Hum­mel-dra­ma­et

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

En af­ten i fe­bru­ar i 2017 med­del­te Hum­mel, at fir­ma­et hav­de fy­ret den man­ge­åri­ge di­rek­tør, Sø­ren Schri­ver, ef­ter at ha­ve kon­sta­te­re tur­eg el­ma es­sig he­de­ri kon­cer­nens tyr­ki­ske dat­ter­sel­skab. På et højdra­ma­tisk pres­se­mø­de for­tal­te Sta­dil-fa­mi­li­en – i skik­kel­se af Thor og Chri­sti­an Sta­dil – om de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der, og at de men­te sig bed­ra­get for et stør­re mil­li­onbe­løb af Sø­ren Schri­ver. De op­ly­ste sam­ti­dig, at sa­gen vil­le bli­ve over­dra­get til po­li­ti­et. Sø­ren Schri­ver af­vi­ste al­le be­skyld­nin­ger og an­lag­de i april 2017 i ste­det en er­stat­nings­sag for uret­ma­es­sig bort­vis­ning med krav om to års løn og bonus­ser. I fe­bru­ar 2018 med­del­te Sø­ren Schri­ver så, at han drop­pe­de er­stat­nings­sa­gen, for­di han hav­de få­et fi­re mil­li­o­ner kro­ner ud­be­talt i bonus for 2016. Iføl­ge Sta­dil-fa­mi­li­en blev den bonus al­le­re­de ud­be­talt i maj 2017, og Thor Sta­dil kald­te er­stat­nings­sa­gen for »årets aprils­nar«. Man­dag kom det frem, at Sø- og Han­dels­ret­ten har dømt Sø­ren Schri­ver til at be­ta­le sagsom­kost­nin­ger for i alt 200.000 kr. i er­stat­nings­sa­gen. Østjyl­lands Po­li­ti ef­ter­for­sker fort­sat be­skyld­nin­ger­ne om kor­rup­tion og bed­ra­ge­ri i det tyr­ki­ske dat­ter­sel­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.