Vil lav­t­løn­ne­de sosu’er ka­em­pe for aka­de­mi­ker­nes spi­se­pau­se?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - BENT WINTHER

Som ti­mer­ne na­er­mer sig da­gens de­ad­li­ne for de of­fent­li­ge overenskom­ster, sti­ger pres­set på isa­er de to top­for­hand­le­re Lars Qvist­gaard fra Aka­de­mi­ker­nes Cen­tral­or­ga­ni­sa­tion og la­e­rer­nes An­ders Bon­do Chri­sten­sen for at bø­je af.

Det er de to, der pro­fi­te­rer mest ved den hi­sto­risk set us­a­ed­van­li­ge mu­ske­te­red, som har sat sit sta­er­ke pra­eg på overenskomst­for­hand­lin­ger­ne 2018.

Aka­de­mi­ker­ne, for­di det er dem, der for al­vor fryg­ter at mi­ste den be­tal­te spi­se­pau­se og der­for kra­e­ver hånd­fa­ste ga­ran­ti­er skre­vet ind i en af­ta­le. La­e­rer­ne, for­di de står fast på at få en kvar­tals­norm i de­res af­ta­le om ar­bejds­tid frem for en årsnorm, som de hidtil har haft. Nor­men er det, der be­stem­mer, in­den for hvil­ken tids­ram­me ar­bejds­ti­den skal gå op.

Når pres­set sti­ger, og mu­ske­te­re­den for al­vor skal stå sin prø­ve, er det, for­di man rundt om­kring i de an­dre fag­grup­per helt frem­me ved mål­stre­gen skal ta­ge stil­ling til, om man vil ka­ste si­ne med­lem­mer og lan­det ud i en om­fat­ten­de kon­flikt på grund af nog­le sta­er­ke sa­er­krav for aka­de­mi­ke­re og la­e­re­re.

Med an­dre ord: Skal Den­nis Kri­sten­sens lav­t­løn­ne­de so­ci­al- og sund­heds­hja­el­pe­re, der står til en pa­en løn­stig­ning, gå ud i en dyr kon­flikt på grund af et sa­er­ligt krav til ar­bejds­ti­den fra de hø­jest­løn­ne­de af de sto­re grup­per i kom­mu­ner­ne – fol­ke­sko­lela­e­rer­ne?

Og skal HKe­re, sy­geple­jer­sker og pa­e­da­go­ger gå i kon­flikt, for­di højtud­dan­ne­de aka­de­mi­ker­ne vil ha­ve sik­ret sig de­res be­tal­te frokost­pau­se med syv­tom­mer­søm?

Det er det, man nog­le ste­der over­ve­jer li­ge nu. Hvor langt kan mu­ske­te­re­den stra­ek­kes? Og det er det, ar­bejds­gi­ver­ne har de­res op­ma­er­k­som­hed fa­e­stet ved. Hvor­når bry­der sam­men­hol­det?

Iwe­e­ken­den åb­ne­de for­mand for So­ci­al­pa­e­da­go­ger­ne Ben­ny An­der­sen dis­kus­sio­nen med at si­ge: »Vi er tre for­hand­lings­om­rå­der. Hvis der er ar­bejds­gi­ver­om­rå­der, der ik­ke vil la­ve en af­ta­le, men an­dre, der ger­ne vil, og som op­fyl­der vo­res krav, sy­nes jeg, at vi er for­plig­te­de over for vo­res med­lem­mer til at slå til.«

No­get til­sva­ren­de åb­ne­de for­mand for FOA Den­nis Kri­sten­sen med fre­dag, hvor han ra­se­de over kom­mu­ner­ne. »Der er in­gen grund til at ofre si­ne spa­re­pen­ge på kom­mu­ner­ne. De er en for­hand­lings­ma­es­sig ka­ta­stro­fe,« sag­de han til Avi­sen.dk.

Un­der de 21 ti­mer lan­ge for­hand­lin­ger nat­ten til man­dag brug­te de kom­mu­na­le par­ter det me­ste af ti­den på at kna­ek­ke nød­den om den be­tal­te spi­se­pau­se. Selv om det er en pro­blem­stil­ling, som – er de fle­ste eni­ge om – er mest re­le­vant på det stats­li­ge om­rå­de, var det ta­et på, at man nå­e­de et gen­nem­brud, al­le kun­ne nik­ke til.

Un­der nat­tens for­hand­lin­ger nå­e­de man frem til juri­di­ske for­mu­le­rin­ger, som slår fast, bå­de at den be­tal­te pause er der som kuty­me, og at det bli­ver den ved med at va­e­re, så langt øjet ra­ek­ker. Sam­ti­dig blev den be­tal­te pause ef­ter krav fra ar­bejds­gi­ver­ne ik­ke for­mu­le­ret som en ret­tig­hed.

Ar­bejds­gi­ver­nes ho­ved­syns­punkt er, at ret­tig­he­der, som man får i en ny ove­renskomst, skal man af prin­cip »be­ta­le« for. Så­dan er spil­let – gi­ve and ta­ke. Og fak­tisk har fle­re grup­per af HKe­re i kom­mu­ner­ne skre­vet den be­tal­te spi­se­pau­se ind i de­res ove­renskomst som en de­ci­de­ret ret­tig­hed, hvil­ket de har for­hand­let sig til og for­ment­ligt be­talt for på an­dre om­rå­der. Skal an­dre så ba­re ha­ve den gra­tis?

Et an­det ar­gu­ment er, at det ik­ke er af­gjort, hvil­ken sta­tus spi­se­pau­sen har juri­disk. Kan den fjer­nes med et pen­ne­strøg? El­ler er der vun­det ha­evd på et go­de, som kan da­te­re sig til­ba­ge til 1920er­ne. Løn­mod­ta­ger­ne har af­vist at ud­sky­de spørgs­må­let og la­de en fag­lig vold­gift af­kla­re sa­gen. Det er nu, den skal sik­res, el­lers sker det al­drig, me­ner man. Mens det over­ord­ne­de spørgs­mål om løn na­e­sten er i hus, er det, der trods me­get for­skel­li­ge in­ter­es­ser hol­der sam­men på mu­ske­te­re­den, først og frem­mest en fa­el­les mi­stro til, hvad der kom­mer til at ske i frem­ti­den.

Ale­ne det at åb­ne for dis­kus­sio­nen om den be­tal­te pause, som Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen har gjort over for aka­de­mi­ker­ne, be­ty­der, at ar­bejds­gi­ver­ne bredt set pønser på at fjer­ne den for al­le – og­så for dem, der spi­ser de med­brag­te klem­mer i kit­tel­lom­men på vej­en fra én af­de­ling til en an­den på ho­spi­ta­let.

Der­for er kra­vet, at der nu kom­mer hånd­fa­ste ga­ran­ti­er på bor­det og ik­ke kun løf­ter om, at det al­drig kom­mer til at ske.

Og når kom­mu­ner­ne ik­ke vil gi­ve la­e­rer­ne en kvar­tals­norm, er det, for­di stat, kom­mu­ner og re­gio­ner i vir­ke­lig­he­den pønser på at ind­fø­re årsnor­mer på al­le om­rå­der i den of­fent­li­ge sek­tor. Det er i hvert fald det, som Dan­marks La­e­rer­for­e­ning og an­dre for­sø­ger at ud­bre­de. I mod­sa­et­ning til den be­tal­te spi­se­pau­se, som må­ske, må­ske ik­ke, kan ind­dra­ges ad­mi­ni­stra­tivt, vil spørgs­må­let om nor­mer for ar­bejds­ti­den dog va­e­re no­get, som skal for­hand­les i for­bin­del­se med for­ny­el­sen af en ove­renskomst.

Ind­til vi­de­re hol­der mu­ske­te­re­den. På al­le tre punk­ter har 750.000 løn­mod­ta­ge­re blan­det blod på, at de to kna­ster og spørgs­må­let om løn­stig­nin­ger skal lø­ses sam­ti­dig. »Én løs­ning for al­le«. Men hvad sker der, hvis kon­flik­ten bry­der ud?

Man­ge har for­ud­set, at den bli­ver kortva­rig, og at re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get re­la­tivt hur­tigt vil gri­be ind. Men det er langt­fra sik­kert. Dels vil det va­e­re sva­ert at fin­de frem til ind­hol­det af et ind­greb. Hvor skal snit­tet la­eg­ges? Og dels vil det va­e­re po­li­tisk føl­somt og sva­ert for re­ge­rin­gen at fin­de et fler­tal for et ind­greb med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti.

Så hvis nød­be­red­ska­ber­ne i sund­heds­va­e­se­net fun­ge­rer, og man kan ind­ret­te sig tå­le­ligt in­den for de om­rå­der, der er mest øm­tå­le­li­ge, vil Lars Løk­ke Ras­mus­sen va­e­re fri­stet til at la­de kon­flik­ten kø­re til det ab­so­lut yder­ste for at pres­se par­ter­ne til­ba­ge til for­hand­lings­bor­det.

Det er, når sosu’er­ne og HKer­ne skal til at op­ta­ge lån for at kla­re da­gen og vej­en, og når de kan se frem til i fle­re år at skul­le be­ta­le ek­stra strej­ke­kon­tin­gent, at mu­ske­te­re­den for al­vor skal stå sin prø­ve.

Bent Winther er Ber­ling­s­kes sam­funds­re­dak­tør Ved re­dak­tio­nens slut­ning blev der sta­dig for­hand­let i For­ligsin­sti­tu­tio­nen. La­es og­så le­de­ren på bag­si­den.

Et an­det ar­gu­ment er, at det ik­ke er af­gjort, hvil­ken sta­tus spi­se­pau­sen har juri­disk. Kan den fjer­nes med et pen­ne­strøg?

Mu­ske­te­re­den skal for al­vor stå sin prø­ve, når strej­ke­kas­sen er tømt. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.