Er Rusland »det nye Iran«?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - SI­MON KRUSE

En­gang blev nye sank­tio­ner mødt med ka­ek trod­sig­hed i Rusland.

»Vo­res mis­si­ler ler ad je­res sank­tio­ner,« lød det på en po­pu­la­er t-shirt i 2014, da Eu­ro­pa og USA i kølvan­det på Ukrai­ne­kri­sen ind­før­te et in­drej­se­for­bud for en ra­ek­ke nøg­le­per­so­ner i Pu­tins re­ge­ring.

I dag er der in­gen, der gri­ner la­en­ge­re. De se­ne­ste ame­ri­kan­ske sank­tio­ner har ramt dér, hvor det be­gyn­der at gø­re rig­tigt ondt på den rus­si­ske øko­no­mi.

I går vars­le­de den ame­ri­kan­ske re­ge­ring nye ind­greb mod rus­si­ske ban­ker og virksomheder in­den for vå­be­nin­du­stri­en. For­må­let er at straf­fe Kreml for lan­dets po­li­ti­ske og mi­li­ta­e­re støt­te til sy­ri­ske re­ge­rings­tyr­ker, der an­kla­ges for nye an­greb med gift­gas i ci­vi­le om­rå­der. I we­e­ken­den ud­før­te USA sam­men med Frank­rig og Stor­bri­tan­ni­en nå­lestiks­an­greb mod sy­ri­ske an­la­eg til frem­stil­ling af ke­mi­ske vå­ben.

De nye sank­tio­ner kom­mer kort ef­ter sid­ste uges ind­greb mod rus­si­ske for­ret­nings­folk og sto­re virksomheder. I går fort­sat­te de rus­si­ske ak­tie­kur­ser de­res ugelan­ge rut­sje­tur, og den rus­si­ske ru­bel blev igen re­vet med i fal­det.

Men det er kun de ind­le­den­de symp­to­mer, ad­va­rer rus­si­ske ana­ly­ti­ke­re. Med en ny ru­belkri­se lu­rer sti­gen­de pri­ser på alt fra fladska­er­me til frugt og fe­ri­e­rej­ser. De rus­si­ske bu­tik­ker har al­le­re­de måt­tet ret­te på pris­skil­tet for tu­sind­vis af im­por­te­re­de va­rer. Den rus­si­ske re­ge­ring fryg­ter nu for al­vor, at den sti­gen­de iso­la­tion kan ko­ste ar­bejds­plad­ser og vel­fa­erd.

Et af de mest mar­kan­te mål for sid­ste uges ame­ri­kan­ske sank­tio­ner er rig­man­den Oleg De­ri­pa­skas in­ter­na­tio­na­le for­ret­nings­im­pe­ri­um, der om­fat­ter hund­redt­u­sind­vis af an­sat­te i mi­ne- og bi­lin­du­stri­en.

Det er in­gen over­ra­skel­se, at folk som De­ri­pa­ska var kan­di­dat til li­sten. Han har bånd til fle­re per­so­ner, der ind­går i den spra­eng­far­li­ge un­der­sø­gel­se af uden­land­sk ind­blan­ding i det ame­ri­kan­ske valg. Men at hans enor­me for­ret­ning og­så ram­mes så hårdt, er kom­met bag på man­ge.

De se­ne­ste sank­tio­ner luk­ker i prak­sis det vig­ti­ge ame­ri­kan­ske mar­ked for ver­dens stør­ste alu­mi­ni­ums­pro­du­cent og an­dre rus­si­ske virksomheder. Den ame­ri­kan­ske sank­tions­lov åb­ner og­så for, at in­ter­na­tio­na­le ban­ker, der gør for­ret­nin­ger med de sank­tions­ram­te, kan kom­me til at ma­er­ke kon­se­kven­ser i USA.

Sank­tio­ner­ne ram­mer og­så pra­esi­dent Pu­tins fa­mi­lie. Iføl­ge ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der og rus­si­ske me­di­er dan­ner for­ret­nings­man­den Ki­rill Sja­ma­lov par med Pu­tins dat­ter.

Men blandt de 22 per­so­ner og 12 virksomheder er og­så er­hvervs­folk, der nor­malt ik­ke ses som na­ert­stå­en­de til Pu­tin-sty­ret. Det ga­el­der blandt an­dre tech-in­ve­sto­ren Vik­tor Vek­sel­berg, der bor i Schweiz, og som delt­og i Do­nald Trumps eds­af­la­eg­gel­se som pra­esi­dent.

Der­med skru­er USA kraf­tigt op for det øko­no­mi­ske pres på Moskva. Mens tid­li­ge­re eu­ro­pa­ei­ske og ame­ri­kan­ske sank­tio­ner helt over­ve­jen­de var ret­tet mod per­so­ner, der hav­de haft en rol­le i Ruslands mi­li­ta­e­re ope­ra­tion i na­bo­lan­det Ukrai­ne, så gør den nye det klart, at in­gen rus­si­ske for­ret­nings­folk kan vi­de sig sik­re.

Der­for vil in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer og ban­ker i sti­gen­de grad grad stemp­le rus­si­ske virksomheder som »gif­ti­ge ak­ti­ver«. Og pres­set kan vok­se yder­li­ge­re. I en ra­ek­ke eu­ro­pa­ei­ske lan­de over­ve­jes og­så nye sank­tio­ner i form af en så­kaldt Mag­nitski­j­lov, der kan straf­fe an­svar­li­ge for pen­ge­hvid­vask og kor­rup­tion.

Den rus­si­ske re­ak­tion har va­e­ret ra­sen­de, men og­så rå­d­vild. Den re­la­tivt lil­le rus­si­ske øko­no­mi er langt me­re af­ha­en­gig af USAs end omvendt. Kremls trus­ler om at slå igen mod ame­ri­kan­ske virksomheder ri­si­ke­rer først og frem­mest at sen­de end­nu en reg­ning vi­de­re til rus­si­ske for­bru­ge­re.

Men selv­om sank­tio­ner­ne ram­mer hårdt, kan de pa­ra­doksalt nok og­så hja­el­pe Pu­tin på en an­den front. Kreml har la­en­ge for­søgt at tvin­ge lan­dets rig­ma­end til at hen­te de­res for­mu­er hjem til Rusland. Dels for at gø­re lan­det min­dre af­ha­en­gigt af Ve­sten. Dels for at gø­re oligar­ker­ne me­re af­ha­en­gi­ge af magt­ha­ver­ne i Kreml.

Sank­tio­ner­ne kan og­så ki­ck­star­te en stats­lig over­ta­gel­se af oligar­ker­nes ak­ti­ver, skri­ver er­hvervsa­vi­sen Vedo­mosti i en le­der. Un­der Pu­tins 18 år lan­ge sty­re er sta­tens an­del af øko­no­mi­en al­le­re­de vok­set fra 35 pro­cent til mel­lem 50 og 70, iføl­ge for­skel­li­ge op­gø­rel­ser.

De sor­te ud­sig­ter har imid­ler­tid skabt uro langt ind i Kreml. Den man­ge­åri­ge Pu­tin-rå­d­gi­ver Vla­dislav Surkov er­kla­e­re­de for­le­den Ruslands »epi­ske rej­se« for at in­te­gre­re sig i Ve­sten for op­gi­vet. Nu ven­ter i ste­det nye kri­ge og »100 års ge­opo­li­tisk en­som­hed« for Rusland, fast­slår Vla­dislav Surkov, der ses som en af ar­ki­tek­ter­ne bag Ruslands mi­li­ta­ero­pe­ra­tion i Ukrai­ne.

En an­den frem­tra­e­den­de rus­sisk kom­men­ta­tor, De­nis Soko­lov, ud­na­ev­ner Rusland til »det nye Iran«, et land, der i år­ti­er har ka­em­pet med in­ter­na­tio­nal iso­la­tion.

På den ene si­de la­eg­ger sank­tio­ner­ne pres på Kreml for at re­pa­re­re for­hol­det til Ve­sten, skrev han i den li­be­ra­le net­a­vis Re­pu­blic.ru. På den an­den si­de ri­si­ke­rer vok­sen­de økonomisk iso­la­tion at sva­ek­ke den fløj i den rus­si­ske eli­te, der pri­o­ri­te­rer øko­no­mi over uden­rigs­po­li­ti­ske even­tyr.

»Hvis vo­res top­che­fer tid­li­ge­re rej­ste til Lon­don el­ler Chi­ca­go for at få en ma­na­ge­ment-ud­dan­nel­se, så kan de nu pas­sen­de rej­se til Te­he­ran,« skri­ver De­nis Soko­lov.

Si­mon Kruse er Ber­ling­s­kes korrespondent i Rusland

Den rus­si­ske pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin (th.), gi­ver hånd til den iran­ske pra­esi­dent Has­san Rouha­ni un­der de­res mø­de i Tyr­ki­et tid­li­ge­re på må­ne­den. Ana­ly­ti­ke­re kal­der Rusland det nye Iran, da rus­ser­ne nu sy­nes at skul­le ka­em­pe med in­ter­na­tio­nal...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.