Ba­va­ri­an Nor­dic og NKT trak de kor­te­ste strå i C25

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Ritzau Fi­nans

Det dan­ske ak­tie­mar­ked be­gynd­te ugen med min­dre kurs­fald, hvor Ma­ersk, NKT og Ba­va­ri­an Nor­dic var med til at tra­ek­ke ned.

C25-in­dek­set steg det me­ste af man­da­gen, men stem­nin­gen vend­te ud på ef­ter­mid­da­gen, og fa­cit blev et fald på 0,3 pro­cent til 1.099,79.

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Do­nald Trump, be­skyld­te man­dag ef­ter­mid­dag Ki­na og Rusland for kun­stigt at hol­de de­res va­luta­er sva­ge. Han pu­ste­de der­for igen lidt til den igang­va­e­ren­de han­dels­kon­flikt.

»Det er et lidt af­ven­ten­de mar­ked, som fort­sat ser frem mod im­pul­ser fra den ame­ri­kan­ske regn­skabs­sa­e­son se­ne­re i den­ne uge,« si­ger Mar­tin Munk, der er ak­tie­rå­d­gi­ver i Jy­ske Bank.

»Sam­ti­dig le­ver mar­ke­det i skyg­gen af det ge­opo­li­ti­ske spil, der kø­rer i øje­blik­ket, si­ger han.

Bi­o­tek­sel­ska­bet Ba­va­ri­an Nor­dic end­te i bun­den af C25-in­dek­set med et kurs­fald på 2,6 pct. til 165,15 kr. sam­men med NKT, der dyk­ke­de 2,2 pct. til 187,50 kr.

Ka­bel­pro­du­cen­ten har vars­let, at 2018 bli­ver et over­gang­sår, hvor­ef­ter der er ud­sigt til bed­re re­sul­ta­ter i 2019, men ABG Sun­dal Col­li­er har mi­stet tå­l­mo­dig­he­den og sa­en­ket an­be­fa­lin­gen til »hold« fra »køb«.

»Vi er ik­ke helt så sik­re på, at ak­ti­vi­te­ten sti­ger i 2019. Vi fryg­ter, at det kom­mer til at ta­ge la­en­ge­re tid, før at pro­jek­ter­ne ma­te­ri­a­li­se­rer sig,« si­ger børs­ma­eg­ler An­ne Sop­hie Ri­is.

Ma­ersk var og­så un­der pres, og B-ak­tien faldt 1,9 pct. til 9.000 kr., hvil­ket øge­de årets kurs­fald til 17 pct.

»Ma­ersk har haft det sva­ert på det se­ne­ste, hvor der har va­e­ret sva­e­re mar­keds­for­hold, og sam­ti­dig kø­rer tea­met om­kring han­delskrig. Der vir­ker ik­ke til at va­e­re den sto­re in­ter­es­se for at gå ind i ak­tien li­ge nu, selv om den er fal­det en del,« si­ger Mar­tin Munk fra Jy­ske Bank.

Der var og­så pres på Chr. Han­sen i man­da­gens han­del, ef­ter at den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs sa­en­ke­de an­be­fa­lin­gen fra »køb« til »neut­ral«. Ak­tien luk­ke­de 0,6 pct. la­ve­re i 539,80 kr.

I top­pen af C25 end­te Wil­li­am De­mant Hol­ding og GN Sto­re Nord med stig­nin­ger på hen­holds­vis 1,2 pct. til 229,40 kr. og 0,9 pct. til 209,70 kr.

SEB løf­te­de an­be­fa­lin­gen af GN Sto­re Nord til »hold« fra »sa­elg«, mens ban­ken gen­tog sin salgs­an­be­fa­ling for Wil­li­am De­mant Hol­ding, men ha­e­ve­de kurs­må­let til 185 kr. fra 170 kr.

ISS fik og­så ana­ly­ti­ker­fo­kus, da Syd­bank løf­te­de an­be­fa­lin­gen af ak­tien til »køb« fra »hold« ef­ter en svag start på 2018 for ser­vi­ce­kon­cer­nens ak­tie. ISS-ak­tien steg 0,3 pct. til 211,30 kr.

Uden for C25 var softwa­re­virk­som­he­den Cbrain i fo­kus, da sel­ska­bet har vun­det et ud­bud i Tys­kland, hvil­ket løf­te­de ak­tien 5,3 pct. til 37,90 kr.

Schouw-ak­tien steg 3,8 pct. til 616 kr., ef­ter at Nykre­dit ha­e­ve­de an­be­fa­lin­gen af ak­tien til »køb« fra »sa­elg«. Nord­jy­ske Bank var un­der lup­pen hos ABG Sun­dal Col­li­er, der har skå­ret an­be­fa­lin­gen til »hold« fra »køb« og løf­tet kurs­må­let til 200 kr. fra 130 kr. Ban­ken ser dog fort­sat mu­lig­hed for, at Jy­ske Banks køb­stil­bud på 190 kr. per ak­tie bli­ver over­gå­et. Nord­jy­ske Bank-ak­tien steg 0,3 pct. til 186 kr.

Mar­ke­det le­ver i skyg­gen af det ge­opo­li­ti­ske spil, der kø­rer i øje­blik­ket Mar­tin Munk, ak­tie­rå­d­gi­ver i Jy­ske Bank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.