Da Lund­beck-top­che­fen smed en bom­be i den sto­re aviskrig

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Tho­mas Mik­kel Mor­ten­sen th­mo@ber­ling­s­ke.dk

Med sin sty­ring af Lund­becks fi­nan­ser i me­re end ti år har An­ders Götzs­che skabt sig et so­lidt navn i den dan­ske me­di­ci­nal­bran­che. Den 50-åri­ge fi­nans­mand har va­e­ret vidt om­kring i dansk er­hvervs­liv, men har til­bragt stør­ste­delen af sin kar­ri­e­re hos Lund­beck, for­di sel­ska­bet med An­ders Götzs­ches ord er »en ufat­te­ligt vel­dre­vet ma­ski­ne«, som sam­ti­dig for­mår at by­de på kon­stan­te ud­for­drin­ger.

Si­den novem­ber 2017 har An­ders Götzs­che ud over sin fa­ste post som fi­nans­di­rek­tør haft en rol­le som vi­ka­ri­e­ren­de top­chef i me­di­ci­nal­virk­som­he­den fra Val­by.

Hvad de fa­er­re­ste må­ske ved, er, at An­ders Götzs­che før ti­den i Lund­beck hav­de en fin­ger med i spil­let i den sto­re dan­ske gra­tisa­viskrig, der for al­vor tog fart i 2006.

Da kri­gen brød ud, var An­ders Götzs­che øko­no­mi­ansvar­lig i Det Ber­ling­s­ke Of­fi­cin, der blev truk­ket med ind i et gra­tisa­vis­dra­ma, som end­te med at ko­ste de dan­ske blad­hu­se langt over en mil­li­ard kro­ner.

»I min tid i di­rek­tio­nen i Ber­ling­s­ke var jeg sinds­sygt glad for at prø­ve at va­e­re i en for­ret­ning, hvor det ope­ra­tio­nel­le og stra­te­gi­ske le­del­ses­a­spekt var en fast del af dag­lig­da­gen. Det var så­dan på det tids­punkt, for­di vi blev an­gre­bet i den sto­re gra­tisa­viskrig,« sag­de An­ders Götzs­che til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness i et in­ter­view fo­re­ta­get tid­li­ge­re på året.

Sam­men med si­ne di­rek­tions­kol­le­ga­er skul­le An­ders Götzs­ches un­der­sø­ge, om det island­ske sel­skab Bau­gur Group med sin lan­ce­ring af gra­tisa­vi­sen Nyheds­a­vi­sen hav­de ud­vik­let en hold­bar for­ret­nings­mo­del, som de an­dre me­di­e­hu­se ba­re ik­ke var i stand til at gen­nem­skue.

An­ders Götzs­che er ud­dan­net re­visor med et godt blik for at va­er­ne om bud­get­ter­ne, men fik i Det Ber­ling­s­ke Of­fi­cin til op­ga­ve dy­best set at sprøjte penge ud af hu­set.

»Vi skul­le for­sva­re vo­res po­si­tion på mar­ke­det og sam­le­de i et war room et hold, der la­ve­de gra­tisa­vi­sen Da­to på en uge. Den ener­gi, der blev skabt der, var helt fan­ta­stisk,« si­ger An­ders Götzs­che.

Med ti­den kom An­ders Götzs­che dog til at sav­ne et me­re in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og at ar­bej­de i en børsno­te­ret virk­som­hed. Da den den­gang 39-åri­ge fi­nans­di­rek­tør i for­å­ret 2007 blev kon­tak­tet af en he­ad­hunter om et job­til­bud i Lund­beck, var han ik­ke i tvivl om, at det be­tød et far­vel til me­di­e­bran­chen.

Me­re end ti år se­ne­re har fi­nans­di­rek­tø­ren kurs mod at skul­le ar­bej­de un­der sin fjer­de top­chef i Lund­beck.

Lund­beck er li­ge nu på jagt ef­ter en per­ma­nent af­lø­ser for Kå­re Schultz, der i slut­nin­gen af 2017 over­tog sty­rin­gen af den is­ra­el­ske me­di­ci­nal­ka­em­pe Te­va. Ind­til det sker, skal An­ders Götzs­che va­e­re en sik­ker hånd på rat­tet, hvor hans op­ga­ve er at fast­hol­de det mo­men­tum, som blev skabt i ti­den med Kå­re Schultz som front­fi­gur.

»I øje­blik­ket har jeg to job, hvil­ket kra­e­ver rig­tigt hårdt ar­bej­de,« si­ger An­ders Götzs­che.

I øje­blik­ket har jeg to job, hvil­ket kra­e­ver rig­tigt hårdt ar­bej­de. An­der Götzs­che, fi­nans­di­rek­tør og mid­ler­ti­dig top­chef i Lund­beck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.