De 25 stør­ste dan­ske virksomheder har 100 mia. min­dre i ga­eld

Ud­sig­ten til en stor­kon­flikt er ual­min­de­ligt ube­ha­ge­lig for An­ne Ni­el­sen, Ber­ling­s­kes fik­ti­ve dan­sker fra ho­ved­stads­om­rå­det. Som du kan la­e­se her, vil den om­fat­ten­de lo­ck­out aen­dre hen­des hver­dag be­ty­de­ligt, og An­ne Ni­el­sens hi­sto­rie er et ik­ke helt ure­al

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Ma­ti­as Lud­vig Lit­tau­er ml­li@ber­ling­s­ke.dk

Al­drig hav­de An­ne Ni­el­sen fo­re­stil­let sig, at en stor­kon­flikt kun­ne få så stor en be­tyd­ning for hen­des dag­lig­dag. Men på trods af at hen­des liv lig­ner man­ge an­dres, bli­ver hen­des hver­dag i høj grad på­vir­ket af lo­ck­ou­ten af de of­fent­ligt an­sat­te.

An­ne Ni­el­sen bor lidt uden for Kø­ben­havn sam­men med sin mand og to børn. Hun ar­bej­der in­de i ho­ved­sta­den og pend­ler der­for med S-to­get hver mor­gen. Hen­des fora­el­dre er pen­sio­ni­ster med min­dre hel­bredspro­ble­mer, og selv har hun en fo­re­stå­en­de scan­ning på et ho­spi­tal. Sam­let set gør de for­hold An­ne Ni­el­sen til en af de dan­ske­re, der bli­ver hår­dest ramt af en stor­kon­flikt.

Fra lo­ck­ou­tens før­ste dag aen­drer An­ne Ni­el­sens liv sig al­le­re­de fra mor­genstun­den. 32.000 pa­e­da­go­ger og 35.000 la­e­re­re er lo­ck­ou­tet, og al­le dag­in­sti­tu­tio­ner og folkeskoler er der­for luk­ket. Det be­ty­der, at bå­de An­ne Ni­el­sens fe­måri­ge dat­ter og 14-åri­ge søn skal bli­ve hjem­me.

Hun af­ta­ler med sin mand, at han pas­ser bør­ne­ne, mens hun ta­ger på ar­bej­de.

Vej­en der­til bli­ver dog en kamp for An­ne Ni­el­sen. Som føl­ge af lo­ck­ou­ten er tog­drif­ten indstil­let, og hun bli­ver nødt til at ta­ge bi­len. Mens An­ne Ni­el­sen sid­der i mor­gen­tra­fik­ken, be­gyn­der hun at gla­e­de sig til at kom­me til scan­ning med sit knae se­ne­re på da­gen. Hun må nem­lig ik­ke cyk­le, før hun ved, hvad der er galt med kna­e­et.

Men tan­ker­ne om scan­nin­gen bli­ver kortva­ri­ge. I hen­des e-Boks tik­ker en e-mail ind fra Her­lev-Gen­tof­te ho­spi­tal, som forta­el­ler hen­de, at hen­des kna­e­un­der­sø­gel­se er ble­vet ud­sat på ube­stemt tid, li­ge­som en ra­ek­ke an­dre ik­ke-aku­t­te be­hand­lin­ger på Re­gion Ho­vedsta­dens ho­spi­ta­ler. An­ne Ni­el­sen ta­en­ker til­ba­ge på ma­ra­ton­strej­ker­ne i 2008, hvor over 370.000 pa­tient­be­hand­lin­ger blev ud­sat, og hå­ber at det ik­ke vil en­de så­dan igen.

Da An­ne Ni­el­sen kom­mer ind til by­en, be­gyn­der jag­ten på en par­ke­rings­plads. Det bli­ver en fru­stre­ren­de op­le­vel­se, idet en ra­ek­ke bi­ler hol­der ulov­ligt par­ke­ret, da man­ge ty­de­lig­vis ik­ke er ban­ge for at få bø­der, når nu Pvag­ter­ne er lo­ck­ou­tet.

Alt­om­fat­ten­de aen­drin­ger af hver­da­gen

Mor­ge­nens mod­gang får An­ne Ni­el­sen til at drøm­me sig va­ek fra lo­ck­out-ram­te Dan­mark, og hun fin­der op­mun­tring i, at fa­mi­li­en skal til Sy­di­ta­li­en ugen ef­ter. Da Ka­strup Luft­havn er pri­va­te­jet, er der vel ik­ke no­get, der kan for­hin­dre fa­mi­li­en i at kom­me af sted, ta­en­ker An­ne Ni­el­sen. Det skul­le da li­ge va­e­re, for­di hen­des nye pas ik­ke kom­mer ind ad dø­ren i lø­bet af ugen, som hun el­lers er ble­vet for­talt.

An­ne Ni­el­sen rin­ger til Bor­ger­ser­vi­ce for at for­sik­re sig om, at pas­set er på vej. Men hen­des opkald bli­ver mødt af en te­le­fonsva­rer, der for­kla­rer, at en ra­ek­ke af de ser­vi­ce­til­bud, Bor­ger­ser­vi­ce va­re­ta­ger, er ramt af lo­ck­out og der­for ik­ke er til­ga­en­ge­li­ge. Det ga­el­der blandt an­det ud­ste­del­se af pas og kø­re­kort.

»Ar­ri­ve­derci Ita­lia,« si­ger hun til sig selv og suk­ker dybt.

Hun for­sø­ger i lø­bet af da­gen at op­mun­tre sig selv med, at der nu vil va­e­re bed­re tid til at plan­la­eg­ge søn­nens kon­fir­ma­tion.

Men in­tet er, som det ple­jer i An­ne Ni­el­sens nye hver­dag. Da hun kom­mer hjem, forta­el­ler søn­nen, at kon­fir­ma­tions­un­der­vis­nin­gen er ble­vet af­lyst, for­di pra­e­sten er lo­ck­ou­tet. Søn­nen er gra­e­de­fa­er­dig, for­di hans far vil ud­sa­et­te kon­fir­ma­tions­fe­sten, så de ik­ke ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le for le­je af lo­ka­let to gan­ge.

An­ne Ni­el­sen for­sø­ger at trø­ste søn­nen, men bli­ver af­brudt af et opkald fra sin mor, der er helt ude af den. Mo­de­ren forta­el­ler, at An­ne Ni­el­sen bed­ste­mors be­gra­vel­se er ble­vet ud­sat på ube­stemt tid på grund af lo­ck­ou­ten.

»Skal hun så ba­re lig­ge i ki­sten og ven­te,« spør­ger moren hul­ken­de i te­le­fo­nen.

An­ne Ni­el­sens mor er og­så uro­lig, for­di hun fryg­ter, at An­nes fars kra­eft­kon­trol vil bli­ve ud­sat, da Re­gion Ho­ved­sta­den ik­ke kan ga­ran­te­re, at de har res­sour­cer til at gen­nem­fø­re kon­trol­len på det af­tal­te tids­punkt.

Da An­ne Ni­el­sen om­si­der kan sa­et­te sig til­ret­te og se TV-avis om af­te­nen, er der hel­ler ik­ke me­get op­mun­tring at hen­te. I før­ste indslag forta­el­ler en bi­list, at han »al­tid, al­tid« vil kø­re for hur­tigt på ve­je­ne nu, når lo­ck­ou­ten for­hin­drer po­li­ti­et i at ud­fø­re en ra­ek­ke ha­stig­heds­kon­trol­ler. Det be­kym­rer ik­ke bi­li­sten, at og­så kø­re­prø­ver bli­ver ud­sat af po­li­ti­et.

Til gen­ga­eld er den hur­tig­kø­ren­de bor­ger en smu­le for­ar­get over, at der vil bli­ve skå­ret i gra­en­se­kon­trol­len, og at en ra­ek­ke rets­sa­ger vil bli­ve ud­skudt.

An­ne Ni­el­sen sluk­ker fjern­sy­net. Ta­enk at en lo­ck­out aen­drer så me­get.

An­sat­te i dag­in­sti­tu­tio­ner ud­gør kun en min­dre del af de of­fent­ligt an­sat­te, der ri­si­ke­rer at bli­ve lo­ck­ou­tet. Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.