Po­li­ti­ke­re kra­e­ver svar fra FBI-che­fen om kryp­te­re­de te­le­fo­ner

Re­pu­bli­ka­ne­re og de­mo­kra­ter i USAs kon­gres vil vi­de, hvor­for FBI ik­ke selv prø­ve­de al­le mu­lig­he­der for at kna­ek­ke kryp­te­rin­gen på en be­slag­lagt iPho­ne, før Ap­ple blev sla­ebt i ret­ten.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Tho­mas Bre­in­strup tho­mas.bre­in­strup@ber­ling­s­ke.dk

Po­li­ti­ke­re fra beg­ge si­der af den ame­ri­kan­ske kon­gres kra­e­ver nu en for­kla­ring af for­bund­spo­li­ti­et FBIs top­chef, ef­ter at det er kom­met frem, at FBI ik­ke udtøm­te al­le mu­lig­he­der for at kna­ek­ke kryp­te­rin­gen på en be­slag­lagt iPho­ne-te­le­fon, før Ap­ple blev truk­ket i ret­ten.

Ti re­pu­bli­ka­ne­re og de­mo­kra­ter fra R ep r ae sen­tan­ter­nes Hus­send­te fre­da­ge t fa el­les brev til FBIs nye di­rek­tør, Chri­stop­her Wray, hvori de kra­e­ver svar, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Det ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­ums in­ter­ne un­der­sø­gel­ses­hold skrev i marts i en af­rap­por­te­ring, af FBI ik­ke hav­de udtømt al­le mu­lig­he­der for at få åb­net den spa­er­re­de iPho­ne, som po­li­ti­et hav­de be­slag­lagt hos den mand, der stod bag et ter­r­or­an­greb i San Ber- nar­di­no i Ca­li­for­ni­en i de­cem­ber 2015, hvor 14 blev dra­ebt og 22 al­vor­ligt sår­et.

FBI trak i 2016 Ap­ple i ret­ten for at tvin­ge IT-gi­gan­ten til at la­ve en falsk op­da­te­ring af sty­re­sy­ste­met til den be­slag­lag­te iPho­ne 5C, så­le­des at al­le sik­ker­heds­me­ka­nis­mer – her­i­blandt kryp­te­rin­gen af te­le­fo­nen og al­le dens op­lys­nin­ger – vil­le bli­ve sat ud af kraft. Det na­eg­te­de Ap­ple pu­re med hen­vis­ning til, at det vil­le brin­ge sik­ker­he­den hos al­le iPho­ne-bru­ge­re i fa­re, og at det ik­ke kun vil­le åb­ne en bag­dør for myn­dig­he­der­ne men po­ten­ti­elt og­så for al­le ha­ck­e­re.

Sa­gen vok­se­de til at bli­ve prin­ci­pi­el, og trods en af­gø­rel­se i ret­ten stod Ap­ple fast. FBI valg­te, an­gi­ve­ligt for et mil­li­onbe­løb, at kø­be sig til den for­nød­ne as­si­stan­ce hos et is­ra­elsk sik­ker­heds­fir­ma, og det lyk­ke­des på den må­de til­sy­ne­la­den­de at få kna­ek­ket ko­den og skaf­fe sig ad­gang til op­lys­nin­ger­ne på te­le­fo­nen. FBI valg­te i al­le til­fa­el­de ik­ke at kø­re vi­de­re med sa­gen.

Af­slø­rin­ger sat­te skub i kryp­te­ring

De ti po­li­ti­ke­re er be­kym­re­de, for­di FBI ik­ke kon­sul­te­re­de eg­ne eks­per­ter el­ler le­ve­ran­dø­rer, »net­op for­di man øn­ske­de, at sa­gen mod Ap­ple skul­le fort­sa­et­te«, hed­der det i bre­vet. FBI har ha­ev­det, at kun Ap­ple kun­ne åb­ne kryp­te­rin­gen af te­le­fo­nens op­lys­nin­ger. Des­u­den er po­li­ti­ker­ne be­kym­re­de over, at ek­ster­ne sik­ker­heds­sel­ska­ber som Cel­le­bri­te og GrayShift ser ud til at kun­ne kna­ek­ke kryp­te­rin­gen, når FBI ik­ke selv kan.

En sta­dig stør­re del af in­ter­net­tra­fik­ken bli­ver au­to­ma­tisk kryp­te­ret, så da­ta­sig­na­ler­ne ko­des, hvor­ved uden­for­stå­en­de ik­ke kan lyt­te el­ler la­e­se med. Ik­ke en­gang mo­bil­pro­du­cen­ter­ne selv har mu­lig­hed for at til­gå op­lys­nin­ger i do­ku­men­ter, SMSer, bil­le­der m.m., selv hvis de vil­le. Kryp­te­rings­til­ta­ge­ne er vok­set i om­fang, si­den Edward Snow­den i ju­ni 2013 be­gynd­te at of­fent­lig­gø­re top­hem­me­li­ge pa­pi­rer, der vi­ste, hvor­dan de ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster bog­sta­ve­ligt hav­de sna­be­len di­rek­te ne­de i da­ta­kab­ler­ne hos al­le de sto­re IT-sel­ska­ber, hvis tje­ne­ster er ver­dens mest brug­te, og så­le­des kun­ne ko­pi­e­re al­le da­ta og ana­ly­se­re dem bag­ef­ter. FBI er­kend­te selv i ok­to­ber 2017, at po­li­ti­et hav­de måt­tet op­gi­ve at tra­en­ge ind i den­gang 6.900 be­slag­lag­te mo­bil­te­le­fo­ner. I ja­nu­ar var tal­let op­pe på 7.800 te­le­fo­ner.

So­lid op­bak­ning til Ap­ple

Po­li­ti­ker­ne øn­sker FBI-chef Chri­stop­her Wrays svar på, om FBI har bedt om hja­elp hos ek­ster­ne fir­ma­er til at kna­ek­ke kryp­te­rin­gen, samt hvor man­ge af de be­slag­lag­te, lå­ste te­le­fo­ner, som FBI må­ske med en dom­mer­ken­del­se i hån­den kun­ne skaf­fe da­ta­e­ne fra ved at gå til ud­by­de­re af net­ba­se­re­de tje­ne­ster, som ty­pisk er, hvor sik­ker­heds­ko­pi­er af da­ta på bl.a. te­le­fo­ner lag­res – in­di­mel­lem ik­ke kryp­te­ret.

Ap­ple fik so­lid op­bak­ning fra al­le si­ne kon­kur­ren­ter i FBI-sa­gen, da in­gen øn­sker at ind­byg­ge så­kald­te »bag­dø­re« i de­res softwa­re, så­le­des at der al­tid er en må­de at kom­me uden om kryp­te­rin­gen.

Po­li­ti og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster har la­en­ge kla­get over, at den om­sig­gri­ben­de kryp­te­ring af kom­mu­ni­ka­tion og da­ta vol­der dem kva­ler, når de ef­ter­for­sker sa­ger. Selv om de skal ha­ve en dom­mer­ken­del­se for at kun­ne få ad­gang til folks da­ta, be­ty­der kryp­te­rin­gen, at de al­li­ge­vel ik­ke kan tra­en­ge ind og fin­de spor fra kom­mu­ni­ka­tio­nen.

I man­ge til­fa­el­de er kryp­te­rin­gen slå­et til som stan­dard, når man kø­ber en ny te­le­fon og ta­ger den i brug. I prak­sis skal man blot ind­ta­ste sin ad­gangs­ko­de, når man vil bru­ge te­le­fo­nen. Det lå­ser ind­hol­det op, og så snart man sluk­ker ska­er­men el­ler sluk­ker te­le­fo­nen helt, ak­ti­ve­res kryp­te­rin­gen au­to­ma­tisk, så in­gen kan få ad­gang til da­ta på te­le­fo­nen – her­un­der blandt an­det SMSer, MMSer og bil­le­der.

FBI-di­rek­tør Chri­stop­her Wray skal nu sva­re på spørgs­mål om FBIs hånd­te­ring af en kryp­te­ret iPho­ne. Fo­to: Faith Ni­ni­vag­gi/ Reu­ters/Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.