Så­dan har vi gjort

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Ber­ling­s­ke Bu­si­ness har set på ud­vik­lin­gen i C25-virk­som­he­der­nes net­to­ren­te­ba­e­ren­de ga­eld og gea­ring ved hja­elp af da­ta fra Bloom­berg. I alt 18 virksomheder ind­går i ana­ly­sen. In­dek­sets fi­nan­si­el­le virksomheder er ik­ke med­ta­get i ana­ly­sen. A.P Møl­ler - Ma­ersk er li­ge­le­des ude­ladt, for­di virk­som­he­dens net­to­ren­te­ba­e­ren­de ga­eld svin­ger mel­lem at ud­gø­re 40 og 77 pro­cent af det sam­le­de C25. Net­to­ren­te­ba­e­ren­de ga­eld be­reg­nes som virk­som­he­dens ren­te­ba­e­ren­de ak­ti­ver fra­truk­ket virk­som­he­dens ren­te­ba­e­ren­de ak­ti­ver. Virk­som­he­der­nes gea­ring er be­reg­net som net­to­ren­te­ba­e­ren­de ga­eld di­vi­de­ret med drifts­re­sul­ta­tet før af- og nedskriv­nin­ger (EBIT­DA). Nøg­le­tal­let an­ven­des of­te af in­ve­sto­rer og ak­tie­a­na­ly­ti­ke­re til at be­døm­me virk­som­he­ders fi­nan­si­el­le styr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.