Vig­ti­ge tids­punk­ter

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Kl. 14 i dag be­gyn­der de sid­ste for­hand­lin­ger, som for­ligs­man­den har ind­kaldt til. Det bli­ver på det kom­mu­na­le om­rå­de. I af­ten – kl. 23.59 – er det sid­ste frist for at lan­de en af­ta­le om overenskom­ster for de 745.000 of­fent­ligt an­sat­te. Hvis ik­ke par­ter­ne er nå­et til enig­hed in­den i af­ten, vil strej­ken tra­e­de i kraft 22. april. Lo­ck­ou­ten tra­e­der i kraft 28. april. For­ligs­mand Met­te Chri­sten­sen kan ud­sky­de kon­flik­ten i yder­li­ge­re 14 da­ge, hvis hun me­ner, at der er mu­lig­hed for at nå til enig­hed. De an­sat­te vars­le­de først, at knap 100.000 vil­le strej­ke fra 4. april, med­min­dre der blev ind­gå­et en af­ta­le. Ar­bejds­gi­ver­ne sva­re­de, at i det til­fa­el­de vil­le 440.000 an­sat­te bli­ve lo­ck­ou­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.