Er­hverv­se­li­ten er pol­stret som al­drig før

På trods af re­kord­la­ve ren­ter har Dan­marks stør­ste virksomheder på ti år bar­be­ret me­re end 100 mia. kr. af de­res ga­eld. For nog­le spø­ger for­ti­den, men er­hvervs­li­vet har må­ske ba­re be­va­e­get sig mod en ny nor­mal.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Kors­gaard mi­cn@ber­ling­s­ke.dk og Mor­ten Lau­ge­sen, Ber­ling­s­ke Re­search

Fle­re ik­ke-nor­di­ske ban­ker ryste­de af­vi­sen­de på ho­ve­d­et, da Bert Nord­berg i 2012 tog på tur­né med sin plan for at gen­rej­se vind­møl­le­ka­em­pen Vest­as, der va­ren d tien po­ten­ti­elt dø­de­lig kri­se. Besty­rel­ses­for­man­den hav­de ta­get tøj­ler­ne i en virk­som­hed, h vor­den net­to ren te­ba e ren­de ga­eld var ste­get til 6,7 mia. kr. og der­med lå fa­re­tru­en­de ta­et på det, der i dag er Vest­as’ smer­te­gra­en­se for ga­elds­sa­et­ning. I sid­ste en­de nik­ke­de en grup­pe ban­ker dog til genop­ret­nings­pla­nen, og si­den­hen er vind­ka­em­pen – med få und­ta­gel­ser – gå­et fra suc­ces til suc­ces. Men i er­hvervskred­se bli­ver der sta­dig talt om Vest­as’ ga­elds­sa­et­ning – ba­re med omvendt for­tegn, for sel­ska­bet har nu om­kring 25 mia. kr. på ki­ste­bun­den. Det er for kon­ser­va­tivt me­ner fle­re, men for­ti­den har sat si­ne spor i Vest­as’ ho­ved­sa­e­de i Aar­hus, forta­el­ler Bert Nord­berg.

»Da jeg kom her, var sel­ska­bet me­get ta­et på at bry­de sam­men, og jeg lo­ve­de me­d­ar­bej­der­ne, at jeg vil­le byg­ge et be­tongulv så sta­bilt, at vi vil­le over­le­ve en­hver form for ned­t­ur. Jeg har va­e­ret me­get hård med at sik­re, at ba­lan­cen er så sta­erk, så hvis vi ik­ke sa­el­ger en tur­bi­ne i 12 må­ne­der, vil vi sta­dig over­le­ve. Vi har brug for penge til at op­fyl­de det løf­te,« si­ger han.

Vest­as er det ek­stre­me ek­sem­pel på en ten­dens, som stør­ste­delen af C25-virk­som­he­der­ne er ud­tryk for, nem­lig at eli­te­sel­ska­ber­ne pol­strer sig bed­re og bed­re. På tva­ers af C25 eks­klu­si­ve Ma­ersk er den så­kald­te net­to­ren­te­ba­e­ren­de ga­eld på 27,9 mia. til sam­men – for ti år si­den var det tal 141 mia. kr., og Carls­berg ale­ne hav­de net­to dob­belt så me­get ga­eld, som C25 i dag har til­sam­men.

Ap­ple-syn­dro­met

Ten­den­sen med den fal­den­de ga­eld da­ek­ker over en lang ra­ek­ke forta­el­lin­ger. ISS’ ga­eld steg

Hvis vi ik­ke sa­el­ger en tur­bi­ne i 12 må­ne­der, vil vi sta­dig over­le­ve. Bert Nord­berg, be­sty­rel­ses­for­mand, Vest­as

me­get, da en ra­ek­ke ka­pi­tal­fon­de køb­te ser­vi­ce­ka­em­pen, og ga­el­den er fal­det si­den, mens Carls­berg har ar­bej­det sig igen­nem ga­elds­pu­k­len fra det sto­re op­køb af Scot­tish & Newcast­le.

Det er med an­dre ord sva­ert at gi­ve én da­ek­ken­de for­kla­ring på, hvor­for de dan­ske virksomheder er så godt pol­stre­de, som de er. Men hi­sto­rik kan – som i Vest­as’ til­fa­el­de – va­e­re en for­kla­ring, på­pe­ger tid­li­ge­re fi­nans­di­rek­tør i No­vozy­mes Ben­ny D. Loft, der ik­ke ud­ta­ler sig spe­ci­fikt om no­gen virk­som­hed, men ge­ne­relt om ten­den­sen.

»Der kan va­e­re en arv i nog­le virksomheder, som sta­dig på­vir­ker. Et ek­sem­pel er Ap­ple, som på et tids­punkt ik­ke en­gang be­tal­te ud­byt­te, men det er hi­sto­ri­en om, at de på et tids­punkt var ved at gå kon­kurs, og at man ik­ke vil stå i den si­tu­a­tion igen. Fra et fi­nan­si­elt syns­punkt er det ik­ke nød­ven­dig­vis rationelt, men jeg kan godt ha­ve stor sym­pa­ti for det,« si­ger Ben­ny D. Loft.

Pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring ved CBS Ken L. Be­ch­mann vur­de­rer, at op­fat­tel­sen af ga­eld har aen­dret sig, og at virk­som­he­der­ne ger­ne vil ha­ve me­re flek­si­bi­li­tet.

»Det ge­ne­rel­le man­tra i he­le mar­ke­det om, at det op­ti­ma­le var at ha­ve en pa­en ma­eng­de ga­eld, blev sat på prø­ve un­der fi­nanskri­sen, og no­gen men­te plud­se­ligt, at det kun­ne va­e­re en byr­de at ha­ve ga­eld,«si­ger han.

»Det går godt for virk­som­he­der­ne, hvil­ket vi og­så ser på de hø­je ud­byt­te­be­ta­lin­ger. Her ta­en­ker nog­le be­sty­rel­ser og di­rek­tø­rer nok i ste­det, at man hel­le­re vil ned­brin­ge ga­el­den, så man sik­rer sig ek­stra fi­nan­si­el flek­si­bi­li­tet, så vin­du­et er åbent, hvis man plud­se­lig skul­le få brug for det.« Den ud­la­eg­ning er Ben­ny D. Loft enig i. »Virk­som­he­der­ne kan og­så ha­ve et øn­ske om stør­re flek­si­bi­li­tet i sel­ska­bet til op­køb el­ler stør­re in­ve­ste­rin­ger i sin for­ret­ning. Jeg tror, det be­ty­der me­get for man­ge virksomheder,« si­ger han.

»Jeg er sik­ker på, at man­ge af C25-sel­ska­ber­ne ser på op­køb – og­så sto­re op­køb – men når man ser til­ba­ge i hi­sto­rik­ken, skal man va­e­re op­ma­er­k­som, for sto­re op­køb er kom­pli­ce­re­de. Det kan godt va­e­re, at virk­som­he­der­ne kan la­ve sto­re op­køb, men det van­ske­li­ge lig­ger i at få va­er­di ud af op­kø­be­ne og­så.«

Et per­ma­nent skif­te

Net­op op­køb har va­e­ret et til­ba­ge­ven­den­de te­ma, og se­ne­st pres­se­de ATP ved Carls­bergs ge­ne­ral­for­sam­ling på, for at ølka­em­pen kig­ger på op­køb. For med de pol­stre­de pen­ge­kas­ser i C25 føl­ger det na­tur­li­ge spørgs­mål, hvad de skal bru­ges på.

»Ud­for­drin­gen si­den fi­nanskri­sen har va­e­ret at få virk­som­he­der­ne til at bi­de til bol­le på in­ve­ste­rin­ger. Den un­der­lig­gen­de va­ekst i in­ve­ste­rin­ger­ne har va­e­ret be­ske­den, og det er vel og­så et ud­tryk for, at der sta­dig er en form for for­sig­tig­hed ef­ter fi­nanskri­sen,« si­ger chef for in­ve­ste­rings­stra­te­gi hos PFA Hen­rik Hen­rik­sen, der dog ik­ke vil gå så langt som at kal­de virk­som­he­der­nes sla­e­ben­de in­ve­ste­rings­lyst for et pro­blem

»Men vi ser må­ske, at su­pero­p­ti­mis­men om­kring virk­som­he­der­nes in­ve­ste­rin­ger har va­e­ret sva­er at gen­fin­de. Ver­den var ét op til årtu­sin­de­skif­tet, og så fik vi fi­nanskri­sen, og jeg tror, vi har set et me­re per­ma­nent skif­te,« si­ger han.

Vest­as’ top­le­del­se, di­rek­tør An­ders Ru­ne­vad (tv.) og be­sty­rel­ses­for­mand Bert Nord­berg har skaf­fet mil­lar­der på vind­møl­le­pro­du­cen­tens ki­ste­bund. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger/Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.