø­ren Schri­ver trak sa­gen:

»Som Sø­ren Schri­ver al­le­re­de har for­kla­ret, vil hans nu­va­e­ren­de ind­ta­eg­ter bli­ve modreg­net i den løn, han egent­lig hav­de til go­de i to år ef­ter, at han blev fy­ret. Og da han op­pe­ba­e­rer en gan­ske fin ind­ta­egt nu, gav det ik­ke me­ning at fort­sa­et­te en rets­sag med de men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger, den slags har,« si­ger Finn Schwarz.

Mens er­stat­nings­sa­gen alt­så nu sy­nes at va­e­re luk­ket, af­ven­ter beg­ge lej­re fort­sat en af­slut­ning på ef­ter­forsk­nin­gen hos Østjyl­lands Po­li­ti. Det er uklart, hvor­når det ar­bej­de ven­tes af­slut­tes.

Sø­ren Schri­ver har si­den sin dra­ma­ti­ske af­sked in­vol­ve­ret sig i fle­re nye pro­jek­ter – han er blandt an­det ble­vet me­de­jer af de­sign­sel­ska­bet Me­nu.

Tid­li­ge­re Hum­mel-di­rek­tør Sø­ren Schri­vers ud­flugt til Sø- og Han­dels­ret­ten ko­ste­de ham 200.000 kro­ner i sagsom­kost­nin­ger. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.