Bør­ne­nes strids­mand skam­mer sig over dag­in­sti­tu­tio­ner

70 i mor­gen. Fa­mi­lie­te­ra­pe­ut Jes­per Juul er be­kym­ret over til­stan­den i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. »Vi kom­mer til at be­ta­le en høj pris, når bør­ne­ne kom­mer i pu­ber­te­ten og be­gyn­der at slå fra sig,« si­ger han.

Berlingske Tidende - - NAVNE - Af Bo­dil Jes­sen boj@berl­in­ske.dk

Jes­per Juul har sva­e­re smer­ter som føl­ge af den neu­ro­lo­gi­ske syg­dom, der ram­te ham i 2012. Et egent­ligt in­ter­view er umu­ligt, og vi af­ta­ler, at jeg mai­ler spørgs­mål til ham, og at han sva­rer skrift­ligt. Ik­ke den op­ti­ma­le løs­ning for en jour­na­list, men da fa­mi­lie­te­ra­pe­ut Jes­per Juuls svar tik­ker ind i ind­bak­ken, står det klart, at der skal me­re end en in­va­li­de­ren­de syg­dom til at kna­eg­te bør­ne­nes strids­mand gen­nem fle­re år­ti­er.

Jes­per Juul, der fyl­der 70 år 18. april, har al­tid va­e­ret stolt af de dan­ske dag­in­sti­tu­tio­ner. Men i dag skam­mer han sig. Ik­ke på grund af pa­e­da­go­ger­nes ar­bej­de, men for­di nedska­e­rin­ger og dår­li­ge nor­me­rin­ger har med­ført re­gu­la­ert »om­sorgs­svigt« i nog­le dan­ske in­sti­tu­tio­ner.

»Jeg er ik­ke i tvivl om, at bå­de fora­el­dre og kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re me­get snart får en brat op­våg­ning, når det går op for dem, at de vold­som­me nedska­e­rin­ger på dag­in­sti­tu­tio­ner­ne be­ty­der, at vi kom­mer til at be­ta­le en høj pris, når bør­ne­ne kom­mer i pu­ber­te­ten og be­gyn­der at slå fra sig. Den se­ne­ste sta­ti­stik fra de bør­ne­p­sy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog. I ste­det for at se in­dad og ta­en­ke tva­er­fag­ligt bli­ver de voks­nes ne­der­lag gne­det af på bør­ne­ne i form af di­ag­no­ser som ADHD og Au­tis­me,« skri­ver Jes­per Juul.

Med ud­gi­vel­sen af »Dit kom­pe­ten­te barn« i 1995 op­nå­e­de Jes­per Juul sta­tus som he­le Dan­marks op­dra­gel­ses­guru og har si­den va­e­ret en af vo­res frem­me­ste de­bat­tø­rer om børns vil­kår. »Dit kom­pe­ten­te barn« ba­ne­de vej for et nyt syn på børn, hvor børns re­ak­tio­ner blev op­fat­tet som me­nings­ful­de, og au­to­ri­ta­er op­dra­gel­se blev er­stat­tet af en hø­je­re grad af li­ge­va­erd. Men bo­gen, der er ud­gi­vet i 18 lan­de, blev og­så mis­for­tol­ket i stor stil, og det fik Jes­per Juul til sid­ste år at ud­gi­ve »Fø­rerul­ve« om børns be­hov for voks­nes le­der­skab.

»Jeg ved fra man­ge til­ba­ge­mel­din­ger fra bå­de fora­el­dre og fag­folk, at en del fora­el­dre mis­for­står, hvad børns kom­pe­ten­cer egent­lig er. Man­ge tror, at det be­ty­der, at børn kan al­ting selv og ved al­ting. Men det har jeg al­drig sagt el­ler skre­vet,« skri­ver Jes­per Juul.

Det er ik­ke, for­di Jes­per Juul bil­der sig ind, at han selv har op­skrif­ten på det per­fek­te fora­el­dre­skab. Han be­teg­ner sig som »en fi­a­sko som far« i de før­ste to-tre år af sin nu voks­ne søns liv.

»Jeg be­gik den sam­me fejl som de fle­ste fa­ed­re i min ge­ne­ra­tion og var me­re gift med mit ar­bej­de end med mi­ne to ko­ner. Der­med blev ar­bej­det det, der ret­fa­er­dig­gjor­de min ek­si­stens,« for­kla­rer Jes­per Juul i dag.

Men det er og­så en af grun­de­ne til, at han - trods sin syg­dom - slet ik­ke kan stop­pe med at ar­bej­de.

Syg­dom­men, der har lam­met ham og bun­det ham til en kø­re­stol, be­tød og­så, at han in­tet kun­ne si­ge i fi­re år. En ope­ra­tion gav ham dog stem­men igen, og nu har Jes­per Juul ik­ke i sin­de at tie. Han har så­gar en ny bog i stø­be­ske­en. En bog om ti­dens en­si­di­ge va­egt på pra­e­sta­tio­ner.

Med ud­gi­vel­sen af »Dit kom­pe­ten­te barn« i 1995 op­nå­e­de Jes­per Juul sta­tus som he­le Dan­marks op­dra­gel­ses­guru og har si­den va­e­ret en af vo­res frem­me­ste de­bat­tø­rer om børns vil­kår. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.