Un­ge er fri­ske på det nye, ba­re det ik­ke er ula­ek­kert

Den un­ge ge­ne­ra­tion, de så­kald­te »mil­len­ni­als«, er ved at tra­e­de i ka­rak­ter som for­bru­ge­re. Bå­de in­du­stri og de­tail­han­del er da og­så sa­er­de­les lyd­hø­re.

Berlingske Tidende - - NEWS - Af Lars Ro­sen­k­vist lrk@ber­ling­s­ke.dk

Da­gens un­ge er ble­vet be­skyldt for mang­len­de iro­ni og ro­bust­hed, men sam­ti­dig stu­de­ret og mis­undt som den før­ste ge­ne­ra­tion, der er vok­set op med de di­gi­ta­le me­di­er fra barns­ben. Ge­ne­ra­tions­for­ske­re som Wil­li­am Strauss og Neil Howe har sat ord som »be­skyt­te­de« og »kon­ven­tio­nel­le« på dis­se så­kald­te mil­le­ni­als, men og­så an­er­kendt dem som ful­de af selv­til­lid og vir­ke­lyst.

Den bri­ti­ske su­per­mar­kedska­e­de Sains­bury’s har så­le­des ha­ef­tet sig ved, at de un­ge er me­get in­ter­es­se­re­de i at af­prø­ve nye for­mer for fø­de­va­rer, men sam­ti­dig tem­me­lig sar­te, når de selv skal ta­ge fat.

»En del kun­der – isa­er de yn­gre – er fak­tisk ban­ge for at rø­re ved råt kød,« si­ger ka­e­dens pro­duk­t­chef for kød, fjer­krae og fisk, Kat­he­ri­ne Hall, til The Sun­day Ti­mes.

Des­in­fi­ce­re­de kyl­lin­gen

Hun forta­el­ler, hvor­dan en ung kun­de li­ge­frem in­drøm­me­de at sprøjte sin kyl­ling med et des­in­fi­ce­rings­mid­del, før hun tog den ud af pla­stik­pak­nin­gen og til­be­red­te den: »Man­ge un­ge men­ne­sker spi­ser ude på re­stau­ran­ter og ca­fe­er, og de til­be­re­der ik­ke så me­get mad hjem­me hos sig selv la­en­ge­re. Hvis de ik­ke er vant til det, kan de let kom­me til at ta­en­ke: »AEv, jeg vil­le me­get hel­le­re ha­ve, at en an­den gjor­de det her for mig.«

Og her tra­e­der ka­pi­ta­lis­men i ka­rak­ter. For dens kar­di­nal­dyd er jo at op­fyl­de et hvil­ket som helst be­hov og helst gø­re det, mens be­ho­vet end­nu kun er som en svag hvi­sken.

Sains­bury’s ser det iføl­ge Kat­he­ri­ne Hall som »foru­ro­li­gen­de«, at man­ge for­bru­ge­re er så frem­med­gjor­te over for de­res fø­de­va­rer, at de har den slags re­ser­va­tio­ner.

»Men vi er klar over, at det er en vok­sen­de ten­dens, og en mas­se da­ta vi­ser, at folk op­rig­tigt na­e­rer be­kym­rin­ger over at hånd­te­re råt kød,« si­ger hun.

»Rip and tip«

Der­for in­tro­du­ce­rer ka­e­den nu en ny ty­pe »rip and tip« pla­stikind­pak­ning, som gør det mu­ligt at ha­el­de kø­det di­rek­te ud på pan­den el­ler i det ovn­fa­ste fad. Der er ta­le om for­seg­le­de pla­stikpo­ser, som kan stå af sig selv – i bran­chen kal­det »doy­pa­cks« ef­ter op­fin­de­ren Lou­is Doy­en.

Sains­bury’s nye pro­dukt kom­mer på hyl­der­ne fra 3. maj, og der bli­ver ta­le om små pak­nin­ger til to pund styk­ket. For det er en an­den ten­dens, som Ber­lilng­skes korrespondent i Stor­bri­tan­ni­en, Poul Høi, tid­li­ge­re har be­skre­vet i den­ne avis: »De un­ge spi­ser ik­ke la­en­ge­re nød­ven­dig­vis tre må­l­ti­der om da­gen. En sna­ck hér, et mel­lem­må­l­tid ved com­pu­te­ren dér og en fa­er­dig ret til­be­redt af no­get øko­lo­gisk, na­tur­ligt og fedt­frit, når bøl­ger­ne går højt.«

Men alt­så helst uden at skul­le rø­re ved stad­set.

»Doy­pa­cks« er ide­el­le, hvis man vil und­gå at rø­re ved ind­hol­det. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.