Mord på rus­sisk jour­na­list var is­ce­ne­sat

Ryg­ter­ne om Ar­ka­dij Bab­tjen­kos død var ik­ke ba­re over­drev­ne. De var det re­ne røgslør, si­ger den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste. Tje­ne­sten ha­ev­der, at ma­ske­ra­den har for­hin­dret en ra­ek­ke plan­lag­te mord.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Si­mon Kru­se simk@ber­ling­s­ke.dk

Ryg­ter­ne om Ar­ka­dij Bab­tjen­kos død var ik­ke ba­re over­drev­ne. De var det re­ne røgslør, si­ger den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste. Tje­ne­sten ha­ev­der, at ma­ske­ra­den har for­hin­dret en ra­ek­ke plan­lag­te mord.

Hans ne­kro­log var trykt, ven­ner hav­de skre­vet hjer­teska­e­ren­de min­de­ord, og kol­le­ger sør­ge­de over ta­bet af en af Ruslands mest frem­tra­e­den­de jour­na­li­ster.

Den højs­pa­end­te mord­s­ag hav­de end­da nå­et re­ge­rings­ni­veau. Mi­ni­stre i bå­de Rusland og Ukrai­ne be­skyld­te hin­an­den for at va­e­re di­rek­te el­ler in­di­rek­te an­svar­li­ge for tirs­da­gens nyhed om et kold­blo­digt at­ten­tat på en Pu­tin-kri­tisk jour­na­list midt i den ukrain­ske ho­ved­stad.

Ons­dag ef­ter­mid­dag span­ku­le­re­de Ar­ka­dij Bab­tjen­ko så lys­le­ven­de ind for­an de rul­len­de ka­me­ra­er un­der et pres­se­mø­de hos den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, SBU. Sy­net blev mødt med skrig, gisp og til sidst klapsal­ver.

Ryg­ter­ne om hans død var ik­ke ba­re over­drev­ne. De var det re­ne røgslør, lød for­kla­rin­gen på det usaedvanlige stunt fra de ukrain­ske myn­dig­he­der.

Det re­ne røgslør

Ar­ka­dij Bab­tjen­kos død var ble­vet is­ce­ne­sat som en del af en stør­re po­li­tio­pe­ra­tion, der skul­le sik­re an­hol­del­sen af per­so­ner, der var hy­ret til at myr­de ham og an­dre frem­tra­e­den­de per­so­ner i Ukrai­ne. Det for­tal­te che­fen for den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, SBU, på pres­se­mø­det.

»Iføl­ge SBUs in­for­ma­tion blev mor­det be­or­dret af den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste,« sag­de Va­syl Hrytsak.

Iføl­ge ham var der 30 per­so­ner på li­sten over de mu­li­ge mål.

Po­li­ti­et har nu an­holdt en mista­enkt for mord­pla­ner­ne mod Bab­tjen­ko. Den mista­enk­te skul­le ha­ve få­et 15.000 dol­lar for at ud­fø­re mor­det.

På pres­se­mø­det und­skyld­te Ar­ka­dij Bab­tjen­ko over for de man­ge, her­un­der fa­mi­lie­med­lem­mer, der hav­de tro­et, han var død i knap 24 ti­mer.

»Jeg har selv be­gra­vet ven­ner og kol­le­ger, og jeg ken­der den fryg­te­li­ge fø­lel­se,« sag­de han.

»Jeg er ked af, at I måt­te op­le­ve det. Men der var in­gen an­den må­de,« sag­de han.

Han blev op­ma­er­k­som på, at et mu­ligt at­ten­tat­for­søg var un­der plan­la­eg­ning for en må­ned si­den, for­tal­te han. Der­for ind­led­te han et sam­ar­bej­de med SBU.

En rå­d­gi­ver for den ukrain­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, An­ton Ge­rasjen­ko, trak end­da tri­um­fe­ren­de pa­ral­lel­ler til fik­tio­nens ver­den, na­er­me­re be­stemt novel­len, hvor Sher­lo­ck Hol­mes fo­re­gi­ver sin egen død.

En kri­mi­nal­ro­man va­er­dig

Til­sy­ne­la­den­de var end ik­ke lan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster, Vo­lo­dy­myr Gro­js­man, dog ble­vet bri­e­fet om et plot, der var en kri­mi­nal­ro­man va­er­dig. Få ti­mer før pres­se­mø­det skrev han på Face­book, at »den rus­si­ske to­ta­li­ta­e­re ma­ski­ne« var an­svar­lig for mor­det.

Og­så en lang ra­ek­ke rus­si­ske po­li­ti­ke­re hav­de nå­et at re­a­ge­re ved at be­skyl­de Ukrai­ne for at va­e­re an­svar­lig for jour­na­li­stens død.

»Jeg reg­ner det som end­nu en i ra­ek­ken af løg­n­ag­ti­ge hand­lin­ger ret­tet mod Rusland,« lød kom­men­ta­ren fra en af det rus­si­ske par­la­ments uden­rigs­ve­te­ra­ner, Kon­stan­tin Ko­satjov.

Og­så an­dre iagt­ta­ge­re pe­ge­de på, at sik­ker­hed­s­tje­ne­stens til­sy­ne­la­den­de suc­ces­ri­ge tak­tik kan gi­ve bag­slag i form af frem­ti­dig mi­stro til of­fi­ci­el­le ud­mel­din­ger fra lan­dets myn­dig­he­der.

Kol­le­ger, der hav­de skre­vet min­de­ord om Bab­tjen­ko, re­a­ge­re­de med en blan­ding af tå­re­va­e­det ju­bel og fru­stra­tion over at va­e­re bragt i dyb sorg uden grund.

»Jeg ser folk ta­le om, at han tra­en­ger til en na­e­ve i fja­e­set,« skrev den rus­si­ske jour­na­list Il­ja As­ar ledsa­get af en smiley.

I na­e­sten 24 ti­mer tro­e­de of­fent­lig­he­den, at Ar­ka­dij Bab­chen­ko var død. Ons­dag span­ku­le­re­de han lys­le­ven­de ind på et pres­se­mø­de i Kiev. Fo­to: Ritzau Scan­pix/Ser­gei Si­pin­sky

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.