OP­TUR NORWE­GI­AN FORT­SA­ET­TER VOLD­SOM STIG­NING EF­TER KØBSINTERESSE

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Ak­tien i det nor­ske luft­fart­s­sel­skab Norwe­gi­an fort­sa­et­ter op man­dag, ef­ter at op­købs­in­ter­es­se i sid­ste uge fik ak­tien til at sti­ge me­re end 47 pct. Ved mid­dags­tid man­dag send­te in­ve­sto­rer­ne ak­tien op med 7,9 pct. til 286 nor­ske kr. Tors­dag i sid­ste uge kom det frem, at eje­ren af Bri­tish Airways, IAG, er in­ter­es­se­ret i at kø­be det nor­ske sel­skab og fo­re­lø­big har sat sig på en ak­tiepost på 4,61 pct. »Mi­no­ri­tet­sin­ve­ste­rin­gen har til for­mål at etab­le­re en po­si­tion, fra hvil­ken der kan star­tes drøf­tel­ser med Norwe­gi­an, in­klu­si­ve mu­lig­he­den for et fuld­sta­en­digt til­bud på Norwe­gi­an,« lød det iføl­ge Ritzau Fi­nans fra IAG, der ef­ter­føl­gen­de fik Norwe­gi­anak­tien til at ban­ke i vejret med 47,2 pct. til luk­ke­kur­sen tors­dag på 264 nor­ske kr. Iføl­ge det nor­ske nyheds­bu­reau TDN Di­rekt har SEB man­dag løf­tet kurs­må­let for ak­tien til 300 nor­ske kr. fra 220 nor­ske kr. Fi­nans­hu­set vur­de­rer, at der er mu­lig­hed for, at IAG kom­mer med et bud på om­kring 400 nor­ske kr. per ak­tie i Norwe­gi­an. Man­dag steg ak­tien 9,4 pct. til kurs 290.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.