Ro­bot­ter over det he­le

Ro­bot­ter har la­en­ge va­e­re men­ne­ske­he­dens ut­ra­et­te­li­ge ar­me og ben, men nu er de og­så be­gyndt at gø­re sig ga­el­den­de in­den for an­det end ma­nu­elt ar­bej­de, f.eks. kom­mu­ni­ka­tion.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Jes­per Wil­le, for­ret­nings­ud­vik­ler, theView

Det er ik­ke kun i HBOs frem­ra­gen­de se­rie »Westwor­ld«, at ro­bot­ter­ne mar­che­rer frem. Der går ik­ke en uge for ti­den, uden at no­gen – fra Elon Musk og net­op af­dø­de Step­hen Hawking (RIP) til lo­ka­la­vi­sens tech-skri­bent – ad­va­rer om en na­er frem­tid, hvor ma­ski­ner har over­ta­get alt og gjort os men­ne­sker over­flø­di­ge i vo­re eg­ne liv.

Og­så i me­di­e­ver­den ta­les der om ro­bot­ter – nog­le gan­ge med be­gej­string, an­dre gan­ge med den sam­me frygt.

Jour­na­li­ster, for ek­sem­pel, er ik­ke vil­de med ud­sig­ten til, at skri­bent-bots be­gyn­der at over­ta­ge de­res ar­bej­de. Det ser vi f.eks. al­le­re­de hos As­so­ci­a­ted Press, der bru­ger en bot til at skri­ve om ind­tje­ning i er­hvervs­li­vet, og hos Buzz­fe­ed, hvis Mes­sen­ger-bot ud­fø­rer simp­le in­ter­views ved nyheds­be­gi­ven­he­der, hvor men­ne­ske­li­ge repor­te­re ik­ke kan va­e­re overalt på én gang.

En an­den ty­pe au­to­ma­tik er de så­kald­te chat­bots, som man al­le­re­de nu kan fin­de på man­ge virk­som­he­ders Fa­ce­book-pa­ges og hjem­mesi­der. Ide­en er at er­stat­te en au­to­ma­tisk »vi sva­rer hur­tigst mu­ligt«-be­sked med en di­a­log, der fø­les per­son­lig og til­pas­ser sig den po­ten­ti­el­le kun­des spørgs­mål. Og­så den­ne slags bots er nog­le be­gej­stre­de over, mens an­dre er skep­ti­ske.

Før vi ser på det, så lad os li­ge få »ma­skin­stormer«-spørgs­må­let af vej­en. At va­e­re kri­tisk over for ny tek­no­lo­gi er ik­ke nød­ven­dig­vis dumt. Det er rig­tigt, at der al­tid har va­e­ret mod­stand mod det nye, og at me­get af den­ne mod­stand si­den er gjort til skam­me. Imid­ler­tid er der og­så mas­ser af ek­semp­ler på, at mod­stan­den har va­e­ret be­ret­ti­get – vi har al­tid va­e­ret go­de til at fin­de på dum­me ting at bru­ge ny tek­nik til. For hver smart ting, al­le bru­ger nu, er der tre tå­be­li­ge idéer, der si­den nå­digt er glemt.

Der er nog­le helt åben­ly­se ud­for­drin­ger med me­die-bots. For dem, der be­dri­ver jour­na­list­ar­bej­de, vil der uund­gå­e­ligt op­stå til­fa­el­de, hvor ma­ski­nens mang­len­de ev­ne til at for­stå bli­ver et pro­blem. Det kan va­e­re spørgs­mål om, hvad der er pas­sen­de – fo­re­stil dig f.eks. at en bot re­a­ge­rer på et døds­fald ved at fo­ku­se­re på det re­sul­te­ren­de fald i ak­tie­va­er­di­en for af­dø­des virk­som­hed el­ler på hans sports­holds chan­ce for at vin­de et mester­skab – men det kan og­så va­e­re no­get helt ba­nalt, som at de sam­me ord kan be­ty­de no­get for­skel­ligt i for­skel­li­ge sam­men­ha­en­ge. Em­ner kan nemt bli­ve blan­det sam­men og mis­for­stå­et, når de hånd­te­res af en ak­tør der ik­ke for­står me­nin­gen.

Med chat­bots kan det va­e­re spørgs­må­let om, hvad man prø­ver at op­nå. Skal kun­den tro, hun ta­ler med et men­ne­ske? Øn­sker vi at sig­na­le­re, at hun er vig­tig for os, og at hun lyt­ter? For­di så bør vi over­ve­je, hvad det kan ha­ve af føl­ge­virk­nin­ger, når det bli­ver klart for hen­de, at hun ta­ler med en gl­o­ri­fi­ce­ret te­le­fonsva­rer. In­gen bry­der sig om »då­sesvar« – og ind­til vi­de­re vil det va­e­re dét, en chat­bot er: En om­hyg­ge­ligt til­ret­telagt se­rie af for­be­redt di­a­log. Ik­ke nød­ven­dig­vis skre­vet som et ma­nuskript, men styk­ket sam­men fra en da­ta­ba­se af, hvad der grund­la­eg­gen­de er en avan­ce­ret sø­ge­ma­ski­ne. In­tet me­re, in­tet min­dre.

Vi men­ne­sker bry­der os ik­ke om at bli­ve snydt. Der er helt sik­kert smar­te ting, man kan gø­re med de nye kom­mu­ni­ke­ren­de ro­bot­ter – men det før­ste, man bør ta­en­ke over, er, hvad man gi­ver sit pu­bli­kum grund til at tro.

Hvis re­la­tio­nen mel­lem af­sen­der og mod­ta­ger er for­skel­lig fra, hvad man stil­ler i ud­sigt, så kan det gi­ve bag­slag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.