» Vi skal ra­ek­ke ud til hin­an­den, og det er jeg og­så klar til«

Den ud­ska­eld­te Coop-di­rek­tør, Pe­ter Høg­sted, fort­sa­et­ter, ef­ter Lasse Bo­lan­der i blev gen­valgt som for­mand. Di­rek­tø­ren står bag de be­bu­de­de ef­fek­ti­vi­se­rin­ger og be­spa­rel­ser, men hol­der og­så fast i pro­jek­ter som Coop Bank og crowd­fun­ding.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Met­te Dal­gaard mdha@ber­ling­s­ke.dk

Nu hand­ler det om at se fremad. Pe­ter Høg­sted

Det se­ne­ste års of­fent­li­ge kri­tik af Coops top­folk og dis­kus­sio­ner­ne om, hvor­dan dag­lig­va­re­gi­gan­ten skal sty­res, er uund­gå­e­lig, når man er en kom­pleks og de­mo­kra­tisk stør­rel­se som an­dels­kon­cer­nen Coop. Men kon­flik­ter­ne har og­så fyldt me­get.

Så­dan ly­der det fra man­den, der på man­ge må­der har per­so­ni­fi­ce­ret den kri­tik, som de selv­sta­en­di­ge brugs­for­e­nin­ger har rejst af Coop og en mand, som de se­ne­ste må­ne­der ik­ke har fyldt me­get i me­di­e­bil­le­det.

Men Coops ud­ska­eld­te di­rek­tør, Pe­ter Høg­sted, fort­sa­et­ter. Det står klart, ef­ter at Lasse Bo­lan­der i lør­dags blev gen­valgt som for­mand for Coop.

Der­med lyk­ke­des det ik­ke de op­rør­ske brug­ser at va­el­te for­man­den, selv om de hav­de fun­det en ud­for­drer til po­sten. I ef­ter­å­ret for­søg­te de at få Lasse Bo­lan­der til at fy­re Pe­ter Høg­sted, men da det ik­ke ske­te, valg­te de at gå ef­ter for­man­den i ste­det.

Kri­tik­ken fra de selv­sta­en­di­ge brug­ser, der ejer 411 af Coop 1.167 bu­tik­ker, har lydt, at Coop-bu­tik­ker­nes ind­tje­ning er for lav, mens Pe­ter Høg­sted har få­et lov til at bru­ge for man­ge penge og sat for man­ge ting i sø­en, der ik­ke gi­ver over­skud.

Sam­ti­dig har de ik­ke følt sig ind­dra­get i ud­ar­bej­del­sen af stra­te­gi­en for 2018-2020, som det se­ne­ste år har va­e­ret un­der­vejs.

»I et sy­stem som vo­res, der er stort og kom­plekst med land og by, sto­re og små, ri­ge og fat­ti­ge, selv­sta­en­di­ge og ik­ke-selv­sta­en­di­ge, og hvor vi har en ind­tje­nings- og en ud­vik­lings­op­ga­ve, vil vi dis­ku­te­re og kri­ti­se­re hin­an­den. Det sy­nes jeg egent­lig er OK,« si­ger di­rek­tø­ren, der af­vi­ser, at han ik­ke har lyt­tet til de op­rør­ske brugs­for­e­nin­ger.

»Det, jeg bli­ver ked af, er, at jeg bli­ver be­skyldt for ik­ke at lyt­te, for jeg sy­nes egent­lig, at jeg lyt­ter. Men det at lyt­te er jo ik­ke ens­be­ty­den­de med, at jeg er enig. Og jeg vil ger­ne dis­ku­te­re,« si­ger han.

Han de­ler ik­ke bil­le­det af, at Bo­lan­der i ef­ter­å­ret holdt hån­den over ham.

»Jeg for­nem­me­de, at det var be­sty­rel­sen, som var eni­ge med di­rek­tio­nen om, at den ret­ning, vi hav­de sat for Coop, var rig­tig. Så jeg føl­te ik­ke, at no­gen holdt hån­den over mig. Jeg fø­ler, at vi var eni­ge,« si­ger han og til­fø­jer:

»Når det så er sagt, så har vi selv­føl­ge­lig nu en op­ga­ve i at nå hin­an­den i he­le Coop, og dér hand­ler det om, at vi skal ra­ek­ke ud til hin­an­den, og det er jeg og­så klar til. Og jeg hå­ber og­så, at brugs­for­e­nin­ger­ne er klar til at ra­ek­ke ud til Coop, så vi kan enes om at bru­ge kra­ef­ter­ne på at im­ple­men­te­re stra­te­gi­en.«

Et styk­ke vej end­nu

Coop kom for et par uger si­den med regn­sk­ab­stal for 2017, der vi­ser en for­bed­ring si­den ka­ta­stro­fe­regn­ska­bet fra 2016. Mens omsa­et­nin­gen i 2017 lå på 44,8 mia. kr. og der­med på ni­veau med året før, var drifts­re­sul­ta­tet for Coop og de selv­sta­en­di­ge brugs­for­e­nin­ger na­e­sten for­doblet og end­te på 528 mio. kr. En va­e­sent­lig for­bed­ring fra 2016, da drifts­re­sul­ta­tet var fal­det med na­e­sten 400 mio. kr. og lød på 274 mio. kr.

»Et godt le­del­se­s­tri­ck er at la­ve et dår­ligt re­sul­tat, for så kan det na­e­ste na­e­sten ik­ke und­gå at bli­ve bed­re,« si­ger Høg­sted og gri­ner.

Selv om 2017 er mar­kant bed­re end året før, er der sta­dig et styk­ke vej, ly­der det fra di­rek­tø­ren. Der­for går Pe­ter Høg­sted og­så ind for de be­bu­de­de be­spa­rel­ser og ef­fek­ti­vi­se­rin­ger, som den nye stra­te­gi in­de­hol­der, og som Coop iføl­ge di­rek­tø­ren al­le­re­de tog hul på med den gam­le stra­te­gi.

»Vi står over for en stor IT-in­ve­ste­ring, og det er nød­ven­digt, at vi fin­der sy­ner­gi­er og be­spa­rel­ser i Coop. Der­for tog vi sid­ste år de før­ste spa­destik til at ar­bej­de sam­men på tva­ers af ka­e­der­ne om de ting, og det ar­bej­de in­ten­si­ve­res i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de,« si­ger han.

»Men man kan ik­ke ef­fek­ti­vi­se­re sig til stor­hed,« slår han fast og fast­hol­der, at de man­ge in­nova­ti­ve pro­jek­ter er nød­ven­di­ge. Her na­ev­ner han i fla­eng: Bed­re mad, bed­re må­l­tids­løs­nin­ger, ny di­gi­ta­li­se­ring med et med­lem­s­pro­gram, ny form for til­bud, de­leø­ko­no­mi­ske løs­nin­ger i for­bin­del­se med crowd­fun­ding og ban­ken som en in­te­gre­ret del af Coop.

»Vi skal stil­le og ro­ligt plan­te frø til frem­ti­dens om­sa­et­ning,« si­ger han og an­er­ken­der, at det ik­ke er al­le hans pro­jek­ter, der gi­ver over­skud.

»Og så går det ik­ke li­ge godt med det he­le. Der er nog­le af de ting, der er lyk­ke­des for os, og der er nog­le af de ting, som ik­ke vil lyk­kes. Men jeg tror ik­ke på, at vi ik­ke ba­re kan gø­re det, som vi al­tid har gjort, hvis vi skal kla­re os godt,« si­ger han med hen­vis­ning til, at der i dis­se år sker sto­re for­an­drin­ger i for­bru­ger­nes for­brugs­møn­stre.

H er­na evn er­han som ek­sem­pel, at om­sa­et n in ge­ni­dag­lig­va­re­hand­len­de se­ne­ste år har va­e­ret flad, mens dan­sker­ne i hø­je­re grad bru­ger de­res penge på ta­keaway, fa­er­di­g­ret­ter og re­stau­ran­ter, mens sa­er­ligt Kvi­ck­ly er ramt af, at dan­sker­ne kø­ber ka­e­dens non­food­pro­duk­ter på net­tet, hvil­ket gør det sva­ert at hol­de liv i de sto­re hy­per­mar­ke­der.

»Der­for har vi til op­ga­ve at for­an­dre Coop sam­men med for­bru­ger­ne, og der­for skal vi ha­ve fle­re og fle­re løs­nin­ger på den for­an­dre­de for­bru­ge­rad­fa­erd,« si­ger han og na­ev­ner, at Coop for­sø­ger at imø­de­kom­me dan­sker­nes aen­dre­de for­brugs­va­ner ved at til­by­de fle­re mål-

tids­løs­nin­ger, mens dag­lig­va­re­ka­e­den er ved at fin­de ud af, hvad der skal va­e­re af non-food i su­per­mar­ke­der­ne i frem­ti­den, og hvor sto­re de stør­ste va­re­hu­se skal va­e­re.

God re­la­tion til Bo­lan­der

Di­rek­tø­ren po­in­te­r­er, at han har en god re­la­tion til Lasse Bo­lan­der, som er en »ut­ro­ligt dyg­tig for­mand«, og han me­ner, at lør­da­gens val­gre­sul­tat »ce­men­te­rer den stra­te­gi, som vi ef­ter­hån­den er ved at va­e­re eni­ge om«.

Og det er en stra­te­gi, som Pe­ter Høg­sted sat­ser på, at han står i spid­sen for.

»Det er et pri­vil­e­gi­um at få lov til at stå i spid­sen for en så spa­en­den­de og kom­pleks virk­som­hed, og jeg er glad for at gå på ar­bej­de hver ene­ste dag, og det gla­e­der jeg mig og­så til at gø­re lang tid end­nu,« si­ger han og til­fø­jer:

»Nu sy­nes jeg og­så, at vi har dis­ku­te­ret så me­get, at nu hand­ler det om at se fremad. For vi er dy­best set ik­ke sa­er­ligt ue­ni­ge ef­ter go­de dis­kus­sio­ner, og jeg sy­nes, at vi har ryk­ket os sam­men i bus­sen, så jeg for­ven­ter helt klart, at vi nu fo­ku­se­rer sam­men, for vi ved og­så, at når Coop står sam­men, så er vi helt spe­ci­el­le,« ly­der det.

Det, jeg bli­ver ked af, er, at jeg bli­ver be­skyldt for ik­ke at lyt­te, for jeg sy­nes egent­lig, at jeg lyt­ter. Pe­ter Høg­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.