Ny sa­ed­bank vars­ler priskrig på do­nor­sa­ed

Fir­ma­er til­by­der at le­ve­re bil­li­ge­re sa­ed til de of­fent­li­ge kli­nik­ker. Det kan i sid­ste en­de be­ty­de, at fle­re kan få den ty­pe be­hand­ling, de øn­sker sig.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ag­ne­te Sol­vej Chri­sti­an­sen agch@ber­ling­s­ke.dk

Fle­re barn­lø­se kvin­der kan få de­res øn­ske­barn med hja­elp fra en do­nor, der er pa­rat til at kom­me med fle­re op­lys­nin­ger om sig selv, og som i sid­ste en­de er pa­rat til at mø­des med bar­net. Sam­ti­dig kan de of­fent­li­ge fer­ti­li­tets­kli­nik­kers pres­se­de øko­no­mi let­tes. Det er per­spek­ti­ver­ne, ef­ter at fle­re pri­va­te sa­ed­le­ve­ran­dø­rer mel­der ud, at fer­ti­li­tets­kli­nik­ker­ne kan sik­res en va­e­sent­ligt bil­li­ge­re ad­gang til sa­ed­do­no­rer, end til­fa­el­det er i dag.

»Vi vil ger­ne gø­re op med de him­mel­hø­je pri­ser på do­nor­sa­ed,« si­ger Liza Di­ers, der er jor­de­mo­der og i ti år har haft sin egen fer­ti­li­tets­kli­nik.

Sam­men med sin kol­le­ga Anet­te Sel­l­mer har hun der­for åb­net en sa­ed­bank, der kan le­ve­re va­e­sent­ligt bil­li­ge­re do­nor­sa­ed til lan­dets fer­ti­li­tets­kli­nik­ker.

I Dansk Fer­ti­li­tets­sel­skab hil­ser man den nye sa­ed­bank og de nye mu­lig­he­der vel­kom­men.

»Kon­kur­ren­ce er jo al­tid godt, og den nye sa­ed­bank kan fø­re til, at de an­dre sa­ed­ban­kers pri­ser bli­ver truk­ket i sam­me ret­ning. Det kan be­ty­de, at vi kan be­hand­le end­nu fle­re,« si­ger Elisa­beth Carl­sen, for­mand for Dansk Fer­ti­li­tets­sel­skab.

Ny kon­kur­rent

Når en of­fent­lig fer­ti­li­tets­kli­nik ind­kø­ber sa­ed til at be­frug­te en kvin­de, der øn­sker en ik­ke-ano­nym do­nor, be­ta­ler de 4.388 kr., hvis de får le­ve­ret sa­e­den fra Eu­ro­pe­an Sperm Bank. Hvis den of­fent­li­ge fer­ti­li­tets­kli­nik kø­ber sa­ed fra den nye sa­ed­bank, Sel­l­merDi­ers Sa­ed­bank, er pri­sen 3.710 kr for et sam­men­lig­ne­ligt pro­dukt.

Stif­ter­ne af sa­ed­ban­ken har selv i over ti år ar­bej­det med at hja­el­pe kvin­der med at bli­ve gravi­de, og det var fru­stra­tio­nen over sa­ed­pri­ser på him­mel­flugt, der fik dem til at etab­le­re de­res egen sa­ed­bank.

»Vi hav­de ef­ter­hån­den me­get sva­ert ved at se vo­res kun­der i øj­ne­ne, når vi pra­e­sen­te­re­de dem for pri­ser­ne på do­nor­sa­ed,« forta­el­ler Liza Di­ers.

Sid­ste år blev der født ca. 650 dan­ske børn ef­ter in­se­mi­na­tion med do­nor­sa­ed. I ho­ved­par­ten af til­fa­el­de­ne har mødre­ne fra­valgt ano­nym do­na­tion, hvor de ale­ne kan få sa­ed­do­norens øjen­far­ve, høj­de, va­egt og et­ni­ske bag­grund op­lyst.

I Re­gion Ho­ved­sta­den har de of­fent­li­ge kli­nik­ker på bl.a. Rigs­ho­spi­ta­let og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal ori­en­te­ret po­li­ti­ker­ne om, at der er et sti­gen­de an­tal en­li­ge kvin­der, som øn­sker fer­ti­li­tets­be­hand­ling med do­nor­sa­ed, og at de fle­ste pa­tien­ter ef­ter­spør­ger ik­ke-ano­nym do­nor­sa­ed, som er mar­kant dy­re­re end »ano­nym do­nor­sa­ed«.

Øko­no­mi­en hos de of­fent­li­ge fer­ti­li­tets­kli­nik­ker, som kø­ber do­nor­sa­e­den fra de pri­va­te sa­ed­ban­ker, pres­ses der­for, når ud­gif­ten til de ik­ke-ano­ny­me do­no­rer sti­ger.

»Der­for kan øko­no­mi­en ud­gø­re en be­gra­ens­ning for, hvor man­ge be­hand­lin­ger med ik­ke­a­no­nym do­nor der kan til­by­des,« hed­der det i ori­en­te­rin­gen fra kli­nik­ker­ne.

Sa­e­dind­køb sen­des ik­ke i ud­bud

Der fin­des in­gen op­gø­rel­se over, hvor lan­dets of­fent­li­ge fer­ti­li­tets­kli­nik­ker kø­ber de­res sa­ed, og hvad de be­ta­ler for den. I sa­ed­ban­ken Cry­os un­drer man sig over, at de of­fent­li­ge fer­ti­li­tets­kli­nik­ker ik­ke sen­der de­res køb af do­nor­sa­ed i ud­bud. »Rigs­ho­spi­ta­let har valgt én le­ve­ran­dør af do­nor­sa­ed. Det vil si­ge, at Cry­os el­ler an­dre sa­ed­ban­ker slet ik­ke har mu­lig­hed for at by­de ind med et bil­li­ge­re al­ter­na­tiv, hvor­med Rigs­ho­spi­ta­let po­ten­ti­elt vil­le kun­ne hja­el­pe fle­re pa­tien­ter in­den for sam­me bud­get og få me­re ud af skat­tey­der­nes penge,« si­ger Pe­ter Re­es­lev, di­rek­tør i Cry­os. Det er ik­ke kun i te­o­ri­en, at den pres­se­de øko­no­mi på de of­fent­li­ge fer­ti­li­tets­kli­nik­ker ud­gør en be­gra­ens­ning i, hvor man­ge be­hand­lin­ger med ik­ke-ano­nym do­nor, der kan til­by­des. Fle­re kvin­der har al­le­re­de op­le­vet at få af­vist de­res øn­ske om at bli­ve gravi­de med en do­nor, som de­res barn kan kon­tak­te, når det bli­ver 18 år. Det har få­et Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i Re­gion Ho­ved­sta­den til at stil­le et bud­get­for­slag, hvor de fo­re­slår at til­fø­re 300.000 kr. til om­rå­det. Pen­ge­ne skal sik­re, at al­le kvin­der, som øn­sker det, kan bli­ve be­frug­tet med sa­ed fra en ik­ke-ano­nym do­nor. »Vi er vil­li­ge til at til­fø­je res­sour­cer til om­rå­det, men vi rut­ter selv­føl­ge­lig ik­ke med sund­heds­kro­ner­ne, så hvis vi kan sik­re be­hand­lin­gen ved, at vi skif­ter le­ve­ran­dør, el­ler hvis det er et lidt min­dre be­løb, man skal bru­ge på det, så er det jo rig­tigt fint,« si­ger Kar­sten Skaw­bo-Jen­sen, re­gions­rå­ds­med­lem for de Kon­ser­va­ti­ve i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Den nye sa­ed­bank kan fø­re til, at de an­dre sa­ed­ban­kers pri­ser bli­ver truk­ket i sam­me ret­ning. Liza Di­ers, jor­de­mo­der og me­din­de­ha­ver af sa­ed­bank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.