Nora skal få kvin­der­ne og de yn­gre til at in­ve­ste­re hos Nor­dea Så­dan fun­ge­rer Nora

Nor­dea vil på sigt ta­ge kam­pen op med Dan­ske Banks Ju­ne. Men i før­ste om­gang skal Nor­deas nye ro­bot­løs­ning, Nora, få fle­re af ban­kens eg­ne kun­der til at in­ve­ste­re.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Ste­fan Singh Kailay sska@ber­ling­s­ke.dk

Nora er i fuld gang med at la­e­re dansk, og når hun kan det, er am­bi­tio­nen, at hun skal va­e­re med til at sik­re Nor­dea en stør­re bid af dan­sker­nes in­ve­ste­rin­ger. Nora er ik­ke en per­son. Nora er en ro­bot, som den sven­ske stor­bank net­op of­fi­ci­elt har lan­ce­ret på det sven­ske mar­ked, og som ven­tes at gå i luf­ten i Dan­mark i slut­nin­gen af det­te kvar­tal.

In­den som­mer­fe­ri­en er det alt­så me­nin­gen, at Nor­deas dan­ske kun­der kan be­gyn­de at in­ve­ste­re de­res penge gen­nem en di­gi­tal løs­ning, som min­der me­get om den løs­ning – Ju­ne – som Dan­ske Bank lan­ce­re­de i maj sid­ste år.

»Der vil med stor sand­syn­lig­hed va­e­re kun­der, som vil va­el­ge den­ne løs­ning frem for den tra­di­tio­nel­le ak­ti­ve for­valt­ning. Men vi tror på, at det her ta­ler til nye kun­de­grup­per, så der­for er vi ik­ke ud­pra­e­get be­kym­re­de for at kan­ni­ba­li­se­re af vo­res ek­si­ste­ren­de for­ret­ning. Det hand­ler me­re om at sik­re, at vi har de rig­ti­ge til­bud til al­le vo­res kun­der,« for­kla­rer An­ne Bu­chardt, der er chef for op­spa­ring og pen­sion hos Nor­dea Dan­mark.

De fo­re­lø­bi­ge og spa­e­de tal fra Sve­ri­ge in­di­ke­rer så­le­des, at Nora i hø­je­re grad bli­ver brugt af de yn­gre kun­der og af de kvin­de­li­ge kun­der, sam­men­lig­net med hvad man ty­pisk ser her­hjem­me. Den gen­nem­snit­li­ge Nora-in­ve­stor er 36 år, og kun­der­ne op til 50 år står for 76 pro­cent af in­ve­ste­rin­ger­ne.

Tal fra V aer di pa­pir­cen­tra­len vi­ser til sam­men­lig­ning, at dan­ske­re over 60 år gen­nem­snit­ligt fra 2010 og frem til april i år har haft 61 pro­cent af be­hold­nin­gen af ak­tier her­hjem­me, og ta­ger man de 50-60-åri­ge med, så er an­de­len helt op­pe på 80 pro­cent. Sam­ti­dig sid­der kvin­der­ne i gen­nem­snit på blot 32 pro­cent. I Nora er den kvin­de­li­ge an­del op­pe på 43 pro­cent hidtil.

Fem ba­lan­ce­re­de fon­de

Grund­la­get for Nora er fem ba­lan­ce­re­de fon­de, som iføl­ge An­ne Bu­chardt ad­skil­ler sig fra ri­va­ler­ne på to pa­ra­me­tre.

De er for det før­ste in­deks­na­e­re. Det vil si­ge, at fon­de­ne føl­ger et in­deks, men fra­va­el­ger en­kel­te ak­tier, som er de ak­tier, man tror mindst på el­ler har me­get sto­re kur­s­ud­s­ving. For det an­det fo­re­ta­ger Nor­dea og­så en scre­e­ning for so­ci­alt an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger i fon­de­ne. Det vil alt­så si­ge, at man ger­ne skul­le und­gå at kom­me til at in­ve­ste­re i ek­sem­pel­vis bør­ne­ar­bej­de el­ler virksomheder, som pro­du­ce­rer klyn­ge­bom­ber el­ler atom­kraftva­erk.

Pri­ser­ne for Nora er ik­ke fast­lagt for Dan­mark end­nu, men pri­ser­ne i Sve­ri­ge og Fin­land lig­ger i ni­veau­et 0,59-0,79 pro­cent i år­li­ge om­kost­nin­ger, hvor den bil­lig­ste fond er den med flest ob­liga­tio­ner, og den dy­re­ste er den med flest ak­tier. Det kan for­ven­tes, at pri­ser­ne sand­syn­lig­vis kom­mer til at lig­ge i na­er­he­den af sam­me ni­veau i Dan­mark. Til sam­men­lig­ning ko­ster Dan­ske Banks Ju­ne i gen­nem­snit 0,80 pct. år­ligt. Først skal man sva­re på en ra­ek­ke spørgs­mål, der sik­rer, at man for­står, hvad man gi­ver sig i kast med, og som fast­slår éns ri­si­kopro­fil og in­ve­ste­rings­om­fang. Det mun­der ud i en an­be­fa­ling af en af de fem fon­de og et fo­re­slå­et må­ned­ligt be­løb. Det ta­ger ty­pisk fi­re-fem mi­nut­ter. Man kan for­ven­te­ligt in­ve­ste­re ned til 100 kro­ner og op mod 300.000 kro­ner. Det må­ned­li­ge ind­skud kan lig­ge i spa­en­det 100-25.000 kro­ner. De fem pro­fi­ler byg­ger på fem ba­lan­ce­re­de fon­de, som va­ri­e­rer i ri­si­ko ved at va­ri­e­re i sam­men­sa­et­nin­gen af ak­tier og ob­liga­tio­ner. I den mindst ri­si­ko­vil­li­ge pro­fil har man ti pro­cent ak­tier, mens man har 90 pro­cent ak­tier i den mest ri­si­ko­vil­li­ge. Her fo­re­ta­ges der en lø­ben­de re­ba­lan­ce­ring, så man he­le ti­den har den sam­me ri­si­kopro­fil, uan­set hvor­dan mar­ke­det be­va­e­ger sig. Ge­vin­sten er la­ger­be­skat­tet.

Iføl­ge bank­a­na­ly­ti­ker Mik­kel Emil Jen­sen, Syd­bank, har man tid­li­ge­re set, at når ban­ker kom­mer med di­gi­ta­le løs­nin­ger, be­ty­der firstm­over-ef­fek­ten me­get. »Her ta­en­ker jeg isa­er på Mo­bile­pay fra Dan­ske Bank, som og­så her har va­e­ret først ude med Ju­ne. Den har dog ik­ke for al­vor ta­get fart. Men det bli­ver spa­en­den­de at se, om Ju­ne har sat sig bed­re i kun­der­nes be­vidst­hed, end Nora vil gø­re. Så Nor­dea skal slå på pri­sen og etik­ken,« si­ger han med hen­vis­ning til, at Dan­ske Banks Ju­ne-fon­de ik­ke er scre­e­ne­de etisk, li­ge­som Nora-fon­de­ne er.

Ju­ne har hidtil for­må­et at til­tra­ek­ke 17.000 kun­der og 370 mio. kro­ner fra dan­sker­ne, hvoraf 81 pro­cent i øv­rigt er ma­end. Jakob Beck Thom­sen, der er pro­duk­t­chef hos Ju­ne, hil­ser kon­kur­ren­cen vel­kom­men.

»Vi ar­bej­der sta­dig på en mas­se nye og for­bed­ren­de ini­ti­a­ti­ver for Ju­ne. Vi vur­de­rer, at vi er kom­met godt fra start og langt hen ad vej­en har imø­de­kom­met de be­hov, der er blandt isa­er førs­te­gangsin­ve­sto­rer,« si­ger han.

Ro­ser fra For­bru­ger­rå­det Ta­enk

Hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk ro­ser se­ni­o­r­ø­ko­nom Mor­ten Bruun Pe­der­sen bå­de Nora og Ju­ne som va­e­ren­de go­de til­tag, hvor og­så små in­ve­sto­rer med min­dre mid­ler kan va­e­re med.

»Sam­ti­dig er det po­si­tivt, at der er fo­kus på de me­re pas­si­ve in­deks­fon­de, der føl­ger mar­ke­det. For så bli­ver om­kost­nin­ger­ne holdt ne­de. Det po­si­ti­ve ved Nor­deas løs­ning sa­er­skilt er den eti­ske scre­e­ning. Det er et stort plus. Isa­er når det så sam­ti­dig ser ud til at va­e­re til kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser,« si­ger han.

I Sve­ri­ge reg­ner Nor­dea med at kun­ne nå op på 40.000-50.000 kun­der og om­kring 300 mio. sven­ske kro­ner i Nora in­den årets ud­gang, mens man iføl­ge An­ne Bu­chardt end­nu ik­ke har no­gen målsa­et­ning for Dan­mark.

»Over de kom­men­de par år tror vi på, at he­le det­te se­tup med den di­gi­ta­le rå­d­giv­ning bli­ver rig­tigt stort, så det kan sam­men­lig­ne sig med den tra­di­tio­nel­le for­ret­ning,« si­ger hun.

An­ne Bu­chardt, der sty­rer op­spa­ring og pen­sion i Nor­dea, tror på se­tup­pet med di­gi­tal rå­d­giv­ning. Fo­to: Lin­da Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.