Om ty­ve år er over en halv mil­li­on dan­ske­re over 80 år

Dan­mark står for­an sto­re be­folk­nings­ma­es­si­ge for­an­drin­ger, for­di de ae­l­dre le­ver la­en­ge­re. Sam­ti­dig øges pres­set på kom­mu­ner­ne. Fag­for­e­nin­gen FOA og eks­per­ter for­ud­ser, at der bli­ver stor man­gel på ple­je- og om­sorgs­per­so­na­le.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Bent Wint­her bewi@ber­ling­s­ke.dk

Dan­mark vil i de kom­men­de år un­der­gå sto­re be­folk­nings­ma­es­si­ge for­an­drin­ger. I ja­nu­ar i år var 1,1 mil­li­o­ner dan­ske­re fyldt 65 år – en stig­ning på 31 pro­cent på ba­re ti år. En ud­vik­ling, der af­spej­ler de sto­re fød­selsår­gan­ge i 1940er­ne, som nu går på pen­sion.

Der­til kom­mer, at de ae­l­dre i dag le­ver la­en­ge­re og er ra­ske­re i la­en­ge­re tid, hvil­ket be­ty­der, at an­tal­let af per­so­ner over 80 år her­hjem­me i 2040 vil va­e­re for­doblet til over en halv mil­li­on, vi­ser den se­ne­ste be­folk­nings­prog­no­se fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Ale­ne de kom­men­de fem år frem til 2023 vil an­tal­let af ae­l­dre over 80 år vok­se med 3,2 pro­cent om året – el­ler godt 50.000 per­so­ner – hvil­ket sva­rer til en mid­del­stor dansk provin­skom­mu­ne, frem­går det af et no­tat fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning.

»Det la­eg­ger et stort pres på kom­mu­ner­ne i for­hold til at lø­se vo­res op­ga­ver. Selv om de ae­l­dre hel­dig­vis og­så bli­ver ra­ske­re, be­gyn­der de at få brug for hja­elp fra kom­mu­nen, når de pas­se­rer de 80 år. Det er her og nu, at der bli­ver man­ge fle­re i den al­der. Ale­ne fra 2018-2019 kom­mer der 8.300 fle­re over 80 år,« si­ger for­mand for Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) Aar­hus-borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard (S).

Han for­hand­ler i øje­blik­ket med fi­nans­mi­ni­ste­ren om na­e­ste års kom­mu­na­le bud­get­ter. KL me­ner, at der skal »fle­re pen­ge på bor­det«, og at der mang­ler om­kring 1,3 mil­li­ar­der kro­ner na­e­ste år for at kom­pen­se­re for de fle­re ae­l­dre. Re­ge­rin­gen på sin si­de hen­vi­ser til nog­le af de pen­ge, kom­mu­ner­ne al­le­re­de har få­et til de ae­l­dre i form af ae­l­dre­mil­li­ar­den, va­er­dig­heds­mi­li­ar­den og for­skel­li­ge pul­jer, der er af­sat de se­ne­re år.

De pen­ge lø­ser dog ik­ke de nye ud­for­drin­ger, me­ner KL-for­man­den.

Men den stør­ste ud­for­dring er, at der ik­ke er no­gen til at pas­se de ae­l­dre. Iføl­ge en frem­skriv­ning fra fag­for­bun­det FOA, vil der mang­le 40.000 SOSUer på land­s­plan i 2026. Der­for har FOA i de nye overenskom­ster med kom­mu­ner­ne af­sat en pul­je på om­kring en halv mil­li­ard kro­ner til at ha­e­ve SOSUer­nes løn. En rund­spør­ge fra KLs uge­brev Mo­men­tum vi­ser, at to ud af tre kom­mu­ner al­le­re­de nu mang­ler per­so­na­le i ae­l­dreplej­en.

»Det er en ka­em­pe ud­for­dring og et pro­blem, vi skal ta­ge me­get al­vor­ligt,« si­ger Tine Rost­gaard, pro­fes­sor på VIVE – Det Na­tio­na­le Forsk­nings­og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­fa­erd. »SOSUer­ne bli­ver ae­l­dre, og for­di det er fy­sisk hårdt ar­bej­de, går de tid­li­ge­re på pen­sion. Og når der så kom­mer man­ge fle­re ae­l­dre, gi­ver det sto­re pro­ble­mer,« si­ger hun.

En un­der­sø­gel­se fra 2015 vi­ser, at halv­de­len af SOSUer­ne over­ve­jer at si­ge op pri­ma­ert på grund af mang­len­de an­er­ken­del­se i job­bet. Selv om vi er ra­ske la­en­ge­re, vil den aen­dre­de de­mo­gra­fi be­ty­de øge­de ud­gif­ter.

»Vi bli­ver me­re ra­ske og sun­de, for­di vi ry­ger min­dre og har få­et bed­re styr på liv­stru­en­de syg­dom­me. Og sund­heds­ind­sat­sen er ble­vet bed­re i for­hold til de kro­ni­ske syg­dom­me. Det po­si­ti­ve sce­na­rie, som de fle­ste eks­per­ter ha­el­der til, er, at vi ba­re skub­ber de liv­stru­en­de og al­vor­li­ge syg­dom­me for­an os, si­ger Tine Rost­gaard.

Det med­fø­rer, at vi trods en la­en­ge­re le­ve­al­der ik­ke har be­hov for en me­re in­ten­siv sund­heds­ind­sats.

»Men frem­ti­den er sva­er at for­ud­se,« er­ken­der Tine Rost­gaard.

Mang­ler an­er­ken­del­se

I AE­l­dre Sa­gen si­ger sou­chef Jens Høj­gaard, at mang­len på ple­je­per­so­na­le er »et volds­omst stort pro­blem«.

»Man bli­ver nødt til på en el­ler an­den må­de at få høj­net sta­tus i fa­get. Det er en ut­ro­lig stor men­ne­ske­lig og sam­funds­ma­es­sig op­ga­ve at løf­te,« si­ger han.

I an­dre bran­cher har man kun­net af­hja­el­pe mang­len på ar­bejds­kraft ved at an­sa­et­te ek­sem­pel­vis øst­eu­ro­pa­e­e­re, men det er stort set umu­ligt, når det ga­el­der SOSU-om­rå­det.

»Det er en bran­che, hvor man nød­ven­dig­vis må kun­ne ta­le dansk, for­di man har med sva­ek­ke­de ae­l­dre at gø­re. Det be­hø­ver man ik­ke nød­ven­dig­vis for at pluk­ke jord­ba­er. Så det er en ud­for­dring,« si­ger Jens Høj­gaard.

Sek­tor­for­mand i FOA Ka­ren Sta­e­hr me­ner, at der ud over bed­re løn og­så skal bed­re ar­bejds­vil­kår og me­re an­er­ken­del­se fra det om­gi­ven­de sam­fund til for at til­tra­ek­ke fle­re til fa­get.

»Vi har nog­le me­get små ung­domsår­gan­ge, som skal er­stat­te nog­le me­get sto­re år­gan­ge, der for­la­der ar­bejds­mar­ke­det. Den de­mo­gra­fi­ske ud­vik­ling har vi kendt la­en­ge, og vi har og­så ad­va­ret om den. Al­li­ge­vel har det va­e­ret sva­ert at få det til­stra­ek­ke­li­ge an­tal ud­dan­nel­ses­plad­ser, som vi kun­ne se, at der var be­hov for. Nu slås vi med al­le an­dre om at få de un­ge ind i fa­get,« si­ger hun.

Hver an­den dan­sker – na­er­me­re be­stemt 54 pro­cent – fryg­ter, at der ik­ke vil va­e­re til­stra­ek­ke­lig ple­je og hja­elp, når de bli­ver gam­le, vi­ste en ny­lig un­der­sø­gel­se fra TrygFon­den, hvor me­re end 6.000 per­so­ner over 40 år delt­og. Til sam­men­lig­ning fryg­ter 23 pro­cent af de ads­purg­te ter­ror, og 19 pro­cent fryg­ter at bli­ve fy­ret.

Det så­kald­te de­mo­gra­fi­ske tra­ek er et stort te­ma i de igang­va­e­ren­de for­hand­lin­ger mel­lem re­ge­rin­gen og kom­mu­ner­ne om na­e­ste års øko­no­mi­ske ram­mer. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.