Der mang­ler en sam­let plan for tra­fik­ken - og det kan ko­ste os tid og penge

Vi la­ver for man­ge spred­te vejpro­jek­ter, me­ner Dansk Byg­ge­ri, som ef­ter­ly­ser en sam­let plan for tra­fik­ken. Po­li­ti­ker­ne an­er­ken­der be­ho­vet, men det bli­ver ik­ke før et valg.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Jo­nas Sten­ba­ek Chri­stof­fer­sen joch@ber­ling­s­ke.dk

Folk pend­ler me­re. Og tra­fik­ken på ve­je­ne er vok­set – sa­er­ligt på mo­tor­ve­je­ne ind og ud af de sto­re by­er i myl­dre­ti­den. Alt sam­men in­den for de se­ne­ste år. Men de po­li­ti­ske løs­nin­ger og øko­no­mi­ske pri­o­ri­te­rin­ger er ik­ke fulgt med ud­vik­lin­gen, ly­der det fra Dansk In­fra­struk­tur, som er en en­hed un­der Dansk Byg­ge­ri.

»I dag bli­ver in­fra­struk­tu­ren be­hand­let i al­le mu­li­ge rum og va­e­rel­ser, og det er ik­ke al­tid, der sker ko­or­di­ne­ring i de be­slut­nin­ger, der ta­ges – og vi har ik­ke en sam­let plan for, hvor­dan får vi det her til at fun­ge­re fremad­ret­tet,« si­ger Hen­rik Fri­is, der er bran­che­di­rek­tør i Dansk In­fra­struk­tur.

Han ef­ter­ly­ser en sam­let na­tio­nal hand­lings­plan for trans­por­ten – bå­de den på ve­je og skin­ner – ef­ter sam­me mo­del, som man ek­sem­pel­vis har i vo­res na­bo­lan­de Nor­ge og Sve­ri­ge, hvor man har la­vet lang­sig­te­de pla­ner for in­ve­ste­rin­ger på he­le trans­por­t­om­rå­det frem mod 2030. Det vil va­e­re til gavn for bå­de den en­kel­te pend­ler og va­ek­sten i sam­fun­det. Og den po­in­te er lek­tor på DTU og se­ni­or fel­low ved Kraks Fonds By­forsk­ning, Is­mir Mu­la­lic enig i.

»Li­ge nu ser det ud, som om vi tra­ek­ker i for­skel­li­ge ret­nin­ger. Det er må­ske det stør­ste pro­blem in­den for bå­de ur­ban plan­la­eg­ning og tra­fik, at vi har for små pla­ner og for små pro­jek­ter – så det vil va­e­re en god idé med en stor fa­el­les plan.«

Kor­te­re rej­se­tid = me­re va­ekst

Hvis vi bru­ger min­dre tid på at sid­de i kø og kom­mer hur­ti­ge­re fra vo­res egen ho­ved­dør til ar­bej­det, så er det først og frem­mest rart for os selv, men der kan og­så va­e­re stor va­er­di at hen­te for sam­fun­det. Nye be­reg­nin­ger fra Dansk In­fra­struk­tur vi­ser, at hvis man i gen­nem­snit kan gø­re rej­se­ti­den for dan­ske­re fem mi­nut­ter kor­te­re mel­lem hjem og job og re­tur igen, så sva­rer den spa­re­de rej­se­tid til i om­eg­nen af 13.000 fuld­tidsjob om året. Job der kan ska­be va­ekst i sam­fun­det.

»Der er enor­me va­ekst­po­ten­ti­a­ler i at få en bed­re in­fra­struk­tur, og det har vi brug for at sa­et­te spot på,« si­ger Hen­rik Fri­is.

En del af ud­for­drin­gen er, at der er sket mar­kan­te aen­drin­ger i vo­res rej­se­møn­stre – sa­er­ligt ef­ter kri­se­å­re­ne i dansk øko­no­mi. Fra 2008 til 2015 steg rej­sela­eng­den fra 19,1 til 20,9 ki­lo­me­ter i gen­nem­snit for folk, der pend­ler til og fra ar­bej­de, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Bil­tra­fik­ken står her for klart den la­eng­ste pend­le-di­stan­ce. Og det kan ses. Vej­di­rek­to­ra­tets un­der­sø­gel­ser vi­ste for ny­lig, at tra­fik­ken på mo­tor­ve­je­ne ind og ud af de sto­re by­er er ste­get med op mod 40 pro­cent i myl­dre­ti­den. Alt sam­men in­di­ka­to­rer, der iføl­ge Hen­rik Fri­is kun for­ø­ger be­ho­vet for en bred na­tio­nal løs­ning.

»In­fra­struk­tu­ren er så af­gø­ren­de for va­ek­sten, og for at Dan­mark kan fun­ge­re, at par­ti­er­ne bur­de kun­ne bli­ve eni­ge om nog­le lang­sig­te­de pla­ner og bre­de for­lig,« me­ner han.

DF og S er eni­ge

På Chri­sti­ans­borg hil­ser man for­sla­get om en bred na­tio­nal plan for trans­por­t­om­rå­det me­get vel­kom­men.

»Der mang­ler en over­ord­net plan og en over­ord­net ko­or­di­ne­ring. Det er frag­men­te­ret på man­ge må­der, det her, og der bur­de va­e­re en må­de, man kan sam­le det bed­re på. Det er jeg me­get enig i,« si­ger trans­port­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti, Kim Chri­sti­an­sen.

Den hold­ning de­ler Rasmus Pre­hn fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og­så og un­der­stre­ger, at der vil va­e­re man­ge for­de­le ved så­dan en af­ta­le.

»Hvis vi kan plan­la­eg­ge me­re lang­sig­tet, så vil det va­e­re til for­del for vo­res in­ve­ste­rin­ger, vo­res sam­fund, og vi vil­le få me­re for de penge, vi bru­ger,« si­ger han.

Re­ge­rin­gen er og­så på, men ...

I 2009 la­ve­de man et bredt tra­fik­for­lig i Fol­ke­tin­get, hvor man sat­te godt 100 mil­li­ar­der af til lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger på trans­por­t­om­rå­det, men det er ik­ke lyk­ke­des at la­ve en lig­nen­de plan for de kom­men­de år. I ste­det bli­ver af­ta­ler­ne for tra­fik­ken la­vet i min­dre po­r­tio­ner, som det ek­sem­pel­vis se­ne­st ske­te med af­ta­len om ud­byg­nin­gen af den ve­st­fyn­s­ke mo­tor­vej. En af­ta­le, der blev la­vet i for­bin­del­se med fi­nans­lo­vs­af­ta­len. En af de sto­re hin­drin­ger er, at man har tryk­ket på brem­sen for de of­fent­li­ge in­ve­ste­rin­ger, for­di man fryg­ter en overop­hed­ning af dansk øko­no­mi, men ef­ter 2020 kan po­li­ti­ker­ne igen tryk­ke på in­ve­ste­rings-spe­e­de­ren. Al­li­ge­vel ser re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre ik­ke po­li­tisk enig­hed li­ge om hjør­net.

»Vi kan godt be­gyn­de på po­li­ti­ske son­de­rin­ger og så­dan no­get. Men egent­li­ge for­hand­lin­ger og af­ta­ler er ik­ke re­a­li­sti­ske på den­ne si­de af et fol­ke­tings­valg,« ud­ta­ler Ven­stres trans­port­ord­fø­rer, Kristian Pi­hl Lorentzen, der li­ge­som de øv­ri­ge par­ti­er me­get ger­ne ser en stor fa­el­les plan for frem­ti­dens trans­port.

I en e-mail til Ber­ling­s­ke an­er­ken­der trans­port-, byg­nings-, og bo­lig­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen (LA), at tra­engsel på isa­er ve­je­ne er ble­vet en stor om­kost­ning for sam­fun­det – og at når vi ser frem mod 2030, så vil vi lig­ge ta­et­te­re på ve­je­ne, end vi gør i dag. Og det me­ner og­så han, al­ler­helst skal lø­ses med en stor, bred af­ta­le.

»Re­ge­rin­gen vil øge ram­men til of­fent­li­ge in­ve­ste­rin­ger ef­ter 2020, her­un­der til ny in­fra­struk­tur. Vi me­ner, at det nu er tid til, at der in­ve­ste­res me­re i ve­je­ne, og der er be­hov for sam­men­ha­en­gen­de, lang­sig­te­de be­slut­nin­ger li­ge­som med den sto­re in­ve­ste­rings­af­ta­le for 2009-2020,« skri­ver Ole Birk Ole­sen i en e-mail til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.